တပ္မေတာ္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာသိပၸံ အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းသားမ်ား အလိုရွိသည္

၁။      ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

 
(က)   ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္မငယ္ရ၊ ၁၉ ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။
 

(ခ)     ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ (လူပ်ဳိ) ျဖစ္ရမည္။
 

(ဂ)     အနည္းဆံုးအရပ္ ၅ ေပ၊ ၃ လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ ၁ဝဝ ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္ ၁၄ဝ ထက္ မ ေက်ာ္ရ။
 

(ဃ)   မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမျဖစ္ေစရ။
 

(င)     တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအား သိပၸံဘာသာတြဲ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဝိပၸံဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။
 

၂။      ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတုိ႔ႏွင့္နီးစပ္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူၿပီး ၁ဝ-၉-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၄-၁၁-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔ထိ ေနာက္ဆံုး ထားေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

၃။      ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း တစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)ႏွင့္ ၁ လအတြင္း႐ိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု ၃ ပံုကို ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။

၄။      သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္း အတိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္-

(က) အဂၤလိပ္စာ ။     နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီထိ။
 

(ခ) သခ်ၤာ ။    ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီထိ။
 

၅။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို မိမိေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၌ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆို ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ေျဖဆိုရမည့္ ခံုအမွတ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ခံုအမွတ္အတိုင္းျဖစ္သည္။
 

၇။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဟိုပုံးၿမိဳ႕ (ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္)တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္။ လူေတြ႕ အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီေပး ပို႔သြားမည္။ အရည္ အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ သတင္းပို႔ရမည့္ ရက္မ်ားကို မိမိေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္ တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၂၈-၁၂-၂ဝ၁၈ မွ ၂၉-၁၂-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔မ်ားအတြင္း ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

၈။ သင္တန္းကာလတြင္ လစာအျဖစ္ ပထမႏွစ္ က်ပ္ ၁၆၈ဝဝဝ/- ၊ ဒုတိယႏွစ္ က်ပ္ ၁၇၄ဝဝဝ/- ၊ တတိယႏွစ္         က်ပ္ ၁၈ဝဝဝဝ/- ရရွိမည္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ ရာထူးအဆင့္လိုက္ သတ္မွတ္ လစာႏွင့္စရိတ္မ်ား ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၉။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္-
 

(က) ဘြဲ႕လက္မွတ္အပ္ႏွင္းျခင္း။ အင္ဂ်င္နီယာသိပၸံ A.G.T.I(Diploma) လက္မွတ္ေပးအပ္မည္။
 

(ခ) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း။  တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)လက္႐ံုးဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုခုတြင္ ပညာသည္  အၾကပ္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးအပ္မည္။

(ဂ)     အဆင့္တိုးျမႇင့္ ေပးအပ္ျခင္း။  တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)တပ္ဖြဲ႕အလိုက္ ပညာသည္စစ္သည္မ်ား အဆင့္အတန္း တိုးျမႇင့္ေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ  ဒုတိယ အရာခံဗုိလ္ႏွင့္  အရာခံဗုိလ္ အဆင့္မ်ားသုိ႔ဆက္လက္  တိုးျမႇင့္ ေပးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(ဃ)   ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိေလွ်ာက္ထားခြင့္။ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထား သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ အခ်ိန္တြင္  စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ံုးမွ  ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူသည့္ အခါ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။

မွတ္ခ်က္။      အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက မိမိတုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ တုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စံုစမ္း ေမးျမန္း ႏုိင္ပါသည္။

Recent News