ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ တစ္အုပ္တစ္မသစ္ေတာ စိုက္ခင္းမ်ားစိုက္ပ်ဳိး 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ တစ္အုပ္တစ္မသစ္ေတာ စိုက္ခင္းမ်ားစိုက္ပ်ဳိး 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၁ 

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာပါေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမတၱာေက်းရြာရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေက်းရြာပိုင္ေျမ၌ တစ္အုပ္တစ္မသစ္ေတာစိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔တစ္အုပ္ တစ္မ သစ္ေတာ စိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္း မ်ား၊ ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ 

 

သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳမီ တုိင္းမွဴးက တစ္အုပ္တစ္မသစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလံုးက အရိပ္ရေလကာပင္ျဖစ္သည့္ မန္ဂ်န္ရွားပင္မ်ားကို တစ္အုပ္တစ္မ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ တစ္အုပ္တစ္မ သစ္ေတာစိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၌ မန္ဂ်န္ရွား ၈ဝဝ ပင္အားစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဝါးေကာက္ေတာ ေက်းရြာအနီး၌ မန္ဂ်န္ရွား ၈ဝဝ ပင္ႏွင့္ ေအးျမသာယာေက်း ရြာအနီး၌ မန္ဂ်န္ရွား ၇ဝဝ ပင္တုိ႔ကို ထပ္မံ စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

(Unicode Version)

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ တစ္အုပ္တစ္မသစ္ေတာ စိုက္ခင္းမ်ားစိုက္ပ်ဳိး 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၁ 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာပါေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမတၱာေက်းရြာရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေက်းရြာပိုင္ေျမ၌ တစ္အုပ္တစ္မသစ္ေတာစိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔တစ္အုပ္ တစ္မ သစ္ေတာ စိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္း မ်ား၊ ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ 

သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳမီ တုိင္းမွဴးက တစ္အုပ္တစ္မသစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလံုးက အရိပ္ရေလကာပင္ျဖစ္သည့္ မန္ဂ်န္ရွားပင္မ်ားကို တစ္အုပ္တစ္မ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ တစ္အုပ္တစ္မ သစ္ေတာစိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၌ မန္ဂ်န္ရွား ၈ဝဝ ပင္အားစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဝါးေကာက္ေတာ ေက်းရြာအနီး၌ မန္ဂ်န္ရွား ၈ဝဝ ပင္ႏွင့္ ေအးျမသာယာေက်း ရြာအနီး၌ မန္ဂ်န္ရွား ၇ဝဝ ပင္တုိ႔ကို ထပ္မံ စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။  

Recent News