တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္၏ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္၊  ဇန္န၀ါရီ -၂

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္၏ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားအား ယေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌က်င္းပရာ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ ပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထိန္လင္းႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမသုိ႔၀င္ေရာက္၍ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူ ၾကၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းတီးမႈတ္ကာ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကုိဖြင့္လွစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာၿပီး ဘြဲ႕ယူမည့္သူမ်ားအား ကတိသစၥာ ခံယူေစျခင္း၊ ေမာ္ကြန္းထိန္းက ဘြဲ႕ယူမည့္သူမ်ားကုိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ အစီအစဥ္အတုိင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ပါေမာကၡခ်ဳပ္က သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ ၇၉ ဦး၊ ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္ မႈသိပၸံဘြဲ႕ ၄ ဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘြဲ႕ဓာတ္ခြဲနည္းပညာ ၅ ဦး၊ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ ၅ ဦး၊ ခႏၶာသန္စြမ္းမႈနည္းပညာ ၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၉၈ ဦးအား ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားအပ္ႏွင္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေဆာင္အေယာင္အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည့္ ၀တ္စုံမ်ားကုိ၀တ္ဆင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာကာ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ ပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္အား ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ တပ္မေတာ္ သူနာျပဳ တကၠသုိလ္ (Defence Services Institute of  Nursing) အမည္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ (Military Institute of Nursing and Paramedical Sciences) အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ"တုိ႔တာ၀န္အေရးပါးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အတြက္လုိအပ္ေသာ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ျပည့္၀သည့္ သူနာျပဳ၊ ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာသည္စစ္သည္မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္" ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၏ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ စာေပဌာန၊ ေလ့က်င့္ ေရးဌာနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနရွိၿပီး စာေပဌာနမွ စာေပပညာရပ္မ်ားကုိသင္ၾကားပုိ႔ ခ်ေပးၿပီး ဘာသာရပ္အလုိက္ဘြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕၊ ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္မႈ သိပၸံဘြဲ႕၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘြဲ႕(ဓာတ္ခြဲနည္းပညာ)၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာဘြဲ႕(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ)၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘြဲ႕ (ခႏၶာသန္စြမ္းမႈနည္းပညာ)မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသားမ်ားအား သူနာျပဳပါရဂူ ဘြဲ႕၊ သူနာျပဳ မဟာသိပၸံဘြဲ႕၊ ေဆး၀ါးမဟာသိပၸံဘြဲ႕၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာမဟာ သိပၸံဘြဲ႕(ဓာတ္ခြဲနည္းပညာ)၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာမဟာသိပၸံဘြဲ႕(ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ)၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာမဟာသိပၸံဘြဲ႕(ခႏၶာသန္စြမ္းမႈ နည္းပညာ)၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာဘြဲ႕ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္္ရာ ပညာရပ္မ်ားအလုိက္ ဘြဲ႕ႀကိဳ/ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အရာရွိမ်ားအား ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသံလြန္လႈိင္းျဖင့္ေရာဂါရွာေဖြျခင္းနည္းပညာ ဒီပလုိမာဘြဲ႕၊ အထူး ၾကပ္မတ္သူနာျပဳစုမႈ ဒီပလုိမာဘြဲ႕၊ ခြဲစိတ္ခန္း သူနာျပဳစုမႈ ဒီပလုိမာဘြဲ႕တုိ႔အား ခ်ီးျမႇင့္ အပ္ႏွင္းလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၈ ဦးအား စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေအာင္ဆန္း)ရွိ ေျခတုလက္တုႏွင့္ အားျပဳ ကိရိယာနည္းပညာသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေစလ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္မွ နည္းျပမ်ားအရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္အတြက္ ေဆးပညာ သင္ၾကားေရးဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏုိင္ခဲဲ့သည္။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္တြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၄၅၃ ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္တြင္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္၍ စည္းကမ္းရွိၿပီး တာ၀န္သိေသာေဆး၀န္ထမ္း တပ္မေတာ္သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး သင္႐ုိး ၫႊန္းတမ္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာနယ္ဘက္ တကၠသုိလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ား၏ သင္႐ုိး ၫႊန္းတမ္းမ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္အညီေရးဆြဲၿပီး သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားအား တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသို္လ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴးမ်ား၊ သူနာျပဳအုပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ဘက္တကၠသုိလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ားကုိပါ ျပင္ပစာစစ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားၿပီး စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊၊ ေလ့က်င့္ေရးဌာနမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားကုိ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ေရး ေလ့က်င့္ေပးသည့္အျပင္ စစ္ပညာကုိ တပ္စုမွဴး အဆင့္အထိ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႕ ၁၃ ဦး၊ ေဆးပညာ သင္ၾကားေရးဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ ၁၈၈ ဦး၊ သူနာျပဳ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ ၃၆၂ ဦး၊ ေဆး၀ါးမဟာသိပၸံဘြဲ႕ ၃၉ ဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ ၁၀၆ ဦး၊ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕(ေပါင္းကူး) ၉၈ ဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အသံလြန္လႈိင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းနည္းပညာ ဒီပလုိမာဘြဲ႕ ၁၀ ဦး၊ အထူးၾကပ္မတ္ သူနာျပဳစုမႈဒီပလုိမာဘြဲ႕ ၁၄ ဦး၊ ခြဲစိတ္ခန္းသူနာျပဳစုမႈဒီပလုိမာဘြဲ႕ ၃၅ ဦး၊ သူနာျပဳ သိပၸံဘြဲ႕ ၃၀၄၅ ဦး၊ ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္မႈသိပၸံဘြဲ႕ ၂၀၄ ဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာ ဘြဲ႕ ၅၇၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၆၈၇ ဦးတုိ႔အားဘြဲ႕မ်ားအပ္ႏွင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္ရွိ စာေပသင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာနည္းျပအရာရွိမ်ား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အတတ္ပညာမ်ားရရွိေရးအတြက္ ျပည္ပသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္္းသူတစ္ဦး၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသူ ၂ ဦး၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္သတန္းသူ ၂ ဦးႏွင့္ သူနာျပဳမဟာ သိပၸံဘြဲ႕အတြက္သင္တန္းသူ ၈ ဦးတုိ႔အား ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ La Trobe တကၠသုိလ္ သုိ႔ေစလႊတ္ပညာသင္ၾကားေစခဲ့ၿပီး အဆုိပါသင္တန္းသူ ၁၃ ဦးအား အဆုိပါတကၠသုိလ္ မွ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းသည့္အခမ္းအနားကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ေအာင္ျမင္စြာလက္ခံက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ အလားတူ ထုိင္းႏုိ္င္ငံ Ching Mai University ႏွင့္ Mahidol University တုိ႔တြင္ သူနာျပဳမဟာသိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ ေဆး၀ါးမဟာသိပၸံဘြဲ႕တက္ေရာက္သင္ယူေစခဲ့ၿပီး ၆ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ La Trobe တကၠသုိလ္သုိ႔ သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁)မွ သင္တန္းသူ ၅ ဦးကုိလည္းေကာင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ University of Airlangga Mulyorejo Suraba တကၠသုိလ္သုိ႔ သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာသိပၸံဘြဲ႕ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၀)မွ ထူးခြၽန္သင္တန္းသား ၂ ဦးကုိလည္းေကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတက္ရာက္ပညာသင္ၾကားေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ Joanna Briggs Institute (JBI)ႏွင့္ သုေတသနျပဳမႈဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံလက္မွတ္  ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ (JBI)ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သက္ေသ အေထာက္အထားအေျချပဳ သုေတသနမ်ားမွရရွိေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာစာတမ္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး အေထာက္အထားအေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Evidencef  Based  Health Care)ဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳ မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အျပင္(JBI)မွ ပါေမာကၡႏွင့္အဖြဲ႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်၏ အကြိမ်(၂၀)မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားကျင်းပ

