ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ျပင္ဦးလြင္ တပ္နယ္ မိသားစု ေရကစားမ႑ပ္မ်ား သို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပး 

ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ျပင္ဦးလြင္ တပ္နယ္ မိသားစု ေရကစားမ႑ပ္မ်ား သို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပး 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧၿပီ - ၁၅ 

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာ ့ရိုးရာမဟာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့ရိုးရာ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိၾကသည္။ ေအးခ်မ္း သာယာေသာ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ ေလး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ျမန္မာ့ရိုးရာမဟာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိရာ ယေန႕ က်ေရာက္ေသာ သႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ တပ္နယ္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ မိသားစု ေရသဘင္ မ႑ပ္မ်ား၌ အရာရွိ၊စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၊ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ 
ထိုသို႕သႀကၤန္ပြဲေတာ္ အၾကတ္ေန႕ ဆင္ႏႊဲေနမႈမ်ားကိုဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ၊အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ျပင္ဦးလြင္ တပ္နယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က လိုက္လံၾကည့္ရႈ အားေပးၾကသည္။ 
ဦးစြာ စစ္တကၠသိုလ္ ေရသဘင္မ႑ပ္၌ မိသားစုသႀကၤန္ ယိမ္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေတးသံရွင္မ်ား၏ သီဆို ကျပ ေဖ်ာ္္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား၊အရာရွိ၊စစ္သည္၊မိသားစုမ်ား သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲေနမႈ မ်ားကိုၾကည့္ရႈအား ေပးၾကသည္။ထို႕ေနာက္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)က ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား အတာေရမ်ား ပက္ဖ်န္း ေပးသည္။ 
ယင္းေနာက္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေက်ာင္း (ျပင္ဦးလြင္) ေရသဘင္ မ႑ပ္ သို႕သြားေရာက္၍ မိသားစုယိမ္း အဖြဲ႕မ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၏ သီဆိုကျပေဖ်ာ္ ေျဖမႈမ်ားကိုၾကည္ရႈ အားေပးၿပီး အာတာေရမ်ား ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ေက်ာင္း ေရသဘင္မ႑ပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ခြဲ(အင္ဂ်င္နီယာ) ေရသဘင္မ႑ပ္၊ တပ္မေတာ္ ေဆးရံု ေရသဘင္မ႑ပ္ မ်ားသို႕သြားေရာက္ၿပီး အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ား ျမန္မာ့ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မိသားစုမ်ား ကို အတာေရမ်ား ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။ 
ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေရကစားမ႑ပ္သို႕ သြားေရာက္ၾကၿပီး ေတးသံရွင္မ်ား၊ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ၊ ယိမ္းအဖြဲ႕ မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ မ်ားႏွင့္ အတူ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ားက မဟာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲေနမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈႈအားေပးၾကသည္။ ယင္းေနာက္ အတာေရမ်ား ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။ 
၄င္းေနာက္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ခါေတာ္မီ ေရသဘင္ မ႑ပ္သို႕ သြားေရာက္ၿပီး အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ား ျမန္မာ့ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲေနမႈမ်ား ကိုၾကည့္ရႈ အားေပးၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မိသားစုမ်ားကို အတာေရမ်ားပက္ဖ်န္း ေပးၾကသည္။ 
ေရသဘင္မ႑ပ္မ်ား၌ သီဆိုကျပ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ယိမ္းအဖြဲ႕မ်ား ကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) မိသားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား က ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့့္ၾကသည္။ 
ညေနပိုင္းတြင္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမ သာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ နန္းၿမိဳ႕သူ ေရသဘင္္မ႑ပ္သို႕ သြားေရာက္ၿပီး မိသားစု ယိမ္း အဖြဲ႕မ်ား၊ ေတးသံရွင္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ႏွင့္အတူ ေရပက္ခံျပည္သူမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား အတာေရသဘင္ ပြဲေတာ္ ကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲေနမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ယိမ္းအဖြဲ႕မ်ား အတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေငြမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အရာရွိ၊စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား အတာေရမ်ား ပက္ဖ်န္းေပးၾကခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

(Unicode Version)

 

ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ပြင်ဦးလွင် တပ်နယ် မိသားစု ရေကစားမဏ္ဍပ်များ သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေး 

