ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သတိေပးသတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သတိေပးသတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

၁။       ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ႏိုင္ငံအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္” အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။       ေၾကညာခ်က္၌ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ၅ ခု၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားလုံး ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ကာလအတြင္း စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအလိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လာပါက တပ္မေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

၃။       ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္နည္းတူ တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ ၆ ရပ္ အနက္မွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္အား အေလးထားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား အဆင့္ဆင့္အားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး သတိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၄။       တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိစဥ္ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အဆင့္ဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါကာလမ်ား၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ ႏိုင္ေရးရည္႐ြယ္လ်က္ ယခုကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးႏွင့္ ေရးထိုးႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း ရန္လိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းတို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္-

          (က)    ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ။ မိုးညႇင္း၊ တႏိုင္းနယ္ေျမအတြင္း KIA အဖြဲ႕မွ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ၄ ႀကိမ္။

          ( ခ)    အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

                   (၁)     အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ။ သီေပါ၊ နမ္ဆန္၊ နမ့္လန္-ေနာင္ေကာ္ႀကီးႏွင့္ နမၼတူနယ္ေျမအတြင္း RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ TNLAႏွင့္SSA(ဝမ္ဟိုင္း)ပူးေပါင္း အဖြဲ႕တို႔မွ ၁၀ ႀကိမ္။

                  (၂)     နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ။ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ဖတ္ကာ နယ္ေျမအတြင္းKIA အဖြဲ႕မွ ၁၀ ႀကိမ္၊ နမ္ဆန္၊ နမၼတူ၊ နမ့္ဖတ္ကာ၊ မိုင္းေငါ့၊ ေက်ာက္မဲ၊ မုန္းဝီး ေဒသတို႔တြင္ TNLA အဖြဲ႕မွ ၆၅ ႀကိမ္၊ ကြမ္းလုံႏွင့္ နမ့္စလပ္ေဒသတြင္ MNDAA အဖြဲ႕မွ ၃ ႀကိမ္၊ ေနာင္ေကာ္ႀကီး၊ ေက်ာက္မဲႏွင္မုန္းစီးေဒသတို႔တြင္        SSA(ဝမ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕မွ ၃၄ ႀကိမ္၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ နမၼတူေဒသတို႔တြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၁၇ ႀကိမ္၊ မုန္းေယာ္ႏွင့္ ကြမ္းလုံေဒသတို႔တြင္ MNDAA ႏွင့္ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ၁၀ ႀကိမ္၊ နမ္ဆန္၊ နမၼတူႏွင့္ မုံးရင္ေဒသတို႔တြင္ TNLA ႏွင့္ SSA(ဝမ္ဟိုင္း) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ၇ ႀကိမ္။

                   (၃)     ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဟူးစြန္ေက်း႐ြာ၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ မန္က်န္းေက်း႐ြာ ႏွင့္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ကြန္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕မွ ၃ ႀကိမ္။

                 (၄)   လူသစ္စုေဆာင္းမႈ။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စိုင္းေနာင္ေက်း႐ြာ၊ တာကြန္႔ေက်း႐ြာတို႔တြင္TNLA အဖြဲ႕မွ ၂ ႀကိမ္၊ ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဟုန္း၊ တာေရွာက္တီး၊ ဖတ္တူေက်း႐ြာ၊ မန္ပန္ေက်း႐ြာ တို႔တြင္ MNDAA အဖြဲ႕မွ ၇ ႀကိမ္၊ နားမေခၚေက်း႐ြာတြင္ SSA(ဝမ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ မန္စံ ေက်းရြာတြင္  RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္။

          (ဂ)     အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

                    (၁)     အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ။ ကဒူးႀကီးေဒသတြင္ RCSS/SSA ႏွင့္ PNLO အဖြဲ႕ ၁ ႀကိမ္။

                    (၂)     နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ။ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပ်ဥ္းေဒသတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္။

                    (၃)     လူသစ္စုေဆာင္းမႈ။ အင္ေတာ-ေက်ာက္ဂူေဒသတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္။