နေပြည်တော်၊  ဇန်နဝါရီ -၂

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်၏ အကြိမ်(၂၀)မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားအား ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ကျင်းပရာ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက် ပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထိန်လင်းနှင့် ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။

ဦးစွာ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမသို့ဝင်ရောက်၍ သတ်မှတ်နေရာများတွင် နေရာယူ ကြပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သီချင်းတီးမှုတ်ကာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်သည်။ ထို့နောက် ပါမောက္ခချုပ်က ဘွဲ့နှင်း သဘင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပြီး ဘွဲ့ယူမည့်သူများအား ကတိသစ္စာ ခံယူစေခြင်း၊ မော်ကွန်းထိန်းက ဘွဲ့ယူမည့်သူများကို ပါမောက္ခချုပ်ထံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းများကို အစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။

ဆက်လက်၍ပါမောက္ခချုပ်က သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ ၇၉ ဦး၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် မှုသိပ္ပံဘွဲ့ ၄ ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ ၅ ဦး၊ ဓာတ်မှန်နှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ ၅ ဦး၊ ခန္ဓာသန်စွမ်းမှုနည်းပညာ ၅ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၉၈ ဦးအား ဘွဲ့လက်မှတ်များအပ်နှင်းသည်။ ထို့နောက် အဆောင်အယောင်အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည့် ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဘွဲ့နှင်းသဘင် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။

ယင်းနောက် ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဘွဲ့နှင်းသဘင်မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာကာ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက် ပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်။

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်အား ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် တွင် တပ်မတော် သူနာပြု တက္ကသိုလ် (Defence Services Institute of  Nursing) အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ် (Military Institute of Nursing and Paramedical Sciences) အမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ"တို့တာဝန်အရေးပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည့် အမျိုးသားတပ်မတော်အတွက်လိုအပ်သော လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်ပြည့်ဝသည့် သူနာပြု၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် ဆေးဘက်ပညာသည်စစ်သည်များမွေးထုတ်ပေးရန်" ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဌာနချုပ်ရုံး၏ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် စာပေဌာန၊ လေ့ကျင့် ရေးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနရှိပြီး စာပေဌာနမှ စာပေပညာရပ်များကိုသင်ကြားပို့ ချပေးပြီး ဘာသာရပ်အလိုက်ဘွဲ့များဖြစ်သည့် သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှု သိပ္ပံဘွဲ့၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့(ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဘွဲ့(ဓာတ်မှန်နှင့်ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့ (ခန္ဓာသန်စွမ်းမှုနည်းပညာ)များဖြစ်ပြီး ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသားများအား သူနာပြုပါရဂူ ဘွဲ့၊ သူနာပြု မဟာသိပ္ပံဘွဲ့၊ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာ သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတ်မှန်နှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ခန္ဓာသန်စွမ်းမှု နည်းပညာ)၊ ဆေးပညာသင်ကြားရေး ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့ တို့ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအလိုက် ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သည့် အရာရှိများအား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသံလွန်လှိုင်းဖြင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းနည်းပညာ ဒီပလိုမာဘွဲ့၊ အထူး ကြပ်မတ်သူနာပြုစုမှု ဒီပလိုမာဘွဲ့၊ ခွဲစိတ်ခန်း သူနာပြုစုမှု ဒီပလိုမာဘွဲ့တို့အား ချီးမြှင့် အပ်နှင်းလျက်ရှိသည်။

