ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၂

 

 ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ နတ္စင္ကုန္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က အဆိုပါေက်ာင္း၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၁၈၈ ဦးအား အရပ္တိုင္းျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္ျခင္း၊ ေသြးအုပ္စုခြဲျခား စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ECG စက္ျဖင့္ ႏွလံုးစမ္းသပ္ေပးျခင္း၊ Ultrasound စက္ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ သြားေရာဂါအေၾကာင္း က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေတာင္ငူတပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္း သာယာလွပေရးအတြက္ ေပါင္းျမက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ အမိႈက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ျခင္ခုိေအာင္းႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုး ေရသိုေလွာင္ကန္္မ်ားအတြင္း ျခင္ေပါက္ပြားမႈ မရွိေစေရး ေဆးခတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို တိုင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးဝင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈႈင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အလားတူ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္နယ္အသီးသီးရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနီၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဆြာၿမိဳ႕၊ ေတာင္ၾကားအေရွ႕ရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၁၂ ဦး တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓိကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၃၁ ဦး တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕၊ ကြၽဲတဲရပ္ကြက္ရွိ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၄၉ ဦးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၅)၊ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၃ ဦးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတံခါးရပ္ကြက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္သံုးပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉၈ ဦးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အင္းမၿမိဳ႕၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ စိန္ကန္႔လန္႔ေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၇၉၆ဦးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သလဲတန္းေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၆၇ ဦးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ဘုရင့္ေနာင္)ႏွင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (သံေတာင္)ရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈၅ဝ ဦးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၆၄၄၄ ဦးတို႔ကို အရပ္တိုင္းျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္ျခင္း၊ ေသြးအုပ္စုခြဲျခား စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ပညာေပးေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား သန္႔ရွင္းသာယာ လွပေစေရးအတြက္ ေပါင္းျမက္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ျခင္ခိုေအာင္းႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ားအတြင္း ျခင္ေဆးခတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

 

၎အျပင္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား၏ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ အသားငါးအသီးအရြက္ႏွင့္ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမ်ားကို ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။    

 

(Unicode Version)

 

ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် 

နေပြည်တော် ဇွန် ၁၂ 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့၊ နတ်စင်ကုန်း အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က အဆိုပါကျောင်း၌ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂၁၈၈ ဦးအား အရပ်တိုင်းခြင်း၊ ပေါင်ချိန်ခြင်း၊ သွေးအုပ်စုခွဲခြား စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ မျက်စိရောဂါ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ အထွေထွေရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ECG စက်ဖြင့် နှလုံးစမ်းသပ်ပေးခြင်း၊ Ultrasound စက်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထို့ပြင် ဆေးကုသရေး အဖွဲ့က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် သွားရောဂါအကြောင်း ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး တောင်ငူတပ်နယ်မှ တပ်မတော်သားများက ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်း သာယာလှပရေးအတွက် ပေါင်းမြက်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ အမှိုက်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ခြင်ခိုအောင်းနိုင်သော နေရာများကို ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်း၊ ကျောင်းသုံး ရေသိုလှောင်ကန်များအတွင်း ခြင်ပေါက်ပွားမှု မရှိစေရေး ဆေးခတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နေမှုများကို တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေးပြီး လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုှုင်းဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ အလားတူ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ကွပ်ကဲမှုအောက် တပ်နယ်အသီးသီးရှိ စာသင်ကျောင်း များတွင်လည်း ကျောင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ရေနီမြို့ရှိ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ဆွာမြို့၊ တောင်ကြားအရှေ့ရွာ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၇၁၂ ဦး တို့ကို လည်းကောင်း၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ဗောဓိကုန်းကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃၃၁ ဦး တို့ကို လည်းကောင်း၊ ရွှေကျင်မြို့၊ ကျွဲတဲရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၄၉ ဦးတို့ကို လည်းကောင်း၊ ပဲခူးမြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၅)၊ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၅၃ ဦးတို့ကို လည်းကောင်း၊ ပြည်မြို့၊ ရွှေတံခါးရပ်ကွက်၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းရှိ သံဃာတော်သုံးပါးနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၉၈ ဦးတို့ကို လည်းကောင်း၊ အင်းမမြို့၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် စိန်ကန့်လန့်ကျေးရွာ၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၇၉၆ဦးတို့ကို လည်းကောင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ သလဲတန်းကျေးရွာ၊ အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်းခွဲရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂၆၇ ဦးတို့ကို လည်းကောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ဘုရင့်နောင်)နှင့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (သံတောင်)ရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၈၅ဝ ဦးတို့ကို လည်းကောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၆၄၄၄ ဦးတို့ကို အရပ်တိုင်းခြင်း၊ ပေါင်ချိန်ခြင်း၊ သွေးအုပ်စုခွဲခြား စစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် ကျောင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသပေးခြင်း၊ ကျောင်းကျန်းမာရေး ပညာပေးဟောပြော ဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထို့ပြင် စာသင်ကျောင်းများ သန့်ရှင်းသာယာ လှပစေရေးအတွက် ပေါင်းမြက်များနှင့် အမှိုက်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ခြင်ခိုအောင်းနိုင်သော နေရာများကို ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်များအတွင်း ခြင်ဆေးခတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ 

၎င်းအပြင် တပ်နယ်အသီးသီးမှ တပ်မတော်သားများက စာသင်ကျောင်းများရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ပညာရေး ဝန်ထမ်းများကို တပ်မတော်သား မိသားစုများ၏ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် အသားငါးအသီးအရွက်နှင့် ကြက်ဥ၊ ဘဲဥများကို ပြင်ပပေါက်ဈေးထက် သက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် ကျောင်းအသီးသီးတွင် ရောင်းချပေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။     

Recent News