ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွတ္တမ္း

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွတ္တမ္း

ေနျပည္ေတာ္    ဇူလိုင္    ၂၃

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္၊ ညေန ၃ နာရီမွ ၄ နာရီခြဲအထိ တပ္မေတာ္ စစ္သမုိင္းျပတုိက္(ေနျပည္ေတာ္)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ၂၂ ခုမွ သတင္းေထာက္ ၄၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးကေျပာၾကားရာတြင္

-ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦးက ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကား၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္  ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လစဥ္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အပစ္ရပ္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခု၌ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္မွ ဇူလုိင္လ ၂၁  ရက္အထိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊   တင္ျပပါ ကာလအတြင္းတြင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း  ထိေတြ႕တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္    မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရိွပါေၾကာင္း၊  လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕မႈမရိွပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ KIAအဖြဲ႕မွ ၁ဝ ႀကိမ္၊ AA အဖြဲ႕မွ ၂ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အေနျဖင့္ KIA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈအေနျဖင့္ KIA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၃၂ ႀကိမ္ ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ TNLA  အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂ဝ ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ KIA ႏွင့္ TNLA  အဖြဲ႕ႏွင့္ ၄ ႀကိမ္၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂ ႀကိမ္၊ MNDAA ၊ KIA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂ ႀကိမ္၊ KIA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁ ႀကိမ္၊ MNDAA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁ ႀကိမ္၊ KIA ႏွင့္ MNDAA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၃၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕မႈ မရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ TNLA အဖြဲ႕မွ ၁၈ ႀကိမ္၊ KIAအဖြဲ႕မွ ၃ ႀကိမ္၊ MNDAA အဖြဲ႕မွ ၆ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)အဖြဲ႕မွ ၇ ႀကိမ္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၅ ႀကိမ္၊ ေပါင္း ၃၉ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အေနျဖင့္ TNLA အဖြဲ႕မွ၂ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)အဖြဲ႕မွ ၄ ႀကိမ္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၇ ႀကိမ္ရိွခဲ့ၿပီးလူသစ္စုေဆာင္းမႈ အေနျဖင့္ TNLA အဖြဲ႕မွ ၇ ႀကိမ္၊ MNDAA အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၂ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၁၁ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ၅ ခုအနက္ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း မိမိတပ္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈ၊ လက္နက္ကုိင္အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕မႈမရိွဘဲ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ KNPP အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္  မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအေနျဖင့္RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၂ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အေနျဖင့္ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) အဖြဲ႕မွ ၁ ႀကိမ္၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈအေနျဖင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၃ ႀကိမ္ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ မိမိတပ္တုိ႔ ထိေတြ႕မႈ ၃ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၃ ႀကိမ္ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္မွ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္အထိ စုစုေပါင္းမိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၃၆ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈ ၅၇ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၉ ႀကိမ္ႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၁၅ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿခံဳငံု သံုးသပ္ၾကည့္ပါက တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး မိမိတပ္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႕မွာ TNLA အဖြဲ႕ျဖစ္၍ ၂ဝ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားဆံုး အဖြဲ႕မွာ TNLA အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၁၈ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႕မွာ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၄ ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႕မွာ TNLA အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး  ၇ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ဆက္လက္၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ  ၅ ခုအတြင္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္အထိ ၇  လတာကာလအတြင္းတြင္ စုစုေပါင္း အေနျဖင့္ တင္ျပလုိသည္မွာ မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအေနျဖင့္ TNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ KIA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂ဝ ႀကိမ္၊ RCSS/SSAအဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၁ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)အဖြဲ႕၊ MNDAA အဖြဲ႕၊ KIA ႏွင့္TNLA အဖြဲ႕တုိ႔ျဖင့္ ၉ ႀကိမ္စီျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊  လက္နက္ကုိင္ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕မႈမ်ား အေနျဖင့္ RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA ၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ၄၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊   လက္နက္ကုိင္အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕မႈအေနျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႕မွာ RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ PNLO အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ ၂ ႀကိမ္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင SSA (ဝမ္ဟုိင္း) အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့့ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေနျဖင့္ TNLA အဖြဲ႕သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အဖြဲ႕မွာ RCSS/SSA အဖြဲ႕သည္ ၁၁၆ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း) အဖြဲ႕သည္   ၈၉   ႀကိမ္၊  KIA အဖြဲ႕သည္  ၈၅ ႀကိမ္ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အေနျဖင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႕သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ ၃၁ ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း၊  ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဆက္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ အဖြဲ႕မွာ  KIA အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၁၅ ႀကိမ္၊ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)အဖြဲ႕မွ ၁၁ ႀကိမ္၊ TNLA အဖြဲ႕မွ ၇ ႀကိမ္ အသီးသီး ရိွခဲ့့ေၾကာင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ အေနျဖင့္  RCSS/SSA အဖြဲ႕သည္  အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ ၂၇ ႀကိမ္ရိွခဲ့့ေၾကာင္း၊    ဒုတိယအမ်ားဆံုး  လူသစ္စုေဆာင္းမႈ အေနျဖင့္ KIA အဖြဲ႕မွ ၂၁ ႀကိမ္္၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တုိ႔မွ ၁၆ ႀကိမ္စီ အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္တုိင္း  စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခုတြင္ ၇ လတာ ကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ စုစုေပါင္းမွာ  မိမိတပ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၉၇ ႀကိမ္၊  တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ၄၅ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈ ၅၈၅  ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၆၆ ႀကိမ္၊  လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၈၆ ႀကိမ္ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီး တုိက္ပြဲႀကီးမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း မရိွခဲ့့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းသည္ အေကာင္းဘက္ကုိ ေရွး႐ႈလာသည္ဟု သံုးသပ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊   လံုၿခံဳေရးႏွင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္  လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲဝင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ႐ုပ္သိမ္း၍ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးၾကရန္  ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေနျဖင့္(NRPC)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အေနျဖင့္ ၁-၇-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔မွ ယေန႔အထိ  ၃ ႀကိမ္ရိွခဲ့ၿပီး  ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး(KNU) ႏွင့္ ၉-၇-၂ဝ၁၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ( RCSS/SSA) ႏွင့္ ၁၁-၇-၂ဝ၁၉ ရက္တြင္   ေနျပည္ေတာ္၌ လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ(KNPP)ႏွင့္ ၁၇-၇-၂ဝ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္  တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ၁-၇-၂ဝ၁၉ ရက္မွ ယေန႔အထိ၂ ႀကိမ္ရိွခဲ့ၿပီး  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS/SSA) ႏွင့္ ၁၂-၇-၂ဝ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရး ပါတီ(KNPP)ႏွင့္  ၁၈-၇-၂ဝ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

