တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသလ်က္ရွိသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာ ၾကား၊ ေဆး႐ုံရွိပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမွဴးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳအရာရွိမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

 

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ - ၁၉ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာလင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသလ်က္ရွိသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံအားေပးစကားေျပာၾကားသည္။ 

ဦးစြာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္းတြင္ တက္ေရာက္ကုသလ်က္ရွိသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလုိက္လံႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဖ်ားနာကုသေဆာင္တြင္ တက္ေရာက္ကုသလ်က္ရွိသည့္ စစ္သည္မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ေဆး႐ုံအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေဆး႐ုံတပ္မွဴးက ေဆးကုသေပးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဦး၊ ေရး၊ ေထာက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လုိအပ္သည္မ်ား မွာၾကားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

၎ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေဆး႐ုံရွိ ပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမွဴးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳအရာရွိမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ တပ္မေတာ္၌ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပညာသည္ပုိင္းဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္တာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္ေနရသည္ျဖစ္ေစ အဆင့္အလုိက္ လုိအပ္သည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားအားသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း တတ္ကြၽမ္းသည္အထိ သင္ၾကားေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အား သင္ၾကားေပးလုိက္သည့္ ပညာရပ္မ်ားအား လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အျပည့္အ၀အသုံးခ်ႏုိင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ားအေပၚတြင္လည္း တပ္မွဴးေကာင္းစိတ္ဓာတ္၊ ဖခင္စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴ၍ ေခါင္းေဆာင္မႈအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ညီၫြတ္မွ်တစြာ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီၫြတ္မွ်တသည့္စိတ္သည္ ဖခင္စိတ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သည့္မိမိတုိ႔သည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လက္ေအာက္သုိ႔လည္း ကုိယ္ခ်င္းစာတရားထား၍ညီအစ္ကုိစိတ္ဓာတ္၊ သားသမီးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွစ၍ တပ္မွဴးအထိအဆင့္အားလုံးသည္ အဆင့္အလုိက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆုံးတပ္မွဴးသည္ တပ္၏ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရသကဲ့သုိ႔ အထက္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေအာက္သုိ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူက အားကုိးရသည့္၊ တုိင္းျပည္က အားထားရသည့္တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေဆးတပ္ဖြဲ႕သည္အေရးပါေသာတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ ဂ႐ုစုိက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။ 

လူတုိင္းသည္ နံပါတ္တစ္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း နံပါတ္တစ္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး ထုိအခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ အလိုလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀ပ်က္စီးႏုိင္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကုိ အလုိမလုိက္ရန္ႏွင့္ လက္ေအာက္သုိ႔လည္း အလုိမလုိက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ဘ၀တုိးတက္မႈအား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အရက္ေသစာေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးလုိက္စားျခင္းမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ေနထုိင္ေျပာဆုိမႈမ်ား အသိတရားျဖင့္ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းဆုိသည္မွာ တုိက္တြန္းခ်က္၊ တားျမစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိထိန္းသိမ္းေနထုိင္သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔၏လက္ေအာက္ကုိလည္း ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ယခုကဲ့သုိ႔ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေမြးထုတ္ေပးထားသျဖင့္ မိမိတုိ႔ဘ၀ကုိတန္ဖုိးထားေစလုိေၾကာင္း၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြကုိ မွ်တစြာသုံးစြဲတတ္ရန္၊ ေလာဘကုိထိန္းသိမ္းၾကရန္၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တုိက္တြန္းခ်က္၊ တားျမစ္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္လုိေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

(Unicode Version)

 

 

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မိတ္ထီလာမြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသလျက်ရှိသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးစကား ပြောကြား၊ ဆေးရုံရှိပါရဂူများ၊ ဆေးမှူးများနှင့် သူနာပြုအရာရှိများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား 

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ - ၁၉ 

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စွာလင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီး ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မိတ္ထီလာမြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသလျက်ရှိသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားသည်။ 

ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းတွင် တက်ရောက်ကုသလျက်ရှိသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တစ်ဦးချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံနှုတ်ဆက်အားပေးစကားပြောကြားပြီး စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်သည်။ ယင်းနောက် ဖျားနာကုသဆောင်တွင် တက်ရောက်ကုသလျက်ရှိသည့် စစ်သည်များအား တစ်ဦးချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက်အားပေးစကားပြောကြားပြီး စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်သည်။ 

ထို့နောက် ဆေးရုံအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဆေးရုံတပ်မှူးက ဆေးကုသပေးမှု အခြေအနေများ၊ ဦး၊ ရေး၊ ထောက်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ဒေသခံပြည်သူများအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ်သည်များ မှာကြားဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။ 

၎င်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဆေးရုံရှိ ပါရဂူများ၊ ဆေးမှူးများနှင့် သူနာပြုအရာရှိများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားရာ၌ တပ်မတော်၌ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်နှင့် ပညာသည်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိကြောင်း၊ မည်သည့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရသည်ဖြစ်စေ အဆင့်အလိုက် လိုအပ်သည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများအားသင်ကြားပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုလည်း တတ်ကျွမ်းသည်အထိ သင်ကြားပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အား သင်ကြားပေးလိုက်သည့် ပညာရပ်များအား လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ရသူများအပေါ်တွင်လည်း တပ်မှူးကောင်းစိတ်ဓာတ်၊ ဖခင်စိတ်ဓာတ်မွေးမြူ၍ ခေါင်းဆောင်မှုအင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီ ညီညွတ်မျှတစွာ ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ညီညွတ်မျှတသည့်စိတ်သည် ဖခင်စိတ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်လုပ်သည့်မိမိတို့သည် ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ လက်အောက်သို့လည်း ကိုယ်ချင်းစာတရားထား၍ညီအစ်ကိုစိတ်ဓာတ်၊ သားသမီးစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှစ၍ တပ်မှူးအထိအဆင့်အားလုံးသည် အဆင့်အလိုက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးတပ်မှူးသည် တပ်၏ကောင်းရာကောင်းကျိုးများကို ဆောင်ရွက်ရသကဲ့သို့ အထက်မှ ညွှန်ကြားချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်အောက်သို့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူက အားကိုးရသည့်၊ တိုင်းပြည်က အားထားရသည့်တပ်မတော်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ဆေးတပ်ဖွဲ့သည်အရေးပါသောတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်က အားလုံးပါ၀င်ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရန် ဂရုစိုက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှာကြားသည်။ 

လူတိုင်းသည် နံပါတ်တစ်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း နံပါတ်တစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပြီး ထိုအခွင့်အရေးကို အသုံးချနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို အလိုလိုက်ခြင်းဖြင့် ဘဝပျက်စီးနိုင်သဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အလိုမလိုက်ရန်နှင့် လက်အောက်သို့လည်း အလိုမလိုက်ရန်လိုကြောင်း၊ မိမိတို့ဘဝတိုးတက်မှုအား အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်သည့် အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့် အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းများကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်၏စည်းကမ်းသေဝပ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် နေထိုင်ပြောဆိုမှုများ အသိတရားဖြင့်ရှောင်ကျဉ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စည်းကမ်းဆိုသည်မှာ တိုက်တွန်းချက်၊ တားမြစ်ချက်ပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနေထိုင်သကဲ့သို့ မိမိတို့၏လက်အောက်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲကြပ်မတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ယခုကဲ့သို့ ပညာရှင်များဖြစ်လာစေရန်အတွက် အချိန်နှင့်ငွေများစွာ အကုန်အကျခံ၍နိုင်ငံတော်မှ မွေးထုတ်ပေးထားသဖြင့် မိမိတို့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားစေလိုကြောင်း၊ သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေကို မျှတစွာသုံးစွဲတတ်ရန်၊ လောဘကိုထိန်းသိမ်းကြရန်၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် တိုက်တွန်းချက်၊ တားမြစ်ချက်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန်လိုကြောင်းဖြင့် မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ 

Recent News