နေပြည်တော် ၊ ဧပြီ - ၁၅ 

မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈ဝ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာ သြင်္ကန်ပွဲတော်ကို မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာကောင်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလျက်ရှိကြသည်။ အေးချမ်း သာယာသော တောင်ပေါ်မြို့ လေး တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင်လည်း မြန်မာ့ရိုးရာမဟာ သြင်္ကန်ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲလျက်ရှိရာ ယနေ့ ကျရောက်သော သြင်္ကန် အကြတ်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင် တပ်နယ်ရှိ သင်တန်းကျောင်း များနှင့်တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့ များ၏ မိသားစု ရေသဘင် မဏ္ဍပ်များ၌ အရာရှိ၊စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ဗိုလ်လောင်းများက ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲကြသည်။ 
ထိုသို့သြင်္ကန်ပွဲတော် အကြတ်နေ့ ဆင်နွှဲနေမှုများကိုဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ၊အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ ပြင်ဦးလွင် တပ်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ က လိုက်လံကြည့်ရှု အားပေးကြသည်။ 
ဦးစွာ စစ်တက္ကသိုလ် ရေသဘင်မဏ္ဍပ်၌ မိသားစုသြင်္ကန် ယိမ်းအဖွဲ့များ၊ ဗိုလ်လောင်းများနှင့် တေးသံရှင်များ၏ သီဆို ကပြ ဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဗိုလ်လောင်းများ၊အရာရှိ၊စစ်သည်၊မိသားစုများ သြင်္ကန်ပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနေမှု များကိုကြည့်ရှုအား ပေးကြသည်။ထို့နောက် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း)က ဗိုလ်လောင်းများနှင့် စစ်တက္ကသိုလ်မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများအား အတာရေများ ပက်ဖျန်း ပေးသည်။ 
ယင်းနောက် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်မတော် အုပ်ချုပ်မှုကျောင်း (ပြင်ဦးလွင်) ရေသဘင် မဏ္ဍပ် သို့သွားရောက်၍ မိသားစုယိမ်း အဖွဲ့များ၊ အရာရှိ၊ စစ်သည်များ၏ သီဆိုကပြဖျော် ဖြေမှုများကိုကြည်ရှု အားပေးပြီး အာတာရေများ ပက်ဖျန်းပေးကြသည်။ယင်းနောက် တပ်မတော် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ကျောင်း ရေသဘင်မဏ္ဍပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ခွဲ(အင်ဂျင်နီယာ) ရေသဘင်မဏ္ဍပ်၊ တပ်မတော် ဆေးရုံ ရေသဘင်မဏ္ဍပ် များသို့သွားရောက်ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများ မြန်မာ့ရိုးရာ သြင်္ကန်ပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနေမှုများကို ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ထို့နောက် အရာရှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများ ကို အတာရေများ ပက်ဖျန်းပေးကြသည်။ 
ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ရေကစားမဏ္ဍပ်သို့ သွားရောက်ကြပြီး တေးသံရှင်များ၊ ဗိုလ်လောင်းများ ၊ ယိမ်းအဖွဲ့ များ၏ ဖျော်ဖြေမှု များနှင့် အတူ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဗိုလ်လောင်းများ၊ အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများက မဟာ သြင်္ကန်ပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနေမှုများအား ကြည့်ရှုှုအားပေးကြသည်။ ယင်းနောက် အတာရေများ ပက်ဖျန်းပေးကြသည်။ 
၎င်းနောက် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ခါတော်မီ ရေသဘင် မဏ္ဍပ်သို့ သွားရောက်ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများ မြန်မာ့ရိုးရာ သြင်္ကန်ပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနေမှုများ ကိုကြည့်ရှု အားပေးကြသည်။ ထို့နောက် အရာရှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများကို အတာရေများပက်ဖျန်း ပေးကြသည်။ 
ရေသဘင်မဏ္ဍပ်များ၌ သီဆိုကပြ ဖျော်ဖြေကြသည့် ဗိုလ်လောင်းများ၊ အရာရှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများနှင့် ယိမ်းအဖွဲ့များ ကို ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မိသားစုများနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ က ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်ကြသည်။ 
ညနေပိုင်းတွင် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေ သာဇံမြို့နယ်၊ နန်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ နန်းမြို့သူ ရေသဘင်မဏ္ဍပ်သို့ သွားရောက်ပြီး မိသားစု ယိမ်း အဖွဲ့များ၊ တေးသံရှင်များ၏ ဖျော်ဖြေမှုများ နှင့်အတူ ရေပက်ခံပြည်သူများ၊ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ အတာရေသဘင် ပွဲတော် ကိုပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနေမှုများအား ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ယင်းနောက် ယိမ်းအဖွဲ့များ အတွက် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများ ပေးအပ်ပြီး ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အရာရှိ၊စစ်သည်၊ မိသားစုများအား အတာရေများ ပက်ဖျန်းပေးကြခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ 

Recent News