ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစမည့္ မဟုတ္မမွန္ သတင္း ထုတ္ ျပန္မႈမ်ားအား မျပဳလုပ္ၾကရန္လိုအပ္ 

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ - ၂၇ 

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေမွာ္ေက်းရြာအနီးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္၌ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႕ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္မႈအေပၚ RFA ၊ The Voice ၊ Marnagar News Journal ၊ The Ladies ၊ မဇၥိ်မ ၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ ေခတ္သစ္မီဒီယာတို႔မွ ထပ္ဆင့္သတင္းထုတ္လႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေမွာ္ေက်းရြာ အနီးတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕တို႔ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအား ျဖစ္ေျမာက္မႈအားနည္းေစရန္အတြက္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ 

အလားတူ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နားမေခၚေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ တြန္ႀကိဳင္းေက်းရြာ အနီးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ား၌ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)တို႔ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက RCSS ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ကူေပးတိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ွ SSPP သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကား ေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္မႈအေပၚ VOA ၊ The Fifth Wave News ၊ The Ladies ႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန မ်ားမွထပ္ဆင့္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ၎သတင္းအေပၚစိစစ္ေမးျမန္းမႈအား ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လံုး၀သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ဘက္ကမွ ပါ၀င္ကူညီေပး ျခင္းမရွိေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ RFAသတင္းဌာနအေနျဖင့္ ၎သတင္းကို စိစစ္အတည္ ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ထို႕အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ခ်ဳိေက်းရြာအနီးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္၌ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)ႏွင့္ ပအို႕၀္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္(PNLO) တို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈွအား Tai- Freedom မွ RCSS ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ PNLO တို႔ ပူးေပါင္း၍ RCSS အဖြဲ႕အား တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားမႈအေပၚ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အေပၚအထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ တစ္ဖက္ တည္းမွေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ကုိးကား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ပ်က္ျပားေစရန္ ေရးသား ထုတ္လႊင့္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ 

တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ မသိသင့္မသိထုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မွလြဲ၍ က်န္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တုိင္းဦးစီးဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားထံမွ သတင္းရယူရန္ႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သတင္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တုိင္းဦးစီးဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားထံ သတင္းစိစစ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ျပည္သူသို႔ အမွန္အတိုင္းတင္ျပႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစမည့္ မဟုတ္မမွန္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားအား မျပဳ လုပ္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သတင္းမ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ လာပါက သက္ဆိုင္ရာသတင္းဌာနမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီိေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ 

 

(Unicode Version)

 

ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားစေမည့် မဟုတ်မမှန် သတင်း ထုတ် ပြန်မှုများအား မပြုလုပ်ကြရန်လိုအပ် 

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ - ၂၇ 

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ရွှေမှော်ကျေးရွာအနီးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်၌ TNLA နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း PSLF/TNLA သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် RFA ၊ The Voice ၊ Marnagar News Journal ၊ The Ladies ၊ မဇ္ဈိမ ၊ ဧရာဝတီနှင့် ခေတ်သစ်မီဒီယာတို့မှ ထပ်ဆင့်သတင်းထုတ်လွှတ်ခဲ့သဖြင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ရွှေမှော်ကျေးရွာ အနီးတွင် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနှင့် TNLA အဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးအား ဖြစ်မြောက်မှုအားနည်းစေရန်အတွက် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများမပြုလုပ်ကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ 

အလားတူ သီပေါမြို့နယ်၊ နားမခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ တွန်ကြိုင်းကျေးရွာ အနီးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့များ၌ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)နှင့် ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)တို့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာတွင် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက RCSS နှင့် ပူးပေါင်း၍ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ှ SSPP သတင်းနှင့် ပြန်ကြား ရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် VOA ၊ The Fifth Wave News ၊ The Ladies နှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာန များမှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ၎င်းသတင်းအပေါ်စိစစ်မေးမြန်းမှုအား ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၎င်းတို့အချင်းချင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခသည် တပ်မတော်နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် မည်သည့်ဘက်ကမှ ပါဝင်ကူညီပေး ခြင်းမရှိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ RFAသတင်းဌာနအနေဖြင့် ၎င်းသတင်းကို စိစစ်အတည် ပြုခြင်းမရှိဘဲ ထပ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ 

ထို့အပြင် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ နောင်ချိုကျေးရွာအနီးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်၌ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)နှင့် ပအို့ဝ် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ချုပ်(PNLO) တို့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုှအား Tai- Freedom မှ RCSS ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် တပ်မတော်နှင့် PNLO တို့ ပူးပေါင်း၍ RCSS အဖွဲ့အား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားမှုအပေါ် ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ထပ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်အပေါ်အထင်အမြင်လွဲမှားစေရန် တစ်ဖက် တည်းမှပြောဆိုမှုများကို ကိုးကား၍ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ဆောင်ရွက်နေမှုအား ပျက်ပြားစေရန် ရေးသား ထုတ်လွှင့်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ 

တပ်မတော်၏ အနာဂတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အများပြည်သူ မသိသင့်မသိထိုက်သော အကြောင်းအရာများ မှလွဲ၍ ကျန်ဖြစ်စဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များမှ တိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးများထံမှ သတင်းရယူရန်နှင့် စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရေး ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်သည်။ 

သို့ဖြစ်ပါ၍ သတင်းဌာနများအနေဖြင့် တပ်မတော်သတင်းများအား သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေး ရာဝန်ကြီးများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များမှ တိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးများထံ သတင်းစိစစ်အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ပြည်သူသို့ အမှန်အတိုင်းတင်ပြနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားစေမည့် မဟုတ်မမှန် သတင်းထုတ်ပြန်မှုများအား မပြု လုပ်ကြရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် တပ်မတော်သတင်းများကို စိစစ်အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက် ထုတ်ပြန် လာပါက သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနများအား ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ 

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ 

Recent News