         (ဃ)    အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

                   (၁)     အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ။ ပန္ပိ၊ ပန္တဝိေဒသတြင္ RCSS/ SSA ႏွင့္ PNLO အဖြဲ႕ ၁ ႀကိမ္၊ တပ္ေမာက္၊ေနာင္ေလွ်ာ္ေဒသတြင္ RCSS/SSA ႏွင့္ SSA(ဝမ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ ၁ ႀကိမ္။

                  (၂)     နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ။ တုံေလာ၊ ပန္ပိ၊ ပန္တဝိ၊ မိုင္းပြန္ေတာင္ျခမ္း၊ မိုးနဲ အေနာက္ျခမ္းေဒသမ်ားတြင္ RCSS/ SSA မွ ၁၃ ႀကိမ္၊ တပ္ေမာက္၊ ေနာင္ေလွ်ာ္ ေဒသတြင္ SSA(ဝမ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕ ၁ ႀကိမ္။

                   (၃)     ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ။ မိုးနဲအေနာက္ျခမ္းေဒသတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၅ ႀကိမ္။

                   (၄)     လူသစ္စုေဆာင္းမႈ။ မိုင္းပြန္ေတာင္ျခမ္းေဒသတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၂ ႀကိမ္၊ မိုင္းရွဴးေဒသ တြင္ SSA(ဝမ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္။

                   (၅)     တပ္မေတာ္အားေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈ။ ပန္ပိ၊ ပန္တဝိ ေဒသတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္။

         (င)     ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

                  (၁)     နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ။ တုံတာ၊ မိုင္းတုံ၊ မိုင္းပုႀကီးနယ္ေျမတို႔တြင္ RCSS/ SSA မွ ၇ ႀကိမ္။

                  (၂)     လူသစ္စုေဆာင္းမႈ။ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ နားေကာင္းမူ ႐ြာတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္။

        ( စ)    အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ။ လႈိင္းဘြဲ႕နယ္ေျမအတြင္း KNU အဖြဲ႕မွ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈ၁ ႀကိမ္။

        (ဆ)    ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ။ ၿမိတ္ေဒသအတြင္း KNU အဖြဲ႕မွ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈ၁ ႀကိမ္။

        ( ဇ)    ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

                  (၁)     တပ္မေတာ္အားေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈ။ ဗ်ေကၠာပု၊ ယြန္းစလင္းလမ္း၊ ေဘာ္စဲခို၊ လြယ္မူပေလာ လမ္းတြင္ KNU တပ္မဟာ(၅)အဖြဲ႕မွ ၉ ႀကိမ္။

                  (၂)     ကားမိုင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ။ ဗ်ေကၠာပု၊ ယြန္းစလင္း ေဒသတြင္KNU တပ္မဟာ(၅) အဖြဲ႕မွ၂ ႀကိမ္။

၅။       ၎အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ပိေဒသအတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ PNLO အဖြဲ႕တို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အဓမၼဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ မတရား ျပဳလုပ္မႈအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ ထိတ္လန္႔လ်က္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ လင္းေခးၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာဆန္းေက်း႐ြာႏွင့္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ပါလ်န္ေက်း႐ြာသို႔လည္းေကာင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကသျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္စည္း႐ုံးေခၚေဆာင္၍ မူလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည့္အျပင္ အဆိုပါထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္လုံၿခဳံေရး အတြက္လည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းျဖင့္ အနီးကပ္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ေပးရလ်က္ရွိသည္။

၆။       သို႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္အထိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ ၁၃ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ ၁၆၈ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၁၀ ႀကိမ္၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၂၀ ႀကိမ္၊ တပ္မေတာ္အားေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈ ၁၀ ႀကိမ္ ႏွင့္ ကားမိုင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး “ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ” ပါ အပိုဒ္(၅)၊ (၆)ႏွင့္ (၇)တို႔အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၇။       တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲထားသည့္ ၁ လေက်ာ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သေဘာထားမွန္ကန္စြာျဖင့္ အဆင့္လိုက္အျမန္ဆုံး ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ဦးတည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕ေရးကို ထိခိုက္လာျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားလိုလား ေတာင့္တလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၈။       တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိပါလွ်င္ ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၌ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ RCSS/ SSA အေနျဖင့္ ေျမပုံၫႊန္း အတိအက်ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ နယ္ေျမအတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ SSPP(ဝမ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၊ ရတနာသိဃၤဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းအပိုဒ္(၂)ပါ တပ္မေတာ္၏လ်ာထားေျမပုံပါအတိုင္း လိုက္နာရန္လည္းေကာင္း၊ TNLA၊ AA ႏွင့္ MNDAA တို႔အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ KNU ႏွင့္ KNLA(PC) အဖြဲ႕တို႔အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း တိက်စြာလိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ကတိကဝတ္အတိုင္း လိုက္နာမွသာလွ်င္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈကိုလည္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

