တပ္မေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကား 

တပ္မေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကား 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂ 

 

တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖဲြ႕သည္ ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ အခမ္းအနားကို က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏုိင္ဦး၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္- 

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္ရပ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခု၌ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ဝ ရက္အထိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမလအတြင္းတြင္ လက္နက္ ကိုင္ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ KIA ၈ ႀကိမ္၊ AA အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ၁ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈအေနျဖင့္ KIA အဖဲြ႕သည္ ၄ ႀကိမ္ ရွိေၾကာင္း၊ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈ အေနျဖင့္ KIA ၃ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ေမလ အတြင္း စုစုေပါင္း နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ ၉ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၄ ႀကိမ္ႏွင့္ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈ ၃ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအေနျဖင့္ KIA ႏွင့္ ၃ ႀကိမ္၊ TNLA ႏွင့္ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္ လြန္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ TNLA သည္ ၁၁ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၁၂ ႀကိမ္၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA ပူးေပါင္းအဖဲြ႕သည္ ၁ ႀကိမ္၊ TNLA ႏွင့္ SSA(ဝမ္ဟုိင္း) ပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ ၁ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္ ေၾကးေကာက္ခံမႈအေနျဖင့္ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) အဖြဲ႕သည္ ၃ ႀကိမ္ႏွင့္ RCSS/SSA အေနျဖင့္ ၁ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈ အေနျဖင့္ TNLA အဖြဲ႕သည္ ၂ ႀကိမ္၊ MNDAA အေနျဖင့္ ၁ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) ၁ ႀကိမ္၊ RCSS/SSA အေနျဖင့္ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္မႈမ်ား မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕သည္ နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ၅ ႀကိမ္၊ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈ ၃ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ရက္မွ ၃ဝ ရက္အထိ စုစုေပါင္း မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၆ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ ရွားမႈ ၃၉ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၁ဝႀကိမ္ႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၁၂ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿခံဳငံု သံုးသပ္ၾကည့္ပါက တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ေမလအတြင္း မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအမ်ားဆံုးအဖြဲ႕မွာ KIA ျဖစ္၍ ၃ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႕မွာ RCSS/SSA ျဖစ္၍ ၁၂ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈအမ်ားဆံုးအဖြဲ႕မွာ KIA ျဖစ္၍ ၄ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း၊ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈ အမ်ား ဆံုးအဖြဲ႕မွာ KIA ႏွင့္ RCSS/SSA တို႔ျဖစ္၍ ၃ ႀကိမ္စီရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

ဆက္လက္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထား ေသာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ၅ ခုအတြင္း၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္အထိ ၅ လတာကာလ အတြင္းတြင္ မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအေနျဖင့္ KIA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕မႈမ်ားအေနျဖင့္ RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တုိ႔ သည္ ၄၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေနျဖင့္ TNLA အဖြဲ႕သည္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ၁၈၇ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အေနျဖင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႕သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္၍ ၂၈ႀကိမ္ ရွိေၾကာင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈအေနျဖင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕တုိ႔သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္၍ ၁၉ ႀကိမ္စီရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အပစ္ရပ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခုတြင္ ၅ လ တာကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္မႈမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၅၉ ႀကိမ္၊ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္ အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ၄၅ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ ၅ဝ၈ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈ ၅၂ ႀကိမ္၊ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈ ၆၃ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း NSCN(K) ႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕ မ်ားမွ ဖမ္းဆီး ရရွိမႈမ်ားမွာ ယခင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အတုိင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည့္ အတြက္ ရွင္းလင္းရန္ မရွိပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေနျဖင့္ (NRPC) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ေတြ႕ဆ ံုေဆြးေႏြးမႈ ၇ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလအတြင္း ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ ေရးပါတီ (KNPP) အဖဲြ႕တုိ႔ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈသာ ရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေမလအတြင္း တြင္ တပ္မေတာ္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး မႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီက ေျပာၾကားရာတြင္ ဒီအပတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္ ကေနၿပီးေတာ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွင္းလင္း တင္ျပမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့တဲ့လ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွာေတာ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခ အေနေတြ ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီလမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ႀကီး(၃)ရပ္ ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္၊ ေလ့က်င့္ေရး တာဝန္၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

 

