တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) လက္႐ံုး/ ဝန္ထမ္းတပ္မ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရန္ အျခားအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းမ်ား အလုိရိွသည္

တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) လက္႐ံုး/ ဝန္ထမ္းတပ္မ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရန္ အျခားအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းမ်ား အလုိရိွသည္

၁။       ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္-

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရိွဖူးသူ(အပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။

(ခ)     ၁-၄-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္(၂၅)ႏွစ္ထက္မေက်ာ္လြန္ေစရ။

(ဂ)     အေျခခံပညာအ႒မတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(ဃ)    အရပ္(၅)ေပ (၂)လက္မ၊ ေပါင္(၁ဝဝ)ႏွင့္အထက္ရိွရမည္။

(အထက္ပါအတုိင္း   ကုိယ္အေလးခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း    အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္အား ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းစားပါမည္။)

၂။       ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကုိ နီးစပ္ရာတပ္/ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္  အခမဲ့ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး  ေအာက္ပါစာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ လူကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္-

(က)    ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား(မူရင္း)။

(ခ)     အေျခခံပညာ အ႒မတန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္(မူရင္း)ႏွင့္ ဒီပလိုမာ/ ဘဲြ႕ရရွိၿပီး သူမ်ားျဖစ္ပါက ဒီပလိုမာ/ ဘဲြ႕လက္မွတ္(မူရင္း)။

(ဂ)     အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္း တစ္ခုခုမွ တစ္လအတြင္းရရိွေသာ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)။

(ဃ)    တစ္လအတြင္း ႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု (၃)ပံု။

(င)     အိမ္ေထာင္စုဝင္စာရင္း မိတၱဴ။

(စ)     မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္။

၃။       ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္-

(က)    ေလွ်ာက္လႊာ၊ သတ္မွတ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ၂၆-၂-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၁-၃-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔အတြင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

(ခ)     ပဏာမေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း  အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိသူမ်ားသည္  သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ သတင္းပို႔ရမည္။

(ဂ)     ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ျခင္းကို ခံယူရမည္။

(ဃ)    စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား တပ္ဝင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အေျခခံစစ္ပညာ သင္ၾကားရန္  သက္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔လႊတ္ျခင္းခံရမည္။

၄။       အေျခခံတပ္သား သစ္သင္တန္းကို  ၄ လ တက္ေရာက္ရမည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း တပ္သားသစ္လစာ ၁၄၄ဝဝဝိ/-က်ပ္ကိုခံစားခြင့္ျပဳမည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက (တပ္သား အေျခခံလစာ ၁၅ဝဝဝဝိ/- +M.H.R.A ၁ဝဝဝဝိ/- = ၁၆ဝဝဝဝိ/-) ခံစားခြင့္ရရွိမည္။

၅။       အေျခခံ တပ္သားသစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း မိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုသည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) လက္႐ံုး/ဝန္ထမ္းတပ္ဖဲြ႕တစ္ခုခုသို႔ ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး၊ သင္တန္းဆင္းၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီပါက  မိမိဆႏၵျပဳ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) လက္႐ံုး/ဝန္ထမ္းတပ္ဖဲြ႕ (သုိ႔မဟုတ္) သင့္ေလ်ာ္ရာ လက္႐ံုးဝန္ထမ္းတပ္ဖဲြ႕ တစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။

မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။

Recent News