တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္သင္တန္းသားမ်ားအလုိရွိသည္

 

၁။       ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသား(လူပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။

(ခ)     အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္း တစ္ခုခုမွ တင္ျပသည့္ေန႔မတိုင္မီ (၁)လအတြင္းရရွိသည့္ ေထာက္ခံစာမူရင္းႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔ အရြယ္ဓာတ္ ပံု(၃)ပံုတို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(ဂ)     ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၁-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရ၊ (၁၈)ႏွစ္ ထက္မႀကီးရ။

(ဃ)    အနည္းဆံုးအရပ္ (၅)ေပ (၃)လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၁၀၀)ေပါင္ထက္မနည္းရ။ ေပါင္(၁၄၀)ထက္ မေက်ာ္ရ။

(င)     မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမျဖစ္ေစရ။

(စ)     မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။

(ဆ)    ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူပါရွိေသာေဆးစစ္ပံုစံျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု/ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမက်န္းမာေရးစစ္ေဆးေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

(ဇ)     တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။  (အမွတ္စာရင္းတင္ျပရမည္။)

(စ်)တပ္မေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။       

၂။ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၅-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို  ၂၉-၉-၂၀၁၈  ရက္ေန႔  ေနာက္ဆံုးထား၍  ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာ  တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ား သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ၾကရမည္။

၃။သင္တန္း၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲအတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲတို႔ကို တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း  သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို  တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္  ၂၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၄-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း  တပ္မေတာ္ဗုိလ္ေရြးအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။

၅။သင္တန္းကာလတြင္ လစာအျဖစ္ ပထမႏွစ္(၁၆၈၀၀၀)က်ပ္၊ ဒုတိယႏွစ္(၁၇၄၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယႏွစ္ (၁၈၀၀၀၀)က်ပ္၊ စတုတၳႏွစ္(၁၈၆၀၀၀)က်ပ္ ရရွိမည္။

၆။သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာက္ပါဘြဲ႕မ်ားအပ္ႏွင္းေပးမည္-

(က)သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science)

(ခ)ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာခႏၶာသန္စြမ္းမႈနည္းပညာ) B.Med.Tech (Physiotherapy)

(ဂ)ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဓာတ္မွန္ႏွင့္ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) B.Med.Tech (Medical ImagingTechnology)

(ဃ)ေျခတုလက္တုႏွင့္ အားျပဳကိရိယာနည္းပညာသိပၸံဘြဲ႕ B.Med.Tech(Prosthetics and Orthotics)

၇။သင္တန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ သူနာျပဳ(Nurse)ႏွင့္ ေဆးဘက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီပါက  မိမိတုိ႔ သင္ယူခဲ့သည့္ဘာသာရပ္အလုိက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕(Master  of   Science) ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္။

၈။တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖဲြ႕တြင္ သူနာျပဳ(Nurse)/ေဆးဘက္ကြၽမ္းက်င္သူ(တတိယတန္း) အမႈထမ္း သက္(၁)ႏွစ္၊ အထက္တန္းသူနာျပဳ/ေဆးဘက္ကြၽမ္းက်င္သူ (ဒုတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္(၂)ႏွစ္၊  စုစုေပါင္း(၃)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတုိ႔မွ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေထာက္ခံ တင္ျပလွ်င္ ဒုတိယဗုိလ္«အထက္တန္းသူနာျပဳ/ကြၽမ္းက်င္သူ(ဒုတိယတန္း)»အျဖစ္  စတင္ခန္႔ အပ္ေပးမည္။

မွတ္ခ်က္။        အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့သည့္ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စုံစမ္း ေမးျမန္း ႏုိင္သည္။

Recent News