မိမိတို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတာဝန္ ေတြထဲကေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း ေတြေဆာင္ရြက္ထားတဲ့အေျခအေနေတြ၊ တပ္မေတာ္(ေရ)၊ တပ္မေတာ္(ေလ)ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးဖ်က္ဆီးမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြအေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ တုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအလိုက္မွာ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္မႈ အေနအထားေတြ အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)တပ္မေတာ္သားမ်ားက မိမိရဲ႕နီးစပ္ရာမွာ ေသာက္သံုး ေရလိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကိုသြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေဝလွဴဒါန္းတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၉ခုတြင္ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြကို ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသာက္ေရဂါလန္ေပါင္း တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း ေက်ာ္၊သံုးေရဂါလန္ေပါင္းသံုးသိန္းခုနစ္ေသာင္း ေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေသာက္ သံုးေရလိုအပ္တဲ့ေနရာေဒသ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ ၇ ခုတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္ ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခုနစ္ရာေက်ာ္အတြက္ ေသာက္ေရဂါလန္ေပါင္း သံုးေသာင္းေျခာက္ ေထာင္ေက်ာ္၊ သံုးေရဂါလန္ေပါင္း ႏွစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ျဖန္႔ေဝလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ သတင္းစာတြင္ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ေဖာ္ျပေပးေနပါ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြအတြက္ အေျခခံပညာစာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားရွင္း လင္းျခင္း၊ စာသင္ခံုမ်ားႏွင့္ အျခား လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ 

 

၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၁၄၈)ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမလအထိ (၁၂၄)ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစဥ္အလာ ေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္ဟာ တျခား တပ္မေတာ္မ်ား ႏွင့္မတူေသာ ထူးျခားမႈ တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္တြင္ တပ္တြင္း၌အရာရွိ/ စစ္သည္မ်ားအျပင္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားကိုပါ လုိက္ပါ ေနထုိင္ခြင့္ေပးၿပီး မိသားစုမ်ားရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကအစ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တာဝန္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေန ေၾကာင္း၊ ယခင္ကတည္းက မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ေနာက္ေဖးေစ်းဆုိင္တည္ဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္း၏ သက္သာေခ်ာင္ ခ်ိမႈအတြက္ ေစ်းတြင္ဝယ္စားမည့္အစား မိမိတို႔ရဲ႕တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အထုိက္အေလ်ာက္ သက္သာေစၿပီး မိမိ၏ဝင္ေငြထြက္ေငြအေပၚမွာ အက်ဳိးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆိုသည္ မွာ ယခုမွစၿပီးေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္တြင္ ေရွးအစဥ္ အဆက္ကတည္းကေနၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ မွီခို မိသားစုေတြရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က မူဝါဒေပးထားေၾကာင္း၊ တပ္ရန္ပုံေငြတိုးပြားေရးအတြက္ ဝင္ေငြရေအာင္ရွာတဲ့လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေနၿပီး တပ္မေတာ္ အင္အား စစ္သည္၊ မွီခိုမိသားစုမ်ား၏ အင္အား ၄င္းအင္အားမ်ားရဲ႕အေပၚမွာ တစ္ဖက္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို ကာမိေစရန္ႏွင့္ စစ္သည္မိသားစုမ်ား၏ ဝင္ေငြထြက္ေငြ၊ တစ္ဦး ခ်င္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အတြက္ ရိကၡာမ်ားရရွိေၾကာင္း၊ ရိကၡာအေနျဖင့္ ရိကၡာအေျခာက္ႏွင့္ ရိကၡာအစိုျဖစ္ၿပီး ရိကၡာစို အတြက္ ေငြေပးပါေၾကာင္း၊ ¤င္းရိကၡာစိုေငြကိုလည္း ျပင္ပမွဝယ္စားမည့္အစား တပ္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္ တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အာဟာရျပည့္ ျပည့္ဝဝ၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာႏွင့္ အခ်ိန္မီရရွိႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေပၚမွာလည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ မွာရွိေနတဲ့ တပ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထိုက္ အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားရရွိေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေနသည့္အတြက္ အဓိက အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ရိကၡာစိုေတြ ထုတ္လုပ္ ေပးသြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ၊ အာဟာရ ျပည့္ျပည့္ဝဝစားသုံးႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တပ္တြင္းမိသားစုမ်ား တပ္ရိကၡာေတြ ေရာင္းခ်ၿပီးမွ ပိုလွ်ံတဲ့ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သား၊ ဝက္သား၊ အမဲသား စသည္မ်ားကို ပတ္ဝန္း က်င္မွာရွိေနတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေထာက္ အကူရေအာင္ ပိုလွ်ံတာေလးေတြကိုေရာင္းခ် ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းစာတြင္လည္း ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ၾကက္သားပိႆာ ၁၅ဝဝဝဝ၊ ဝက္သားပိႆာ ၄၆ဝဝဝ ေက်ာ္၊ အမဲသားပိႆာ ၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္၊ ငါးပိႆာ ၂၃ဝဝဝ ေက်ာ္၊ ဆိတ္သား၊ ႏြားႏုိ႔၊ ၾကက္ဥ ၂၆၃ သိန္း၊ ဘဲဥ ၈၆ဝဝဝ ေက်ာ္ စသည္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းအေရအတြက္မ်ားသည္ ပိုလွ်ံသည့္ အေရအတြက္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

