တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၄ သိန္းေက်ာ္အား က်န္းမာေရးက႑ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပး

 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ - ၁၄

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ ဆုိသည့္စကားႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးသည္ လာဘ္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး အရြယ္သုံးပါးစလုံးတြင္ ပညာရွာျခင္း၊ စီးပြားရွာျခင္း၊ တရားရွာျခင္းတုိ႕အား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကီးငယ္မဟူ လူတုိင္းသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ ရန္လုိအပ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူလူထု အတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈက႑တြင္လည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဟူေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္မွ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ပါရဂူ၊ ေဆးမွဴး၊ သူနာျပဳအရာရွိ၊ သူနာျပဳစစ္သည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႕ ေရြ႕လ်ားခြဲစိတ္ကုသယာဥ္၊ ေရြ႕လ်ား ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ယာဥ္၊ ေရြ႕လ်ားေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ေရြ႕လ်ား သြားေရာဂါ ဆုိင္ရာကုသယာဥ္၊ ျမစ္တြင္းသြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္၊ ပင္လယ္သြားေဆး႐ံုေရယာဥ္တုိ႕ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးသို႕ သြားေရာက္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထုိသုိ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္နယ္လွည့္အထူးကု ေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္  ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမစ္တြင္းသြားေဆး႐ံုေရယာဥ္ (ေရႊပုဇြန္)ျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတုိ႕၌ လည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ (သံလြင္)ျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႕၌လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူစုစုေပါင္း ၄၀၁၄၉ ဦး တုိ႕အား ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ ၃ ဦးအား ပင္လယ္သြားေဆး႐ံုေရယာဥ္(သံလြင္) ေပၚရွိ ခြဲစိတ္ခန္း၌ ေအာင္ျမင္စြာခြဲစိတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ကာ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ လူနာ ၁၄၂ ဦးအား တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ နီးစပ္ရာ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ကုသႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

၎အျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအတြင္း  ေ၀းလံေခါင္းပါး၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီး က်န္းမာေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်လ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၀န္လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ေဆး႐ုံေပါင္း ၂၂ ႐ုံတြင္ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဆႏၵျပဳခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယေန႕ အထိ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။   

ထုိ႕ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတုိ႕တြင္လည္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စုစုေပါင္း ၁၃၄၇ ႀကိမ္၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၃၇၃၆၈၆ ဦးတုိ႕အား ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ကုသေပးျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။    

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူစုစုေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ရာတြင္ ေခတ္မီေရြ႕လ်ားခြဲစိတ္ ကုသယာဥ္၊ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ယာဥ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း၊ ေဆးကုသမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည့္ ၀ါရင့္ ပါရဂူမ်ားပါ၀င္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ အသက္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား အခ်ိန္မီ အေရးေပၚကုသျခင္း၊ နီးစပ္ရာ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံုမ်ားသို႕ အခ်ိန္မီ ပို႕ေဆာင္ကုသ ေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ အသက္ကယ္တင္ႏိုင္္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္လက္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား မဆံုး႐ံႈးေစရန္ ကာကြယ္ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးက႑ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္လည္း တပ္မေတာ္မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော်နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ ၄ သိန်းကျော်အား ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေး

နေပြည်တော် ၊ ဒီဇင်ဘာ - ၁၄

အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ ဆိုသည့်စကားနှင့်အညီ ကျန်းမာရေးသည် လာဘ်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်ပြီး အရွယ်သုံးပါးစလုံးတွင် ပညာရှာခြင်း၊ စီးပွားရှာခြင်း၊ တရားရှာခြင်းတို့အား ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ကြီးငယ်မဟူ လူတိုင်းသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေသည့်အပြင် ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ပြည်သူလူထု အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုကဏ္ဍတွင်လည်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို လူမျိုး၊ ဘာသာ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးရန် ဟူသော ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ တပ်မတော်မှ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် တပ်မတော် နယ်လှည့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များကို ပါရဂူ၊ ဆေးမှူး၊ သူနာပြုအရာရှိ၊ သူနာပြုစစ်သည်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး လိုအပ်ချက်ရှိသော နေရာများသို့ ရွေ့လျားခွဲစိတ်ကုသယာဉ်၊ ရွေ့လျား ဓာတ်မှန် ရိုက်ယာဉ်၊ ရွေ့လျားရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ရွေ့လျား သွားရောဂါ ဆိုင်ရာကုသယာဉ်၊ မြစ်တွင်းသွား ဆေးရုံရေယာဉ်၊ ပင်လယ်သွားဆေးရုံရေယာဉ်တို့ဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသအသီးသီးသို့ သွားရောက်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း တပ်မတော်နယ်လှည့်အထူးကု ဆေးအဖွဲ့များဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ စလင်းမြို့နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်  ဖားဆောင်း မြို့နယ်နှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ်တို့တွင်လည်းကောင်း၊ မြစ်တွင်းသွားဆေးရုံရေယာဉ် (ရွှေပုဇွန်)ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ ပင်လယ်သွား ဆေးရုံရေယာဉ် (သံလွင်)ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူစုစုပေါင်း ၄၀၁၄၉ ဦး တို့အား ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ၃ ဦးအား ပင်လယ်သွားဆေးရုံရေယာဉ်(သံလွင်) ပေါ်ရှိ ခွဲစိတ်ခန်း၌ အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကာ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရန် လိုအပ်သော လူနာ ၁၄၂ ဦးအား တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအသီးသီးရှိ နီးစပ်ရာ တပ်မတော်ဆေးရုံများသို့ တက်ရောက်ကုသနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။

၎င်းအပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများအတွင်း  ဝေးလံခေါင်းပါး၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျလျက်ရှိသည့် ဆရာဝန်လိုအပ်လျက်ရှိသော ဆေးရုံပေါင်း ၂၂ ရုံတွင် မိမိသဘော ဆန္ဒအလျောက် ဆန္ဒပြုခဲ့သည့် တပ်မတော်သား ဆရာဝန်များသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ယနေ့ အထိ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိကာ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက် များအား ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။   

ထို့ပြင် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတို့တွင်လည်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ နယ်လှည့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအား အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စုစုပေါင်း ၁၃၄၇ ကြိမ်၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူ ၃၇၃၆၈၆ ဦးတို့အား ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ကုသပေးခြင်းများ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။    

တပ်မတော်အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူစုစုပေါင်း ၄ သိန်းကျော်အား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ခဲ့ရာတွင် ခေတ်မီရွေ့လျားခွဲစိတ် ကုသယာဉ်၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်ယာဉ်များ ပါဝင်ခြင်း၊ ဆေးကုသမှုအတွေ့အကြုံများသည့် ဝါရင့် ပါရဂူများပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် အသက် အန္တရာယ်ရှိသည့် ရောဂါဝေဒနာရှင်များအား အချိန်မီ အရေးပေါ်ကုသခြင်း၊ နီးစပ်ရာ တပ်မတော် ဆေးရုံများသို့ အချိန်မီ ပို့ဆောင်ကုသ ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အသက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ မဆုံးရှုံးစေရန် ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မျိုးဆက်သစ် ရင်သွေးငယ်များကိုလည်း အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆက်လက်၍ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရေးတွင်လည်း တပ်မတော်မှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News