ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ AAအၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွတ္တမ္း

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ AAအၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွတ္တမ္း

ယမန္ေန႔မွအဆက္

News Watch သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္း

-Free Burma Ranger အဖြဲ႕က လက္ရွိမွာ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ။  ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကေန ဝင္လာလဲ။ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္ကို ေရာက္ေနတယ္။ တကယ္လို႔   ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လာရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔  ဘယ္လိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မလဲ သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီ

-ဝင္ေရာက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကိုပဲ အသုံးျပဳၿပီးသြားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေပၚမွာမူတည္ၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာ လုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

RFA သတင္းေထာက္ ဝင္းကိုလတ္

-တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သက္တမ္းႏွစ္လ ထပ္တိုးၿပီး  ေနာက္ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးရန္   ရွိ၊  မရွိႏွင့္ သက္တမ္းတိုးသည့္အခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပါ၊မပါ သိရွိလိုပါေၾကာင္း  ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး

-၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး   စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းျပရမည္ ဆိုပါက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္အထိ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ရက္ေပါင္း ၁၃ဝ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္မွ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္အထိ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္လ သက္တမ္းတိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္  သက္တမ္းတိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ကိုလည္း အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္း ငါးတိုင္းတြင္ရွိေသာ NCA   လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္ရွိကာလအတြင္း အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ အပစ္ရပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေနရာအေၾကာင္းျပၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္၍ မရျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ရယူရန္  ဆႏၵရွိ၊မရွိအား ေမးခြန္းထုတ္လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္  လစဥ္အပစ္ရပ္ထားသည့္ တိုင္းငါးတိုင္းတြင္  EAOs    အဖြဲ႕မ်ားမွ မည္သည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္  မည္သို႔စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ေနသည္ကို  အၿမဲတမ္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎ကာလအတြင္း EAOs မ်ား အေနျဖင့္ အင္အား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊  ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေပၚ  အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အၿမဲတမ္း သတိေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပစ္ရပ္ကာလ  ထပ္မံတိုးျမႇင့္မည္၊ မတိုးျမႇင့္မည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျဖစ္ပါက ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား အေပၚတြင္ မူတည္၍  ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

RFA  သတင္းေထာက္ ဝင္းကိုလတ္

-ဆက္လက္ေမးျမန္းရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေျခာက္လတာ   အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္  ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိ၊မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး

-တပ္မေတာ္အေနျဖင့္   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆုံးရယူခ်င္၍  ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းဆီသို႔  လာေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ၎တို႔အေနျဖင့္  စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

-ဆက္လက္၍    ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အင္တာနက္ေတြ မရေတာ့ဘူး၊  ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္  တပ္မေတာ္မွ   ရခိုင္တြင္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု ဆင္ႏႊဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ဟုတ္၊မဟုတ္ ရွင္းျပေပးပါရန္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  ေဇာ္မင္းထြန္း

-တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းလည္း မရွိပါေၾကာင္း  ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

-ဆက္လက္၍    ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အရပ္သားမ်ား  ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မ်ားလာၿပီး  တခ်ဳိ႕ေသဆုံးမႈလည္း ရွိတယ္။  ၿပီးေတာ့  ဒါက လူမ်ဳိးေရး ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့  အလားအလာရွိလား။ မည္ကဲ့သို႔   သုံးသပ္သလဲ သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  ေဇာ္မင္းထြန္း

-ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  လူမ်ဳိးေရး ကြဲျပားမႈ အေနအထားျဖစ္ေအာင္လို႔ မည္သူက တြန္းပို႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာလဲဆိုတာ အားလုံးသိမွာပါ။ ရခိုင္ႏွင့္ဗမာဆိုတာက ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာခ်င္းလည္း တူညီတယ္။ ဝတ္ပုံစားပုံ၊ ေနပုံ၊ ထိုင္ပုံ၊  စာေပယဥ္ေက်းမႈ  အကုန္လုံးနီးပါး တူညီတယ္။ဒီလိုတူညီေနတဲ့ လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုကို ဗမာ၊ ရခိုင္ဆိုတဲ့  ကြဲျပားမႈမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဘယ္သူက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ သတိရွိေစလိုပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းမႈဆိုရာမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈေတြ လုံၿခဳံေရးအရ စစ္ေဆးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလည္း  ပြင့္လင္းျမင္သာစြာပဲ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ အမႈရင္ဆိုင္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး   အၿမဲတမ္း သတင္းထုတ္ျပန္လ်က္ရွိပါတယ္။    ဒါေတြကို  လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္လည္း ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ AA ႏွင့္  ရခိုင္ျပည္သူ လူထုနဲ႔ကို အၿမဲတမ္းခြဲျခားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ ေျပာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီ

-အရင္တုန္းက ရွင္းျပတဲ့ အထဲမွာလည္း  ပါပါတယ္။ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြ မေရာက္လာခင္၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြ မလုပ္ခင္ အေျခအေန၊ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူေတြ ရခိုင္ေဒသကို ေရာက္မလာခင္တုန္းက   အေျခအေန ဘယ္လိုရွိခဲ့လဲ ဆိုတာ RFA   သတင္းေထာက္ႀကီး သိပါလား၊ အဲဒီတုန္းက အေျခအေနေတြက  ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိခဲ့တယ္။ ဒါဆိုရင္ အေျဖက ရွင္းေနပါေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ေျဖတာကေတာ့ သံဃာေတာ္ကို ရည္စူးၿပီးေတာ့ ဆြမ္းကပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။  မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းကလည္း ရန္ကုန္ရြာမမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့  ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ  ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သက္ပုံ ကိုယ္တိုင္သြားၿပီးေတာ့  က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ  လွဴဒါန္းတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ပါတယ္။ ဒီလို အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈကို   တပ္မေတာ္က ကူညီေထာက္ပံ့တာကို  ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘာေတြေထာက္ပံ့တာလဲ၊   ဘာေၾကာင့္လွဴတာလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  ေဇာ္မင္းထြန္း

-အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ အေၾကာင္း နည္းနည္းေျပာပါမယ္။ အခုလက္ရွိ  အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ တက္လာေတာ့  သူ႕ရဲ႕ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ  Make America  Great  Again  MAGA ဆိုၿပီးတက္လာတယ္။  ဒါကို အစြန္းေရာက္လို႔  ဘယ္လိုေခၚမလဲ  သူ႔အမ်ဳိးသားေရးကို 

သူလုပ္တာ  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ    ျပန္လည္ ႀကီးျမတ္ေစရန္လုပ္တာ။    ႐ုရွားက ခုလက္ရွိ သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္  သူ႔ရဲ႕ မဲဆြယ္ေနတဲ့ ကာလတုန္းက သူေျပာခဲ့တဲ့ စကားက ဘာလဲ  Great Russia မဟာ႐ုရွားလို႔ ေျပာသြားတာရွိတယ္။ သူ႔ကို အစြန္းေရာက္တယ္လို႔ ေျပာမလား။လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လ တစ္ႏွစ္ေလာက္တုန္းက တ႐ုတ္သမၼတက  တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္  ကြန္ဂရက္မွာ ''ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ မကာအိုတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာ ဖြံ႕ၿဖဳိး

