(၇၄)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ဆုရရိွေသာ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြ က်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ - ၂၇

(၇၄)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ဆုရရိွၾကေသာ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ စုရပ္သစ္တပ္ စစ္ေရးျပကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဦးစြာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး အား စစ္ေရးျပမွဴးႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ဟိန္း ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေရးျပစစ္ေၾကာင္းမ်ားက အေလးျပဳၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေအးက ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ရရိွၾကေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ေရ)ကိုယ္စားျပဳအထူးတပ္ဖဲြ႕၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ေလ)ကုိယ္စားျပဳတပ္ဖြဲ႕၊  အထူး တာ၀န္တပ္ဖြဲ႕(အမ်ဳိးသမီး)တပ္ခြဲ၊ ဗဟိုစစ္တီး၀ုိင္းအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)အမ်ဳိးသမီး အလံကိုင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲတီး၀ိုင္းအဖြဲ႕တုိ႕အား လည္းေကာင္း၊ အလံကိုင္အဖြဲ႕ အေကာင္းဆံုးဆုကို ဘုရင့္ေနာင္စစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားျပဳ အလံကိုင္အဖြဲ႕၊ အလံကိုင္အဖြဲ႕ဂုဏ္ျပဳဆုကို ေအာင္ေဇယ်စစ္ေၾကာင္း အလံကိုင္အဖြဲ႕၊ စစ္တီး၀ိုင္း အဖြဲ႕အေကာင္းဆံုးဆုကို ဆင္ျဖဴရွင္စစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားျပဳ စစ္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕အားလည္းေကာင္း ဆုမ်ားအသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဆက္လက္၍ အေကာင္းဆုံးစခန္း တတိယဆုရရိွေသာ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြ၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္းအေကာင္းဆုံး တတိယဆုရရိွေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြ၊ စစ္စည္းကမ္းအေကာင္းဆုံး တတိယဆုရရိွေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိခ်ဳပ္႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပ တပ္ခဲြႏွင့္ စစ္ေရးျပ အေကာင္းဆုံး တတိယဆုရရိွေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ေလ)ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြ(၁) တို႔အား ဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းဦးက အေကာင္းဆုံး စခန္း ဒုတိယဆုရရိွေသာ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳစစ္ေရးျပတပ္ခဲြအား လည္းေကာင္း၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္း အေကာင္းဆုံးဒုတိယဆုရရိွေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ေရ)ကိုယ္စားျပဳစစ္ေရးျပ တပ္ခဲြ(၁)အားလည္းေကာင္း၊ စစ္စည္းကမ္းအေကာင္းဆုံး ဒုတိယဆုရရိွေသာ ေဆး၀န္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြအား လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးျပအေကာင္းဆုံး ဒုတိယဆုရရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြ အားလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕(အမ်ိဳးသမီး)စစ္ေရးျပ တပ္ခြဲ ဒုတိယဆုရရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕(အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲအား လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသား) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ ဒုတိယဆုရရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕(အမ်ိဳးသား) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ( ၁ )အား လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ ဒုတိယဆုရရွိေသာ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) (အမ်ိဳးသမီး)စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳ တပ္ခြဲအား လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ ပထမဆုရရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၁) အား လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသား)စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ ပထမဆုရရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသား) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၃) အားလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ ပထမဆုရရွိေသာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)(အမ်ိဳးသမီး)စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၁) တို႔အား လည္းေကာင္း ဆုမ်ားအသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဆက္လက္၍ အေကာင္းဆုံးစခန္း ပထမဆုရရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြအားလည္းေကာင္း၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္းအေကာင္းဆုံး ပထမဆု ရရိွေသာ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ံုး ကိုယ္စားျပဳစစ္ေရးျပ တပ္ခဲြအား လည္းေကာင္း ၊ စစ္စည္းကမ္း အေကာင္းဆုံး ပထမဆုရရိွေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ေလ) ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြအား လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးျပအေကာင္းဆုံး ပထမဆုရရိွေသာ သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ဖြဲ႕ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခဲြအားလည္းေကာင္း ဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ယင္းေနာက္ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက စံျပတပ္ခဲြ တတိယဆုရရိွေသာ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပ တပ္ခဲြအား လည္းေကာင္း၊ စံျပတပ္ခဲြဒုတိယဆုရရိွေသာ စစ္အင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳ တပ္ခဲြအားလည္းေကာင္း၊ စံျပတပ္ခဲြ ပထမဆုရရိွေသာ  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ေရ)ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခဲြအားလည္းေကာင္း  ဆုမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ထို႕ေနာက္ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ဂုဏ္ျပဳအမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

(Unicode Version)

(၇၄)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် ဆုရရှိသော စစ်ရေးပြတပ်ခွဲများအား ဆုချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ မတ် - ၂၇

