(၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႕ဂုဏ္ျပဳ စစ္ခ်ီသီခ်င္း စစ္သည္ေတးသီခ်င္း ကဗ်ာႏွင္႕ ဝတၳဳၿပိဳင္ပြဲ စာမူမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

 

၁။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စစ္ခ်ီသီခ်င္း၊ စစ္သည္ေတးသီခ်င္း၊ ကဗ်ာႏွင့္ ဝတၴဳၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္ စာမူမ်ား ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ဆုရရိွေသာ စစ္ခ်ီသီခ်င္း၊ စစ္သည္ေတးသီခ်င္းမ်ားအား ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကဗ်ာႏွင့္ဝတၴဳမ်ားအား ျမဝတီမဂၢဇင္း၊ ေငြတာရီမဂၢဇင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္စာစဥ္ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ စာမူမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

 

    (က) ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ BIA  (ေခၚ) ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ  သေႏၶတည္ ေပါက္ဖြားလာေသာ     တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ႀကီးအား ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ၍ ေခတ္မီအင္အား ေတာင့္တင္းေသာ  တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္  ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား။

    (ခ) ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္း၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ႏိွမ္နင္းေရးႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ ႏိွမ္နင္းေရး သမုိင္းမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈသမုိင္း၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔တြင္  တပ္မေတာ္၏  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈပံုရိပ္မ်ား။

    (ဂ) တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ သဘာဝေဘးဒဏ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသအသီးသီးသုိ႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊ ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

    (ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ  ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရး၊ ေအးခ်မ္းစြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ မိမိတို႔၏ အသက္ခႏၶာအား ပဓာန မထားဘဲ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား။

    (င) ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ NCA ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ထုိးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား။

 (စ) တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိ ေသြးခ်င္းအားလံုးသည္ ဘုိးဘြား တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ေပါင္းစည္းအေမြ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရာတြင္ ''စစ္မွန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္'' သည္သာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ကုိ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစျခင္း။

    (ဆ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသက္ဝိညာဥ္ျဖစ္ေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား တပ္မေတာ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနမႈမ်ား။

    (ဇ) တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အေၾကာင္းအရာအား  ေရးဖြဲ႕တင္ဆက္ႏိုင္သည္။

၃။ စစ္ခ်ီသီခ်င္း၊ စစ္သည္ေတးသီခ်င္း က႑ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 

    (က) တပ္မေတာ္အား ကုိယ္စားျပဳသည့္ တက္ၾကြျမဴးၾကြသည့္ သီခ်င္းစာသားမ်ား ပါဝင္ရမည္။

 

    (ခ) ေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ၾကာျမင့္ခ်ိန္  ၃  မိနစ္ထက္မနည္း၊  ၅ မိနစ္ထက္မမ်ား ျဖစ္ရမည္။

 

    (ဂ) ေတးသီခ်င္း အသံသြင္းၿပီး အေခြႏွင့္အတူ သီခ်င္းစာသား၊ Note မိတၱဴ သံုးစံုစီ ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။

 

    (ဃ) ေတးသီခ်င္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သံစံုတီးဝုိင္းျဖင့္ တီးခတ္၍ Group ျဖင့္ သီဆုိထားေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားသာ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

  (င) စစ္ခ်ီသီခ်င္း၊ စစ္သည္ေတးသီခ်င္း က႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိေသာ စာမူရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သံစံုတီးဝုိင္းျဖင့္ တီးခတ္အသံသြင္းရန္ အခက္အခဲရိွပါက နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရိွ စစ္တီးဝုိင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္တီးခတ္၍  အသံသြင္းေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။

၄။ ကဗ်ာတုိ/ကဗ်ာရွည္ စာမူက႑ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 

    (က) ျမန္မာ့ကဗ်ာစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ကဗ်ာျဖစ္ရမည္။

 

    (ခ)  ကာရန္မဲ့ကဗ်ာမျဖစ္ေစရ။

 

    (ဂ)  ကဗ်ာတုိတြင္ပါဒ ၁ဝဝ မွ ၂ဝဝ အထိ သတ္မွတ္ပါသည္။

 

    (ဃ) ကဗ်ာရွည္တြင္ပါဒ ၃ဝဝ မွ ၆ဝဝ အထိ သတ္မွတ္ပါသည္။

 

    (င) အလြတ္တန္းအဆင့္တြင္  မည္သူမဆုိ  ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရိွသည္။

 

    (စ) ဝါသနာရွင္အဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသားစာေပဆု၊ စိမ္းလန္းေရႊျပည္ စာေပကဗ်ာဆု၊ စာေပဗိမာန္စာမူဆု၊ ပခုကၠဴ ဦးအံုးေဖစာမူဆုႏွင့္ စိမ္းလန္းေရႊျပည္ ကဗ်ာစာမူဆုတို႔တြင္ ဆုရရိွခဲ့သူမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရိွပါ။