တိုးတက္ေရး  ေပါင္းစည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒီမွာရွိေနတဲ့   ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ေဒသခ်စ္စိတ္ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာေတြကို ျမႇင့္တင္အားေပးမယ္'' လို႔   ေျပာသြားတာရွိတယ္။  သူ႔ကိုလည္း အစြန္းေရာက္ လို႔ေျပာမလား။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ၊  ႏိုင္ငံငယ္ေတြေရာမွာပါ ထုတ္ေဖာ္မေျပာေပမယ့္   ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုတဲ့ တြန္းအားနဲ႔  ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစတဲ့ မည္သည့္ Attitude  ပဲျဖစ္ျဖစ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဆိုတဲ့ဟာနဲ႔  ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကမၻာေပၚမွာ Globalization  လို႔ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ  အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ National Interest ဆိုတဲ့   ေဘာင္ထဲကပဲသြားတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို မိမိအမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို အထိအပါးမခံဘူး။ ကမၻာေပၚမွာ  အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံ ဆိုတာပဲရွိတယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာ Nation State ပဲရွိတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ Global State ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ  ႏိုင္ငံမရွိဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျဖဖူးတာရွိတယ္။ ဧရာဝတီကပဲနဲ႔ တူပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး စတာ YMBA ၊ YMBA ရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံ  ''အမ်ဳိးကိုခ်စ္ပါ၊ ဘာသာကို ေလးစားပါ၊ သာသနာကို  ခ်ီးျမႇင့္ပါ၊ ပညာေရးကို အားေပးပါ''၊  ၿပီးရင္  GCBA ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ   အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး   General Council of Burmese Associations ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈက ျမန္မာျပည္ျဖစ္ အဝတ္အထည္ကိုဝတ္ဖို႔၊   ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း  ခ်စ္ၾကည္႐ိုင္းပင္းဖို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးရင္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၊  ဒီကမွ  ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ျဖစ္လာတယ္။  ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္က ''ဗမာျပည္သည္ ဒို႔ျပည္၊ ဗမာစာသည္ ဒို႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ ဒို႔စကား''၊ ဒါေတြေျပာေနရင္ အစြန္းေရာက္တယ္ ေျပာဦးမယ္။  ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းက ဒီလိုမ်ဳိးစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။    ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို   လွဴတဲ့ေနရာမွာ  ဒီေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲမွာ မဟာသမယသုတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္တာ  ရွိတယ္။ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ပုံစံပဲျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ ပါတဲ့ဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ပုဒ္မ ၃၄ မွာ  ''ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊   ျပည္သူတို႔၏ က်င့္ဝတ္ကိုယ္က်င့္ တရားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  က်မ္းအမိန္႔ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက ဘာသာသာသနာ အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊  လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို  အညီအမွ် ရေစရမည္'' လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဘာမ်ားထိခိုက္ေနတာရွိလဲ   ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သံဃာကိုရည္မွန္းၿပီး   လွဴဒါန္းတာျဖစ္တယ္။ နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္က ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့။ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏  တရားဝင္ ေျပာထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ''ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၊  ပညာဒါနသင္တန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊  အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊  လိုအပ္တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊  လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး ပဋိကၡမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးေရး စသည္တို႔ကို ဓမၼဝိနယႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္မည္''ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအရ လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္သည္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္မွစသည္။ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ဆိုတာလည္း ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံးက ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္။ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတို႔၊ ြ GCBA တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းသည္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူ႔ကြၽန္ဘဝကို က်ေရာက္ခဲ့တာဟာ အဲဒီအခ်ိန္က မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ နည္းပါးခဲ့လို႔ဆိုတာ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ ရဲ႕ေတးထပ္အရ သိႏိုင္တယ္။ ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းေဖာက္လို႔ ထီးနန္းေပ်ာက္ျဖစ္ၿပီ... ျမန္မာခ်င္းၾကြားၾကခ်င္၊ ဓားျပသြင္လူဆိုး...'' စသျဖင့္ေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းဟာေတာ့ မီဒီယာေတြ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆက္ဆိုၾကည့္ၾကပါ။ ၿပီးရင္ ဂ်ပန္ေခတ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ''စိန္ ၾကည္'' ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးလို လူတန္းစားေတြ၊ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာလည္း ''ဂ်စ္ေလဒီ(ဲ Jeep Lady)'' ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးလို လူတန္းစားေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးတယ္။ မီဒီယာမ်ား သိခ်င္ရင္ ရွာဖတ္ၾကည့္ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးမွာ  အေျခခံအက်ဆုံး တြန္းအား၊ အေျခခံအက်ဆုံး ဆြဲအားသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မွ အပဘာမွမရွိဘူး။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမွအပ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒီအေပၚမွာပဲမူတည္ၿပီး တည္ေဆာက္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ယခင္မီဒီယာေတြနဲ႔ ေျပာခဲ့တဲ့အခါမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုတာ အထက္ကေျပာတဲ့   ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ၊ ပညာဒါနလုပ္ငန္းေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ကယ္ဆယ္ကူညီေရးေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္

