ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သံဘုိ-မူသဲ-ေဘာ္စဲခုိ-ပလပ္ခို-ယြန္းစလင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေပၚရွိ မူသဲတံတား ေဆာက္လုပ္ေနမႈအား နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သံဘုိ-မူသဲ-ေဘာ္စဲခုိ-ပလပ္ခို-ယြန္းစလင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေပၚရွိ မူသဲတံတား ေဆာက္လုပ္ေနမႈအား နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

 

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ - ၃၁

         

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ေဖာက္လုပ္ ထားသည့္ သံဘုိ-မူသဲ-ေဘာ္စဲခုိ-ပလပ္ခုိ-ယြန္းစလင္း ၅၁ မိုင္ ၇ ဖာလုံလမ္းေၾကာင္းအား  ေဒသခံျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ရာသီမေရြးအခ်ိန္တုိအတြင္း ေက်ာက္ႀကီးႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ မ်ားသို႔ သြားလာႏိုင္ေစေရး တပ္မေတာ္အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၁၂ ေပလမ္းမွ ၃၄ ေပ အက်ယ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ႏွစ္အလုိက္စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ျပဳျပင္ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။

         

သုိ႕ေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားေကာင္းမြန္ေရးကုိ မလုိလားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕မွ  ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၎လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အခိုင္အမာ တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေဖာက္လုပ္ေနျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း လႈံ႕ေဆာ္ေသြးထုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ မူသဲေက်းရြာအေရွ႕ဘက္တြင္တည္ေဆာက္ေနေသာ အရွည္ ၄၀ ေပ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပ သံကူကြန္ကရစ္တံတား ေဆာက္လုပ္မႈအား ေဒသခံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္သူ အခ်ဳိ႕မွ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပျခင္း၊ ကန္႕ကြက္စာသားမ်ားေရးသားထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္စဥ္တြင္လည္း လမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္မႈအား ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

         

လက္ရွိ မူသဲေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ တံတားသည္ မူသဲေခ်ာင္းအား ရာသီမေရြး အသံုးျပဳ၍ရေအာင္ ေဖာက္လုပ္ေပးေနသည့္တံတားျဖစ္သည္။ မူသဲေခ်ာင္းသည္ ေႏြရာသီေရနည္းခ်ိန္၌ လမ္းျဖတ္ကူးသည့္ေနရာတြင္အက်ယ္ ၁၂ ေပ၊ အနက္ ၂ ေပခန္႕ရွိသည့္ေခ်ာင္းျဖစ္ၿပီး မိုးရာသီ၌ ႏွစ္စဥ္မုိးေရခ်ိန္ပ်မ္းမွ်(၁၁၀) လက္မခန္႔အထိရြာသြန္းသည့္ေဒသျဖစ္၍ အက်ယ္ ၃၀ ေပ၊ အနက္ ၇ ေပခန္႕ရွိသျဖင့္ လူ၊ ယာဥ္မ်ားျဖတ္ကူးရန္ ခက္ခဲေသာေခ်ာင္းျဖစ္သည္။ ၎အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ရန္၊  ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ မူသဲေခ်ာင္းကူး တံတားအား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တံတားၿပီးဆံုးသြားပါက မိုးရာသီ၌ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျပတ္ေတာက္သည့္ အခက္အခဲအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ မ်ားအား အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္  ရာသီမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး အသံုးျပဳသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလွ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕လာသည့္အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းၿပီး ကုန္စည္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္းသက္သာ စြာျဖင့္ ၀ယ္ယူအသုံးျပဳ ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ ယခုထက္ပုိ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။          

         

သံဘို- မူသဲ- ေဘာ္စဲခို-ပလပ္ခို-ယြန္းစလင္းလမ္းပိုင္းသည္ ယခင္ကတည္းက ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ထီးထ- ယြန္းစလင္း- ဗ်ေကၠာပု- ေဘာ္စဲခို- မူသဲ- ေက်ာက္ႀကီးလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ရွိေနေသာ လမ္္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕ခံစားရမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ တစ္ဖက္သတ္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အျမင္ျဖင့္ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္ေနျခင္းသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳ ေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