 

 တပ္မေတာ္ထဲရွိ မိသားစုမ်ားကို တစ္ပတ္ကို အလွည့္က်ႏွင့္ ဒီထက္မကတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးနဲ႔ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဘတ္ဂ်က္အရ ဘတ္ဂ်က္ ီန္ငခငအ နဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ သြားေနေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈေတြနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ သြားေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ကိုကာမိေအာင္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွေဆာင္ ရြက္ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဆို သည္ကို ရွင္းလင္းလိုေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကေန ေမလအထိ ၾကက္သားပိႆာ ၇ဝဝဝဝ၊ ဝက္သားပိႆာ ၂၂ဝဝဝ ေက်ာ္၊ အမဲသားပိႆာ ၁၈ဝဝ၊ ငါးပိႆာ ၂၈ဝဝဝ ေက်ာ္၊ ၾကက္ဥ အလုံးေရ သိန္း ၁၂ဝ ေက်ာ္၊ ဘဲဥအလုံးေရ ၉၃ဝဝဝ ေက်ာ္ စသည္မ်ားကို တပ္နယ္ေျမေဒသနဲ႔နီးစပ္သည့္ေနရာမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ကိုလည္း ဦးစားေပးၿပီး ေရာင္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ေဆး႐ုံ၊ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ား၊ စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာေတြ ေဆာက္လုပ္ ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ မသန္စြမ္း ျဖစ္သြားသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ က်ဆုံး၊ ေသဆုံးသြားသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေရႊျပည္ကုန္း၊ လား႐ိႈး၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မေကြး၊ က်ဳိက္ထို၊ ၿမိတ္၊ စစ္ေတြ၊ ပုသိမ္၊ ထားဝယ္၊ ခိုလမ္၊ ဟုမၼလင္း၊ ဖာပြန္၊ ေအးသာယာ၊ ပခုကၠဴ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေျခလက္အဂၤါမ်ားကို စြန႔္လႊတ္ သြားသည့္ စစ္မႈထမ္း မ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရာရွိႀကီးမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ ၁ဝ လုံး၊ အခန္း ၁၂ဝ၊ အရာရွိငယ္ေနအိမ္ ၄၆ လုံး၊ အခန္းေပါင္း ၃၇၆ ခန္းႏွင့္ အျခား အဆင့္မ်ားအတြက္ ေနအိမ္ ၃ဝ၈ လုံး၊ အခန္းေပါင္း ၂၂၈၆ ခန္း ေဆာက္လုပ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

 

တစ္ဖက္မွလည္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာေတြနဲ႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွာ အလုပ္ အကိုင္ရရွိေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္လည္း တြက္ခ်က္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ထဲ မွာ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား အား တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒသမ်ားမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အေျခအေန မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး၊ ေဒသ မေရြး တပ္မေတာ္က သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ အၿမဲတမ္း အသင့္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အၿမဲတမ္း အသင့္ရွိၿပီး လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆုံးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အၿမဲတမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း မ်ားကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ (ေရ)နဲ႔တပ္မေတာ္(ေလ) တို႔ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးတာဝန္ မ်ား ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမလ ၂ဝ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ျခင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ 

 

 တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္ (တပင္ေရႊထီး)ႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္(အင္းေလး)ႏွစ္စင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ INS Saryu နဲ႔ INS Bangaram ႏွင့္ ပူးတြဲကင္းလွည့္ျခင္း ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ဆုိလွ်င္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိကုိးကြၽန္း၏ ေျမာက္ဘက္မွ အေနာက္ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တစ္ေလွ်ာက္ ပူးတြဲကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ (ေရ)အေနျဖင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး ကြန္ဖရင့္နဲ႔ စင္ကာပူေရတပ္အဖြဲ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ဌာန၏ (၁ဝ)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲမ်ားကို တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္(က်န္စစ္သား)နဲ႔ စစ္ေရယာဥ္(ဆင္ျဖဴရွင္)ႏွစ္စင္း သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရယာဥ္(ဆင္ျဖဴရွင္) အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္က်င္းပခ့ဲ့သည့္ ႏွစ္(၇ဝ)ျပည့္ တ႐ုတ္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔ကိုသြားေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးအျပန္မွာ စင္ကာပူကုိဝင္ၿပီး စစ္ေရယာဥ္(က်န္စစ္သား) အေနျဖင့္ ရန္ကုန္မွသြားေရာက္ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္စင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ Sea Trip ဆုိသည္မွာ အင္မတန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ဆုိ႐ိုးစကား ရွိေၾကာင္း၊ လူေပ်ာ့ လူညံ့ေတြအတြက္ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေနရာ မရွိပါဟု ဆုိေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ Heart Nad သည္ လြန္စြာျပင္းထန္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ) အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခ်င္းေတာင္းသုိ႔ မုိင္ေပါင္း အသြားအျပန္ ၇၈ဝဝ ေက်ာ္ သြားေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ 