-ဆက္လက္ၿပီး ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီပြဲမွာ ၾကားသိရတာ လက္ရွိအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေဝဖန္တာ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ေအာက္စက္ေတာ္ရာ ေရႊစက္ေတာ္သြားေတာ့  ေဝဖန္တာ၊ ႐ႈတ္ခ်တာမ်ဳိးေတြ လုပ္တယ္။ အဲေတာ့ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။  အဲ့လိုေျပာဆိုတဲ့ပြဲကို  တပ္မေတာ္က သြားေထာက္ပံ့တာဆိုေတာ့  တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မ်က္ႏွာမပူဘူးလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း

-သံဃာကို ရည္မွန္းၿပီးေတာ့  လွဴဒါန္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္  မ်က္ႏွာပူစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ အတြက္   လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို မ်က္ႏွာပူတယ္ဆိုရင္  မ်က္ႏွာပူတဲ့သူက ဒီအမ်ဳိးဘာသာသာသနာ လုပ္ငန္းေတြကို မလုပ္ေဆာင္ခ်င္လို႔ မ်က္ႏွာပူတာပဲျဖစ္မွာပါ။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာပူစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ခုနကေျပာတဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနအထားေတြ၊   ဆန္႔က်င္ဘက္ ပဋိပကၡေတြကို အားေပးၿပီး မလုပ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္

-ဆက္လက္ၿပီး လတ္တေလာ အေရးႀကီးျဖစ္တာ ကယားျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ သုံးေယာက္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လုံၿခံဳမႈကာကြယ္ေပး ေရးဥပေဒဆိုၿပီး  တပ္မေတာ္က အမႈဖြင့္တယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္က ရယူထားတဲ့ ေျမေတြေပၚမွာ လယ္သမားေတြကို ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြကို  ေခၚသြားပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြက သတင္းသြားယူတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့့  အဲဒီမွာဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီမွာရွိတဲ့  အေျမာက္တပ္မွ   ဗိုလ္ႀကီး တစ္ေယာက္ကေန   ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုတိုင္ၾကားလဲဆိုေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီသတင္းေထာက္ေတြက သတင္းစာပညာနဲ႔ လယ္သမားေတြကို ကူညီေပးခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ပါလာတယ္။  ဆိုလို တာက  သတင္းေထာက္ေတြ သတင္းသြားယူတဲ့ အခါမွာ သတင္းေထာက္ေတြက လယ္သမားေတြကို ကူညီေပးလား။  ဒီလိုသာပုဒ္မတပ္ၿပီး အမႈဖြင့္မယ္ဆို   တစ္ႏိုင္ငံလုံးက သတင္းေထာက္ေတြမွာ စိုးရိမ္စရာရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥကို သိပါသလား။ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ အမႈဖြင့္တာလား။ ဒါမွမဟုတ္  နယ္ေျမခံ တပ္ကေနၿပီးေတာ့  လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ အမႈဖြင့္တာလားဆိုတာ   ကြၽန္ေတာ္သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း 

-ကယားဘက္က ျဖစ္စဥ္ကို  သိပါတယ္။ သတင္းသမားေတြကို   တရားစြဲထားတယ္ ဆိုတာလည္း သိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘူး။နယ္ေျမခံတပ္က တရားစြဲတာ။ အေစာကသိခ်င္တာ   ဘာအေၾကာင္း အရာကို သိခ်င္တာလဲ။ ေမးခြန္းကို ျပန္ေျပာျပေစလိုပါေၾကာင္း   ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္