         

၎ေဒသအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ KNU အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ၎နယ္ေျမအတြင္း KNU အဖြဲ႕၏ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ ရြာပုန္းေနရာမ်ားအား အတိအက်သိရွိေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါကတိက၀တ္မ်ား အတုိင္း စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္  ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား လံုး၀ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ KNU အဖြဲ႕မွ အခ်ဳိ႕ေအာက္ေျခအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကမူ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ပုိ႔ေဆာင္ေနက်ရိကၡာပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း မၾကာခဏေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ သံဘို- မူသဲ- ေဘာ္စဲခို-ပလပ္ခို-ယြန္းစလင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တံတားမ်ားၿပီး စီးသြား ပါက အဓိကအက်ဳိးခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲေနသည့္ ေဒသခံေက်းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

           

ထုိ႕ေၾကာင့္ မူသဲတံတားေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေဖာက္လုပ္မႈတို႔ အား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကုိ မလုိလားေသာအဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕၏ မဟုတ္မမွန္ လႈံ႕ေဆာ္ေသြးထုိးမႈမ်ားေၾကာင့္  မည္မွ်ပင္ ကန္႕ကြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ  ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား ရည္မွန္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

         

                                                                   တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕

(Unicode Version)

 

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ သံဘို-မူသဲ-ဘော်စဲခို-ပလပ်ခို-ယွန်းစလင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းပေါ်ရှိ မူသဲတံတား ဆောက်လုပ်နေမှုအား နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် 

နေပြည်တော်၊ မတ် - ၃၁ 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ခေတ်အဆက်ဆက်ဖောက်လုပ် ထားသည့် သံဘို-မူသဲ-ဘော်စဲခို-ပလပ်ခို-ယွန်းစလင်း ၅၁ မိုင် ၇ ဖာလုံလမ်းကြောင်းအား ဒေသခံပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ရာသီမရွေးအချိန်တိုအတွင်း ကျောက်ကြီးနှင့် တောင်ငူမြို့ များသို့ သွားလာနိုင်စေရေး တပ်မတော်အင်ဂျင်နီယာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၁၂ ပေလမ်းမှ ၃၄ ပေ အကျယ်လမ်းကြောင်းအဖြစ် နှစ်အလိုက်စီမံချက်ချမှတ်၍ ပြုပြင်ပေးလျက်ရှိပါ သည်။ 

သို့သော်လည်း ဒေသခံပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကောင်းမွန်ရေးကို မလိုလားသော အဖွဲ့အစည်းတချို့မှ ဒေသခံပြည်သူများအား ၎င်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် အခိုင်အမာ တံတားများ ဆောက်လုပ်ခြင်းသည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ တပ်မတော်မှ စစ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ဖောက်လုပ်နေခြင်း သာဖြစ်ကြောင်း လှုံ့ဆော်သွေးထိုးမှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့သောကြောင့် မတ် ၂၁ ရက်တွင် မူသဲကျေးရွာအရှေ့ဘက်တွင်တည်ဆောက်နေသော အရှည် ၄၀ ပေ၊ အကျယ် ၁၄ ပေ သံကူကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်လုပ်မှုအား ဒေသခံအချို့နှင့် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူ အချို့မှ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်း၊ ကန့်ကွက်စာသားများရေးသားထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ထောင်ခြင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ လာရောက်စဉ်တွင်လည်း လမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်မှုအား ကန့်ကွက်ကြောင်းတင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ 

