တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO)အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ဌာေနအဖြဲ႕နာယကဦးေအာင္ခမ္းထီ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၊ ကယားျပည္နယ္ရွိတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

 

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ - ၁၂

         

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိ္င္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံး ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိရာ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (PNO) အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႕စစ္ဌာေနအဖြဲ႕ နာယကအဖဲြ႕၀င္ ဦးေန၀င္းထြန္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

         

ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (PNO) အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႕ စစ္ဌာေနအဖြဲ႕နာယက ဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည္။ ဦးစြာပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO) အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႕စစ္ နာယကအဖြဲ႕၀င္ ဦးေန၀င္းထြန္းက ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO) ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တလုံးႀကီးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား အားရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

         

၎ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္း သားႏွင့္ ေဒသကာကြယ္ေရးအားအေၾကာင္းျပၿပီး လက္နက္စြဲကုိင္လုိ ေသာသေဘာထားမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္းတရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တာ၀န္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကေဆာင္ရြက္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ကုိမူ ႏုိင္ငံေတာ္၏တစ္ခုတည္းေသာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည့္တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ၎အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိေအာင္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားသည္။

         

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က  အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွတတ္ႏုိင္သည့္ ဘက္မွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အေျခအေနမ်ား၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးေဒသအတြင္းမူးယစ္ ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ပညာရည္ျမင့္မား ေရး ကုိေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားအားေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

         

ယင္းေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ၿပီး ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗုိလ္ပႏၲ ကုန္းေတာ္ရွိ မဟာ၀ိသဗုဒၶဂယာၿမိဳ႕ ဦးေစတီေတာ္အတြက္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားမွလွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြမ်ားအားေပး အပ္လွဴဒါန္းသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ခမ္းထီက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ ေဒသထြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

         

ထုိ႔အတူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ နံနက္ပုိင္းကလည္း ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္(လြဳိင္ေကာ္)ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးဗုိလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ား၏ဗဟုိအႀကံေပးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕၊ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထြန္းေက်ာ္၊  ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရး ပါတီ(KNPP) ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးရစ္ခ်ဒ္၊ ကယန္းအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္(KNG)ဥကၠ႒ ဦးေဌးကုိ၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရး ပါတီ(KNPP) ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(KNPDP) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေပါလုခ်မ္း၊ ဦးခီးရယ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

         

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ကယားျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ မိမိတုိ႔အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ၀င္ေရာက္ထိ္မ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားမွေတာင္းဆုိသည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိတပ္မေတာ္အစုိးရမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံး ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ တန္းတူညီမွ်ခံစားႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမွသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

         

ထုိ႔ေနာက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႐ႈျမင္ပုံႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား ကြဲျပားမႈရွိႏုိင္ေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အဓိကထား လက္ေတြ႕က်က်ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိသည္မွာ အေျပာ လြယ္သေလာက္လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၀ါယမစုိက္ထုတ္ရ မႈမ်ားျပားေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ အတတ္ပညာႏွင့္ အရင္းအႏွီးတုိ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးမွရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ ပညာေရးကုိ အထူးအားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႐ိုးသား စြာေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္က်န္ရွိသည့္ KNPP တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ကုိလည္း စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ က်န္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲ၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ လာသည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ရွိ ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က ထက္ႏွစ္ဆခန္႔တုိးတက္ေနရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွစဥ္းစားၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္ စြာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ မဆုိႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး အတြက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနရေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမွာ တစ္ခုတည္းသာ ရွိေၾကာင္း၊ ၎မွာသက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလုိက္၏တပ္မေတာ္သာျဖစ္၍ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ အရွိတရားအား လက္ခံၿပီး အသိတရားရွိရွိေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ ကုိယ္ခ်င္း စာစိတ္ထား၍ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

         

ယင္းေနာက္အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအားရွင္းလင္း တင္ျပၾကရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လုိအပ္သည္မ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News