-ဆက္လက္၍   သူတို႔ေျပာတဲ့အထဲမွာ သတင္းေထာက္ေတြက  သတင္းစာပညာနဲ႔ လယ္သမားေတြကို ကူညီေပးခဲ့တယ္။ အမႈဖြင့္ထားတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ရဲစခန္းမွာတိုင္တယ္။ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးက တိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သတင္းသြားလိုက္တာကို  အဲဒီေနရာမွာေရာက္ေနတဲ့  တပ္မေတာ္သား အရာရွိတစ္ေယာက္က တားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီမွာ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ သတင္းမယူပါနဲ႔ဆို တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္လည္း သတင္းေထာက္ေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ  ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေနာ္။ ဒီလိုဟာေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဘာလို႔တန္းၿပီး အမႈဖြင့္တယ္ဆိုတာ   သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ

-သတင္းေထာက္ႀကီးက အဲဒီေျပာၾကားခ်က္၊ အဲဒီတိုင္ၾကားခ်က္ေတြ၊ တိုင္ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုမ်ား သိပါသလဲဟု ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

- ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲစခန္းကိုေမးတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ 

-ရဲစခန္းက ေျဖပါသလား။

- ရဲအရာရွိက ေျဖပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ  

-ဘယ္သူက ေျဖပါသလဲ။

- စခန္းမွဴးအဆင့္က ေျဖပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ

-ဘယ္သူပါလဲ။

- ရဲအုပ္တစ္ေယာက္ပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ  

-သတင္းမီဒီယာ က်င့္ဝတ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အမႈကိစၥတစ္ခု မၿပီးျပတ္ခင္၊ ဒီအမႈကိစၥေပၚမွာ  အေၾကာင္းအရာေတြ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့  ေျပာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာက်င့္ဝတ္၊ သတင္းေထာက္ မီဒီယာေတြရဲ႕ က်င့္ဝတ္ရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီက်င့္ဝတ္အရဆိုရင္ ေျဖစရာမလိုဘူးလို႔ ေျဖပါရေစ။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ထက္ႏိုင္ေဇာ္

-ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ AA ၾကား တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အရပ္သား ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ အရပ္သားထိခိုက္ ေသဆုံးမႈနဲ႔ပတ္သက္၍  မည္သည့္အဖြဲ႕ေတြက တာဝန္ယူသလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာလည္း  တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္။ အရပ္သားေတြ၊ လယ္သမားေတြ လယ္မထြန္ရဲဘူး။   ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေက်ာင္းမေနရဲတဲ့ အေျခအေနေတြရွိတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္သြားမလဲ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးက် လုံၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ေတြ ရွိမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ  

-အဲဒီေမးခြန္းလည္း RFA  သတင္းေထာက္ႀကီးေမးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျဖၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

BBC သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ေအာင္သူရ

-မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက   ခ်င္းမိုင္မွာ ျပဳလုပ္မည့္  လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာစစ္သံမွဴးက ကန္႔ကြက္၍ ပ်က္သြားရတယ္လို႔ EAOs ေတြက မီဒီယာကို ေျပာထားတာေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းအစည္းအေဝးကို  ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရေၾကာင္းႏွင့္ က်င္းပရန္ တားျမစ္ရတာသည္ကို  သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း

-မီဒီယာမ်ား ေမးမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်င္းမိုင္တြင္ လုပ္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီကေနၿပီးေတာ့  ၫႊန္ၾကားခ်က္ မရွိပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ အဲဒီမွာက PPST ကေန PPCM   ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ PPCM  ကို  ဖြဲ႕မည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ KNU အဖြဲ႕ထဲတြင္ပင္  သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိသည္ဟု သတင္းသိရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနကို သုံးသပ္ၿပီး စစ္သံမွဴးအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