    (ဆ) ကဗ်ာတုိ၊ ကဗ်ာရွည္တြင္ မိမိယွဥ္ၿပိဳင္လုိသည့္ အလြတ္တန္း အဆင့္၊  ဝါသနာရွင္အဆင့္ ဟူ၍  သိသာစြာ ေရးသားထည့္သြင္းရန္။

 

   (ဇ) ဝါသနာရွင္အဆင့္တြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရိွၿပီးပါက ေနာင္ႏွစ္တြင္ အလြတ္တန္းအဆင့္တြင္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ တစ္ခုခု ရရိွသူမ်ားသည္လည္း အလြတ္တန္း အဆင့္တြင္သာ ယွဥ္္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဝတၴဳတုိ/ဝတၴဳရွည္စာမူက႑ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 

    (က) ဇာတ္လမ္းအခ်ိတ္အဆက္မိၿပီး ဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္ ထူးျခားေပၚလြင္စြာ ရသေျမာက္ ခံစားခ်က္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရမည္။

 

    (ခ) ဇာတ္လမ္းပညာ၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ စ၊လယ္၊ဆံုး သံုးပါးစလံုး  အဆင္ေျပညီၫြတ္ မွ်တေအာင္  သ႐ုပ္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရိွရမည္။

 

    (ဂ) ဝတၴဳတုိတြင္ စာမ်က္ႏွာ ၈ မ်က္ႏွာမွ ၁၂ မ်က္ႏွာအထိ သတ္မွတ္ ပါသည္။

 

    (ဃ) ဝတၴဳရွည္တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ မွအထက္ သတ္မွတ္ပါသည္။

 

၆။ စာမူမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာစာစီရာတြင္ Font -Win Researcher 2 (A-4 )ျဖင့္ သံုးစံုစီ ေပးပုိ႔ရမည္။

 

၇။ စာမူမ်ားအား ကုိယ္တုိင္ေရးသားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ Copy မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္စာေစာင္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးျခင္း မရိွေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ ပါရိွရမည္။

၈။ စာမူမ်ားအား မည္သည့္ စာေပၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္မွ် ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးသည့္ စာမူမဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ ပါရိွရမည္။

 

၉။ စာမူရွင္မ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစံုႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားရမည္။

 

၁ဝ။ စာမူမ်ားအား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။

၁၁။    စာမူမ်ား ေပးပို႔ရာတြင္ Copy သံုးစံုမပါရိွျခင္း၊ Soft Copy မပါရိွျခင္း၊ သီခ်င္းစီဒီမ်ား မပါရိွျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ခံခ်က္မ်ား မပါရိွျခင္း၊ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား မစံုလင္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မီမေရာက္ရိွေသာ စာမူမ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။

၁၂။    စစ္ခ်ီသီခ်င္း ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ ႏႈန္းထားမ်ား      

 

    (က) ပထမဆု          ၅ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ခ)  ဒုတိယဆု        ၄ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ) တတိယဆု        ၃ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁) ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (င)  ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)  ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၁၃။    စစ္သည္ေတးသီခ်င္း ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ႏႈန္းထားမ်ား

 

    (က) ပထမဆု          ၅ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ခ)  ဒုတိယဆု         ၄ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ)  တတိယဆု       ၃ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)   ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (င)  ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)    ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၁၄။ ကဗ်ာတုိ(အလြတ္တန္းအဆင့္) ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ႏႈန္းထားမ်ား

 

    (က) ပထမဆု         ၂ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ခ)  ဒုတိယဆု        ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ)  တတိယဆု       ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)   ၈ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (င)  ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)    ၈ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၁၅။    ကဗ်ာတုိ(ဝါသနာရွင္အဆင့္) ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ႏႈန္းထားမ်ား

 

    (က) ပထမဆု           ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ခ)  ဒုတိယဆု         ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ)  တတိယဆု         ၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)   ၃ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (င)  ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)   ၃ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၁၆။    ကဗ်ာရွည္ (အလြတ္တန္းအဆင့္) ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ႏႈန္းထားမ်ား

 

    (က) ပထမဆု        ၃ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ခ)  ဒုတိယဆု       ၂ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ)  တတိယဆု      ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)  ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (င) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)   ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၁၇။ ကဗ်ာရွည္ (ဝါသနာရွင္အဆင့္) ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ ႏႈန္းထားမ်ား

 

    (က) ပထမဆု         ၂၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    ( ခ )  ဒုတိယဆု      ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ )  တတိယဆု      ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)     ၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (င) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)       ၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၁၈။    ဝတၴဳတုိ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ႏႈန္းထားမ်ား

 

    (က) ပထမဆု         ၃ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ခ)  ဒုတိယဆု        ၂ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ)  တတိယဆု       ၁၂ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)  ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (င) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)    ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၁၉။    ဝတၴဳရွည္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ႏႈန္းထားမ်ား

 

    (က) ပထမဆု          ၆ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ခ) ဒုတိယဆု          ၅ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဂ) တတိယဆု         ၄ဝဝဝဝဝ က်ပ္။

 

    (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)  ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

     (င) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂)  ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္။

 

၂ဝ။    ၿပိဳင္ပြဲအသီးသီးတြင္ ဆုရရိွသူမ်ားအား အခမ္းအနားျဖင့္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္။

 

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ

Recent News