 

၄င္းခရီးစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ား၊ အရာရွိမ်ားပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ Sea Service ရရွိရန္အတြက္ လုိက္ပါၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ သည့္အခ်ိန္တြင္ ပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းသည့္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးကုိ ေတာက္ ေလွ်ာက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွအျပန္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံ တကာ ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရး ကြန္ဖရင့္နဲ႔ စင္ကာပူ ေရတပ္အဖြဲ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးဌာန၏ (၁ဝ)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၇ႏုိင္ငံမွ ေရတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတြနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ အရာရွိေတြ တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံမွ စစ္ေရယာဥ္ ၂၁ စင္းပါဝင္ၿပီး ပူးတြဲေလ့ က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ) မွစစ္ေရယာဥ္ေပၚေတြကိုလည္း တျခားေသာ တပ္မေတာ္(ေရ)မ်ားမွ တက္ေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔တပ္မေတာ္(ေရ)က တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဖရီးဂိတ္အတန္း အစား ေရယာဥ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖရီးဂိတ္ ထက္ႀကီးသည့္ အတန္းအစား ေရယာဥ္မ်ား အေပၚတြင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ၊ Battle Shift စသျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးသုံးမ်ဳိးသာရွိေၾကာင္း၊ ယခုလုိမ်ဳိး တည္ေဆာက္မႈအတုိင္းအတာနဲ႔ ခရီးသြားေရာက္မႈ၊ ခရီးသြားေရာက္ႏုိင္သည္ ဆုိသည့္ မိမိတို႔တပ္မေတာ္(ေရ)၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စြမ္းပကားနဲ႔ တည္ေဆာက္မႈ အင္ဂ်င္ နီယာ စြမ္းပကားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတြမွ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔ တပ္မေတာ္(ေရ) သေဘၤာေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ေလ့လာၾကေၾကာင္း၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္တယ္ ဆုိသည္မွာ လြယ္မ လုိလိုန႔ဲ ခက္ပါေၾကာင္း၊ Balance Weight ၊ 

 

တာေဝး သြားႏုိင္မႈ၊ ပင္လယ္ျပင္မွာရွိသည့္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ၄င္းအျပင္ ျမန္ႏႈန္းရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ စသည္ျဖင့္ နည္းပညာ ပုိင္းအရ အင္မတန္မွ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ေလ့လာရပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအေပၚမွာမွ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္(ေရ) ၏ အဆင့္အတန္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ၄င္းတုိ႔မွ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳတာေတြ၊ အသိအမွတ္ ျပဳတာေတြ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္(ေရ)ကရရွိ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား ေရတပ္ အခ်င္းခ်င္း အျပင္ကုိသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ သာမန္ျပည္သူလူထု၊ လူငယ္ လူရြယ္ေတြ ပညာရွင္မ်ားမွ လာၿပီးေတာ့ မိမိတုိ႔ သေဘၤာမ်ားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာၾကသလို မိမိတုိ႔ကလည္း အျခား သေဘၤာေတြ အေပၚမွာသြားၿပီး ေလ့လာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္(ေရ)အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳ ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေရယာဥ္ (က်န္စစ္သား)ႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္(ဆင္ျဖဴရွင္) တုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေရတပ္၏ အခန္း က႑ Diplomacy Role ဆုိတာ ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ သံခင္း၊ တမန္ခင္း အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၊ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္မ်ားသြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏စြမ္းရည္စြမ္းပကား ဘယ္ေလာက္ ရွိသည္ဆုိတာကိုျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိလည္း တည္ေဆာက္ေန ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးမွ တစ္ဆင့္ ဆက္ၿပီး မိမိတုိ႔အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ အလည္အပတ္ လာေရာက္သည့္ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ၂၈ ရက္ေန႔အထိ အိႏၵိယ ေရတပ္မွ အတူပူး တြဲ ကင္းလွည့္ခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္ေတြ၊ ေရယာဥ္ေတြ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနကို တင္ျပလုိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

 

 ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။  

Recent News