BBC သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ေအာင္သူရ

-ဆက္လက္ၿပီး   ဒီရက္ပိုင္းမွာ သတင္းေတြ ထြက္လာတာေတြရွိတယ္။   ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက  ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕မွာ  မိုဘိုင္း Data ျဖတ္ေတာက္တာေတြ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ၫႊန္ၾကားလို႔ ျဖတ္ေတာက္တာလို႔ၾကားေတာ့ တပ္မေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ေပးဖို႔ အစိုးရကို ေမတၱာရပ္ခံလား။ တကယ္လို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့လဲ   သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

RFA သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ သီဟထြန္း

ဇြန္လ ၁၈ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ AI  ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့  သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြက တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကို  ခံေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ထည့္သြင္းၿပီး စြပ္စြဲထားပါတယ္။  စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးတာမလုပ္ဖို႔  သေဘာမ်ဳိး  တပ္မေတာ္မွ ၫႊန္ၾကားထားတာ ရွိပါသလား။ AI ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ သေဘာထားကိုလည္း သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ

-လုံးဝမရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္

မၾကာေသးခင္က ႏိုင္ငံေရး ပါတီမွတ္ပုံတင္ ရသြားတဲ့ ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီထူေထာင္ၿပီး နယ္ေတြမွာ ႐ုံးခန္းဖြင့္တာေတြ၊ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ သူကလည္း တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေတာ့  ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါလာတဲ့အေပၚ တပ္မေတာ္က ဘယ္လိုသေဘာထားရွိပါသလဲ။ ဘာမ်ား ေျပာစရာရွိပါသလဲ။ တပ္မေတာ္က အခမ္းအနားေတြမွာ သူတို႔ကို မဖိတ္ဘူးဆိုၿပီး   သူတို႔အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒါေလးကို ဆက္စပ္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း

-တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ     

-မည္သူမဆို အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊  ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊   မိမိတို႔အေနျဖင့္   ဘာမွေျပာစရာ မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

BBC သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ေအာင္သူရ

-ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ Bilateral  ထိုးရန္ အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးရမည့္ ေနရာကိစၥ အဆင္မေျပေသးသျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရသည္ဟု ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ မူဆယ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟုလည္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊  တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ Bilateral ထိုးရန္   အလားအလာ ရွိပါသလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦး

-၎တို႔ႏွင့္ NRPC တို႔ ေဆြးေႏြးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာညႇိႏႈိင္း၍ မရျဖစ္ေနေၾကာင္း၊  ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ေနရာညႇိႏႈိင္း၍ မရေသးသည့္အတြက္ က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား  ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ မရေသးပါေၾကာင္း၊ NRPC ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ သုံးသပ္၍ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနရာအေၾကာင္း ျပေနသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္၍  မရေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္က အၿမဲတမ္း ေျပာေနပါေၾကာင္း၊

NCA သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္  အစိုးရတို႔က ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ေရးဆြဲ တင္ျပလာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  NCA  ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုတိုႏွင့္အရွင္းဆုံး ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံခ်က္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သည့္ ေနာင္အစိုးရပင္ျဖစ္ေစကာမူ  ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ဟု   အာမခံခ်က္ေပးထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါအခ်က္သည္ NCA ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နံပါတ္ ၁ အခ်က္ျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ခိုင္မာေစရန္အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ  ပူးတြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (Joint Ceasefire  Monitoring  Committee - JMC)ဖြဲ႕စည္းၿပီး  ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

၎တြင္ Union Level, State Level, Local Level ဟူ၍ အဆင့္ ၃ ဆင့္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ နံပါတ္ ၂ အခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee - UPDJC) ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (Political Framework) ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားကိုလည္း က်င္းပေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊  အခ်ဳပ္အားျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို    လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္  NCA သည္  ၿငိမ္း

ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္  အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ  အားလုံး သေဘာတူညီထားသည့္   သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

Recent News