(၇၄)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် ဆုရရှိကြသော စစ်ရေးပြတပ်ခွဲများအား ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ စုရပ်သစ်တပ် စစ်ရေးပြကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး တက်ရောက်၍ ဆုများကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ဦးစွာ ဆုချီးမြှင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့်  ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး အား စစ်ရေးပြမှူးကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်ဟိန်း ဦးဆောင်သည့် စစ်ရေးပြစစ်ကြောင်းများက အလေးပြုကြသည်။

ထို့နောက် (၇၄)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးက ဂုဏ်ပြုဆုများ ရရှိကြသော ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ရေ)ကိုယ်စားပြုအထူးတပ်ဖွဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(လေ)ကိုယ်စားပြုတပ်ဖွဲ့၊  အထူး တာဝန်တပ်ဖွဲ့(အမျိုးသမီး)တပ်ခွဲ၊ ဗဟိုစစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ တပ်မတော်(ကြည်း)အမျိုးသမီး အလံကိုင် အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲတီးဝိုင်းအဖွဲ့တို့အား လည်းကောင်း၊ အလံကိုင်အဖွဲ့ အကောင်းဆုံးဆုကို ဘုရင့်နောင်စစ်ကြောင်း ကိုယ်စားပြု အလံကိုင်အဖွဲ့၊ အလံကိုင်အဖွဲ့ဂုဏ်ပြုဆုကို အောင်ဇေယျစစ်ကြောင်း အလံကိုင်အဖွဲ့၊ စစ်တီးဝိုင်း အဖွဲ့အကောင်းဆုံးဆုကို ဆင်ဖြူရှင်စစ်ကြောင်း ကိုယ်စားပြု စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့အားလည်းကောင်း ဆုများအသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ဆက်လက်၍ အကောင်းဆုံးစခန်း တတိယဆုရရှိသော အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ စစ်ချီသီချင်းအကောင်းဆုံး တတိယဆုရရှိသော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ စစ်စည်းကမ်းအကောင်းဆုံး တတိယဆုရရှိသော လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ အရာရှိချုပ်ရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြ တပ်ခွဲနှင့် စစ်ရေးပြ အကောင်းဆုံး တတိယဆုရရှိသော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(လေ)ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၁) တို့အား ဆုများအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ထို့နောက် စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦးက အကောင်းဆုံး စခန်း ဒုတိယဆုရရှိသော ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြုစစ်ရေးပြတပ်ခွဲအား လည်းကောင်း၊ စစ်ချီသီချင်း အကောင်းဆုံးဒုတိယဆုရရှိသော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ရေ)ကိုယ်စားပြုစစ်ရေးပြ တပ်ခွဲ(၁)အားလည်းကောင်း၊ စစ်စည်းကမ်းအကောင်းဆုံး ဒုတိယဆုရရှိသော ဆေးဝန်ထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲအား လည်းကောင်း၊ စစ်ရေးပြအကောင်းဆုံး ဒုတိယဆုရရှိသော လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ အားလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့(အမျိုးသမီး)စစ်ရေးပြ တပ်ခွဲ ဒုတိယဆုရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့(အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲအား လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (အမျိုးသား) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ ဒုတိယဆုရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့(အမျိုးသား) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ( ၁ )အား လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်(ကြည်း) (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ ဒုတိယဆုရရှိသော တပ်မတော် (ကြည်း) (အမျိုးသမီး)စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြု တပ်ခွဲအား လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ ပထမဆုရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၁) အား လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (အမျိုးသား)စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ ပထမဆုရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ (အမျိုးသား) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၃) အားလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်(ကြည်း) (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ ပထမဆုရရှိသော တပ်မတော်(ကြည်း)(အမျိုးသမီး)စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၁) တို့အား လည်းကောင်း ဆုများအသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ဆက်လက်၍ အကောင်းဆုံးစခန်း ပထမဆုရရှိသော ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲအားလည်းကောင်း၊ စစ်ချီသီချင်းအကောင်းဆုံး ပထမဆု ရရှိသော ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအရာရှိချုပ်ရုံး ကိုယ်စားပြုစစ်ရေးပြ တပ်ခွဲအား လည်းကောင်း ၊ စစ်စည်းကမ်း အကောင်းဆုံး ပထမဆုရရှိသော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(လေ) ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲအား လည်းကောင်း၊ စစ်ရေးပြအကောင်းဆုံး ပထမဆုရရှိသော သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲအားလည်းကောင်း ဆုများအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ယင်းနောက် ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးက စံပြတပ်ခွဲ တတိယဆုရရှိသော အမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြ တပ်ခွဲအား လည်းကောင်း၊ စံပြတပ်ခွဲဒုတိယဆုရရှိသော စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြု တပ်ခွဲအားလည်းကောင်း၊ စံပြတပ်ခွဲ ပထမဆုရရှိသော  ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ရေ)ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲအားလည်းကောင်း  ဆုများ အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ထို့နောက် ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးက ဂုဏ်ပြုအမှာ စကားပြောကြားပြီး ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News