လက်ရှိ မူသဲကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဆောက်လုပ်နေသော တံတားသည် မူသဲချောင်းအား ရာသီမရွေး အသုံးပြု၍ရအောင် ဖောက်လုပ်ပေးနေသည့်တံတားဖြစ်သည်။ မူသဲချောင်းသည် နွေရာသီရေနည်းချိန်၌ လမ်းဖြတ်ကူးသည့်နေရာတွင်အကျယ် ၁၂ ပေ၊ အနက် ၂ ပေခန့်ရှိသည့်ချောင်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီ၌ နှစ်စဉ်မိုးရေချိန်ပျမ်းမျှ(၁၁၀) လက်မခန့်အထိရွာသွန်းသည့်ဒေသဖြစ်၍ အကျယ် ၃၀ ပေ၊ အနက် ၇ ပေခန့်ရှိသဖြင့် လူ၊ ယာဉ်များဖြတ်ကူးရန် ခက်ခဲသောချောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအခက်အခဲများကို ကျော်လွှား နိုင်ရန်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် မူသဲချောင်းကူး တံတားအား ဆောက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး တံတားပြီးဆုံးသွားပါက မိုးရာသီ၌ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းပြတ်တောက်သည့် အခက်အခဲအား ကျော်လွှားနိုင်ကာ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဒေသထွက်ကုန် များအား အဆိုပါလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ရာသီမရွေး၊ အချိန်မရွေး အသုံးပြုသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလျှင်မြန် ချောမွေ့လာသည့်အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းများကျဆင်းပြီး ကုန်စည်များအား ဈေးနှုန်းသက်သာ စွာဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုဘ၀ ယခုထက်ပို၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ 

သံဘို- မူသဲ- ဘော်စဲခို-ပလပ်ခို-ယွန်းစလင်းလမ်းပိုင်းသည် ယခင်ကတည်းက ရှိပြီးဖြစ်သည့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ နယ်စပ် ထီးထ- ယွန်းစလင်း- ဗျက္ကောပု- ဘော်စဲခို- မူသဲ- ကျောက်ကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်၌ ရှိနေသော လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သောလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကဲ့သို့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ လက်တွေ့ခံစားရမည့် အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျစ်လျူရှု၍ တစ်ဖက်သတ် ကျဉ်းမြောင်းသော အမြင်ဖြင့် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေခြင်းသည် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတို့ကို အနှောင့်အယှက်ပြု နေခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ 

၎င်းဒေသအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် KNU အဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA)၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ တပ်မတော် အနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ၎င်းနယ်မြေအတွင်း KNU အဖွဲ့၏ စခန်း ဌာနချုပ်များ၊ ရွာပုန်းနေရာများအား အတိအကျသိရှိသော်လည်း စာချုပ်ပါကတိကဝတ်များ အတိုင်း စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် နှောင့်ယှက်မှုများ လုံးဝပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် KNU အဖွဲ့မှ အချို့အောက်ခြေအဖွဲ့ အစည်းများကမူ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် လမ်းဖောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နှစ်စဉ်ပို့ဆောင်နေကျရိက္ခာပို့ဆောင်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ တွင်လည်း မကြာခဏနှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ မိုင်းထောင်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သံဘို- မူသဲ- ဘော်စဲခို-ပလပ်ခို-ယွန်းစလင်းလမ်းကြောင်းနှင့် တံတားများပြီး စီးသွား ပါက အဓိကအကျိုးခံစားရမည့်သူများမှာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ကျောက်ကြီးမြို့ နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲနေသည့် ဒေသခံကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများသာဖြစ်ပါသည်။ 

ထို့ကြောင့် မူသဲတံတားဆောက်လုပ်မှုနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းဖောက်လုပ်မှုတို့ အား ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးကို မလိုလားသောအဖွဲ့အစည်းတချို့၏ မဟုတ်မမှန် လှုံ့ဆော်သွေးထိုးမှုများကြောင့် မည်မျှပင ကန့်ကွက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ ဒေသခံ ပြည်သူလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား ရည်မှန်း၍ လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ 

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ 

 

Recent News