၉။       သို႔ပါ၍ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခိုက္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားလ်က္ နယ္ေျမလုတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသည္ ကတိကဝတ္ပါ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဆုတ္ခြာၾကရန္ သတိေပးေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ “ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္” ပါအတိုင္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္သြားရန္ တိုက္တြန္း ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕

(Unicode Version)

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် သတိပေးသတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက နိုင်ငံအတွင်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ “ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်” အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။       ကြေညာချက်၌ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ ၅ ခု၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ စစ်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုအားလုံး ရပ်ဆိုင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကာလအတွင်း စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေအလိုက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနနှင့် ဆွေးနွေးသွားရန်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်လာပါက တပ်မတော်မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တို့ဖြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။

၃။       ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့်နည်းတူ တစ်ဖက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အားလုံးအနေဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ ၆ ရပ် အနက်မှ သဘောတူစာချုပ်များအတိုင်း ကတိတည်ရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များအပေါ် အမြတ်မထုတ်ရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရန်ဆိုသည့် အချက် ၄ ချက်အား အလေးထားလိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုယန္တရား အဆင့်ဆင့်အားနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေးနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် အကျိုးစီးပွားများ ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး သတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၄။       တပ်မတော်အနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရှိစဉ်ကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အဆင့်ဆင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးနှင့် ဒေသတွင်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း အဆိုပါကာလများ၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ လုပ်ကိုင်နေထိုင် နိုင်ရေးရည်ရွယ်လျက် ယခုကဲ့သို့ တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနှင့် ရေးထိုးနိုင်ရေးဆွေးနွေးလျက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချို့အနေဖြင့် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများအား ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း ရန်လိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများအားနှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားခြင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်းနှင့် လူသစ်စုဆောင်းခြင်းတို့အား အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်-

          (က)    မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ။ မိုးညှင်း၊ တနိုင်းနယ်မြေအတွင်း KIA အဖွဲ့မှ လူသစ်စုဆောင်းခြင်း ၄ ကြိမ်။

          ( ခ)    အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ

                   (၁)     အချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု။ သီပေါ၊ နမ်ဆန်၊ နမ့်လန်-နောင်ကော်ကြီးနှင့် နမ္မတူနယ်မြေအတွင်း RCSS/SSA အဖွဲ့နှင့် TNLAနှင့်SSA(ဝမ်ဟိုင်း)ပူးပေါင်း အဖွဲ့တို့မှ ၁၀ ကြိမ်။

                  (၂)     နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှု။ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ဖတ်ကာ နယ်မြေအတွင်းKIA အဖွဲ့မှ ၁၀ ကြိမ်၊ နမ်ဆန်၊ နမ္မတူ၊ နမ့်ဖတ်ကာ၊ မိုင်းငေါ့၊ ကျောက်မဲ၊ မုန်းဝီး ဒေသတို့တွင် TNLA အဖွဲ့မှ ၆၅ ကြိမ်၊ ကွမ်းလုံနှင့် နမ့်စလပ်ဒေသတွင် MNDAA အဖွဲ့မှ ၃ ကြိမ်၊ နောင်ကော်ကြီး၊ ကျောက်မဲနှင်မုန်းစီးဒေသတို့တွင်                                    SSA(ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့မှ ၃၄ ကြိမ်၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲနှင့် နမ္မတူဒေသတို့တွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၁၇ ကြိမ်၊ မုန်းယော်နှင့် ကွမ်းလုံဒေသတို့တွင် MNDAA နှင့် TNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ ၁၀ ကြိမ်၊ နမ်ဆန်၊ နမ္မတူနှင့် မုံးရင်ဒေသတို့တွင် TNLA နှင့် SSA(ဝမ်ဟိုင်း) ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ ၇ ကြိမ်။