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ ၈ ဦးအား စိစစ် ရွေးချယ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် (အောင်ဆန်း)ရှိ ခြေတုလက်တုနှင့် အားပြု ကိရိယာနည်းပညာသင်တန်းသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားစေလျက်ရှိပြီး တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်မှ နည်းပြများအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်အတွက် ဆေးပညာ သင်ကြားရေးဘွဲ့လွန် သင်တန်းအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ ၄၅၃ ဦး ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်။ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်တွင် သင်တန်းသားများကို ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်၍ စည်းကမ်းရှိပြီး တာဝန်သိသောဆေးဝန်ထမ်း တပ်မတော်သားကောင်းများဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလျက်ရှိပြီး သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာနယ်ဘက် တက္ကသိုလ်များ၊ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များ၏ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်း နှင့်အညီရေးဆွဲပြီး သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိသည်။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ ပညာအရည်အချင်းအကဲဖြတ်ချက်များအား တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ပါမောက္ခများ၊ ဌာနမှူးများဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့သည့်အပြင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခများ၊ ကထိကများ၊ တပ်မတော်ဆေးရုံကြီးများမှ ပါမောက္ခဌာနမှူးများ၊ သူနာပြုအုပ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ဘက်တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခများ၊ ကထိကများကိုပါ ပြင်ပစာစစ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ဖိတ်ကြားပြီး စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊၊ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ရေး လေ့ကျင့်ပေးသည့်အပြင် စစ်ပညာကို တပ်စုမှူး အဆင့်အထိ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိသည်။

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်အနေဖြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိ သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့ ၁၃ ဦး၊ ဆေးပညာ သင်ကြားရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ ၁၈၈ ဦး၊ သူနာပြု မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ၃၆၂ ဦး၊ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ၃၉ ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ၁၀၆ ဦး၊ သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပေါင်းကူး) ၉၈ ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသံလွန်လှိုင်းဖြင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနည်းပညာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ ၁၀ ဦး၊ အထူးကြပ်မတ် သူနာပြုစုမှုဒီပလိုမာဘွဲ့ ၁၄ ဦး၊ ခွဲစိတ်ခန်းသူနာပြုစုမှုဒီပလိုမာဘွဲ့ ၃၅ ဦး၊ သူနာပြု သိပ္ပံဘွဲ့ ၃၀၄၅ ဦး၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှုသိပ္ပံဘွဲ့ ၂၀၄ ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ ဘွဲ့ ၅၇၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၆၈၇ ဦးတို့အားဘွဲ့များအပ်နှင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်ရှိ စာပေသင်ကြားရေး ဆိုင်ရာနည်းပြအရာရှိများ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အတတ်ပညာများရရှိရေးအတွက် ပြည်ပသင်တန်းများတက်ရောက်စေလွှတ်ခဲ့ရာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် သင်တန်းသူတစ်ဦး၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် သင်တန်းသူ ၂ ဦး၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်သတန်းသူ ၂ ဦးနှင့် သူနာပြုမဟာ သိပ္ပံဘွဲ့အတွက်သင်တန်းသူ ၈ ဦးတို့အား သြစတြေးလျနိုင်ငံ La Trobe တက္ကသိုလ် သို့စေလွှတ်ပညာသင်ကြားစေခဲ့ပြီး အဆိုပါသင်တန်းသူ ၁၃ ဦးအား အဆိုပါတက္ကသိုလ် မှ ဘွဲ့အပ်နှင်းသည့်အခမ်းအနားကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ အောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ အလားတူ ထိုင်းနိုင်ငံ Ching Mai University နှင့် Mahidol University တို့တွင် သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့နှင့် ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့တက်ရောက်သင်ယူစေခဲ့ပြီး ၆ ဦး အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ La Trobe တက္ကသိုလ်သို့ သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)မှ သင်တန်းသူ ၅ ဦးကိုလည်းကောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ University of Airlangga Mulyorejo Suraba တက္ကသိုလ်သို့ သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)မှ ထူးချွန်သင်တန်းသား ၂ ဦးကိုလည်းကောင်း အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်ရာက်ပညာသင်ကြားစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်အနေဖြင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ Joanna Briggs Institute (JBI)နှင့် သုတေသနပြုမှုဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံလက်မှတ်  ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သဖြင့် (JBI)နှင့် ပူးပေါင်းပြီး သက်သေ အထောက်အထားအခြေပြု သုတေသနများမှရရှိသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုနေပြီဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပြီး အထောက်အထားအခြေပြု ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (Evidencef  Based  Health Care)ဆိုင်ရာ သုတေသနပြု မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အပြင်(JBI)မှ ပါမောက္ခနှင့်အဖွဲ့အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News