                   (၃)     ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု။ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ဟူးစွန်ကျေးရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်ကျန်းကျေးရွာ နှင့် နမ္မတူမြို့နယ်၊ ပန်ကွန်ကျေးရွာတို့တွင် RCSS/ SSA အဖွဲ့မှ ၃ ကြိမ်။

              (၄)   လူသစ်စုဆောင်းမှု။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ စိုင်းနောင်ကျေးရွာ၊ တာကွန့်ကျေးရွာတို့တွင်TNLA အဖွဲ့မှ ၂ ကြိမ်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊ ပန်ဟုန်း၊ တာရှောက်တီး၊ ဖတ်တူကျေးရွာ၊ မန်ပန်ကျေးရွာ တို့တွင် MNDAA အဖွဲ့မှ ၇ ကြိမ်၊ နားမခေါ်ကျေးရွာတွင် SSA(ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မန်စံ                                ကျေးရွာတွင်  RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်။

          (ဂ)     အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ

                    (၁)     အချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု။ ကဒူးကြီးဒေသတွင် RCSS/SSA နှင့် PNLO အဖွဲ့ ၁ ကြိမ်။

                    (၂)     နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှု။ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ မိုင်းပျဉ်းဒေသတွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်။

                    (၃)     လူသစ်စုဆောင်းမှု။ အင်တော-ကျောက်ဂူဒေသတွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်။

         (ဃ)    အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ

                   (၁)     အချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု။ ပန်ပိ၊ ပန်တဝိဒေသတွင် RCSS/ SSA နှင့် PNLO အဖွဲ့ ၁ ကြိမ်၊ တပ်မောက်၊နောင်လျှော်ဒေသတွင် RCSS/SSA နှင့် SSA(ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့ ၁ ကြိမ်။

                   (၂)     နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှု။ တုံလော၊ ပန်ပိ၊ ပန်တဝိ၊ မိုင်းပွန်တောင်ခြမ်း၊ မိုးနဲ အနောက်ခြမ်းဒေသများတွင် RCSS/ SSA မှ ၁၃ ကြိမ်၊ တပ်မောက်၊ နောင်လျှော် ဒေသတွင် SSA(ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့ ၁ ကြိမ်။

                   (၃)     ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု။ မိုးနဲအနောက်ခြမ်းဒေသတွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၅ ကြိမ်။

                   (၄)     လူသစ်စုဆောင်းမှု။ မိုင်းပွန်တောင်ခြမ်းဒေသတွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၂ ကြိမ်၊ မိုင်းရှူးဒေသ တွင် SSA(ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်။

                   (၅)     တပ်မတော်အားချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှု။ ပန်ပိ၊ ပန်တဝိ ဒေသတွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်။

         (င)     တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ

                  (၁)     နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှု။ တုံတာ၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပုကြီးနယ်မြေတို့တွင် RCSS/ SSA မှ ၇ ကြိမ်။

                  (၂)     လူသစ်စုဆောင်းမှု။ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ နားကောင်းမူ ရွာတွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်။

        ( စ)    အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ။ လှိုင်းဘွဲ့နယ်မြေအတွင်း KNU အဖွဲ့မှ ဆက်ကြေး ကောက်ခံမှု၁ ကြိမ်။

        (ဆ)    ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ။ မြိတ်ဒေသအတွင်း KNU အဖွဲ့မှ ဆက်ကြေး ကောက်ခံမှု၁ ကြိမ်။

        ( ဇ)    တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ

                  (၁)     တပ်မတော်အားချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှု။ ဗျက္ကောပု၊ ယွန်းစလင်းလမ်း၊ ဘော်စဲခို၊ လွယ်မူပလော လမ်းတွင် KNU တပ်မဟာ(၅)အဖွဲ့မှ ၉ ကြိမ်။

                  (၂)     ကားမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှု။ ဗျက္ကောပု၊ ယွန်းစလင်း ဒေသတွင်KNU တပ်မဟာ(၅) အဖွဲ့မှ၂ ကြိမ်။

၅။       ၎င်းအပြင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ ပန်ပိဒေသအတွင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစ၍ RCSS/SSA အဖွဲ့နှင့် PNLO အဖွဲ့တို့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းနှင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအပေါ် အဓမ္မဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်း၊ လူသစ်စုဆောင်းခြင်းနှင့် ခြိမ်းခြောက် မတရား ပြုလုပ်မှုအပေါ် ဒေသခံပြည်သူများမှ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်လျက် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် လင်းခေးမြို့သို့လည်းကောင်း၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့နှင့် ၉ ရက်နေ့တွင် မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ တာဆန်းကျေးရွာနှင့် မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ နောင်ပါလျန်ကျေးရွာသို့လည်းကောင်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြသဖြင့်လည်း တပ်မတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသခံ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြန်လည်စည်းရုံးခေါ်ဆောင်၍ မူလနေရပ်သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရသည့်အပြင် အဆိုပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ပြည်သူများ၏ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေး အတွက်လည်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်းဖြင့် အနီးကပ် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးရလျက်ရှိသည်။

၆။       သို့ဖြစ်၍ တပ်မတော်မှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်အထိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် အချင်းချင်းတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှု ၁၃ ကြိမ်၊ နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှု ၁၆၈ ကြိမ်၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု ၁၀ ကြိမ်၊ လူသစ်စုဆောင်းမှု ၂၀ ကြိမ်၊ တပ်မတော်အားချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှု ၁၀ ကြိမ် နှင့် ကားမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး “ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ချက် ” ပါ အပိုဒ်(၅)၊ (၆)နှင့် (၇)တို့အား အကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ဖျက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

၇။       တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲထားသည့် ၁ လကျော်ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား သဘောထားမှန်ကန်စွာဖြင့် အဆင့်လိုက်အမြန်ဆုံး ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သင့်သော်လည်း အင်အားတည်ဆောက်ခြင်း၊ နယ်မြေတည်ဆောက်ခြင်းတို့ကို ဦးတည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်အကျိုးစီးပွားများကို ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များ များပြားလာခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့ရေးကို ထိခိုက်လာခြင်း၊ ပြည်သူများလိုလား တောင့်တလျက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိခိုက်စေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၈။       တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမှန်တကယ် ဆန္ဒရှိပါလျှင် ကတိကဝတ်များအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်တွင် ကျိုင်းတုံမြို့၌ ပြည်ထောင်စုအဆင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် RCSS/ SSA အနေဖြင့် မြေပုံညွှန်း အတိအကျဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် စာချုပ်ပါ နယ်မြေအတွင်းမှလည်းကောင်း၊ SSPP(ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နေပြည်တော်၊ ရတနာသိင်္ဃဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအပိုဒ်(၂)ပါ တပ်မတော်၏လျာထားမြေပုံပါအတိုင်း လိုက်နာရန်လည်းကောင်း၊ TNLA၊ AA နှင့် MNDAA တို့အနေဖြင့်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ KNU နှင့် KNLA(PC) အဖွဲ့တို့အနေဖြင့် NCA စာချုပ်ပါအချက်များအားလည်းကောင်း တိကျစွာလိုက်နာကြရန် လိုအပ် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ကတိကဝတ်အတိုင်း လိုက်နာမှသာလျှင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု လျော့နည်းစေပြီး အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုကိုလည်း တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။       သို့ပါ၍ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ထိခိုက်စေသည့် လုပ်ရပ်များမလုပ်ကြရန်နှင့် နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားလျက် နယ်မြေလုတိုက်ပွဲများဖြစ်နေကြသည့်  တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသည် ကတိကဝတ်ပါ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်းသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဆုတ်ခွာကြရန် သတိပေးကြောင်းနှင့် တပ်မတော်၏ “ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ချက်” ပါအတိုင်း အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်၏ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ နှင့်သော်လည်းကောင်း၊  ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများကို အမြန်ဆုံးပြုလုပ်သွားရန် တိုက်တွန်း ပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

Recent News