ေဒၚေအးေအးမြန္ (RFA သတင္းဌာန)

ေမး။ ။ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း  တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ား ရိွခဲ့့ပါသလား၊ မည္မွ်အထိ ရိွေၾကာင္းကုိ သိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့့ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္

-တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားတြင္လည္း ထိခုိက္က်ဆံုးမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့မရိွေၾကာင္း၊  တုိက္ပြဲအတြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္းအေရအတြက္ကုိ  ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့ မရိွေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့့ပါသည္။

ေဒၚေအးေအးမြန္ (RFA သတင္းဌာန)

ေမး။  ။ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ေဒသမွ   တုိက္ပြဲမ်ား အေၾကာင္းကို ေမးခ်င္ပါေၾကာင္း၊  ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းကပဲ တပ္မေတာ္ေရယာဥ္မ်ားအား  ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ တုိက္ခုိက္ခံရသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ဒီေန႔မနက္မွာပဲ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်းရြာတခ်ဳိ႕    မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရတယ္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ သတင္းရပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံေတြက ေျပာပါေၾကာင္း၊  ဒါေပမဲ့  တပ္ေတြက Ground မွာ ရိွတာဆုိေတာ့  ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ေျပာတာ  ပုိၿပီးမွန္မယ္လုိ႔ ယူဆပါေၾကာင္း၊ ကြၽန္မတုိ႔ သိရတဲ့သတင္း ဘယ္ေလာက္မွန္ႏုိင္မလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့့ပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္

-ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၎သတင္းကုိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မလာခင္မွာပင္ BBC -ျမန္မာပုိင္းကေန ေမးထားပါေၾကာင္း၊   ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ လွမ္းေမးၾကည့္ေသာအခါ  ၎နယ္ေျမမွာ မီး႐ိႈ႕တာ မရိွပါေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတာေတာ့ ရိွပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က စစ္ေရယာဥ္ေတြ ပစ္ခတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါေၾကာင္း၊ ေျမပံုဘက္ကမ္း ေထာင္းႀကီးရြာ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊   ရေသ့ေတာင္ဘက္မွာ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမ္းေထာင္းႀကီးရြာရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာျဖစ္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္၌ ယခုခ်ိန္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ  ေခ်ာင္းေတြမွာ မုိးရာသီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယခင္ ေရမရိွသည့္ေခ်ာင္းေတြက   ေရရိွတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမ္းနားထိေရတက္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အခ်ိန္ စစ္ေရယာဥ္ေတြ ျဖတ္သန္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါးဖမ္းပုိက္ေတြ ခ်ထားေၾကာင္း၊ ငါးဖမ္းပုိက္ေတြ ခ်ထား၍ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ငါးဖမ္းပုိက္ေတြကုိ အေပၚကေနေက်ာ္ၿပီး၊တုိက္ၿပီးသြားလုိ႔ရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျဖစ္၍ ေရွာင္သြားေသာ အခ်ိန္မွာ စစ္ေရယာဥ္ အရိွန္ေႏွးသြားေၾကာင္း၊ ၎ပုိက္ကုိ  ေကြ႕ေရွာင္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာပဲ တစ္ဖက္ကမ္းကေန RPG နဲ႔ ပစ္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ထားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံေတြ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ငါးဖမ္းပုိက္ခ် ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕   အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း၊   ေနာင္စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ၌ ယခုလုိမ်ဳိး ေတြ႔တယ္ဆုိရင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမယ့္ အပုိင္းျဖစ္လာေၾကာင္း၊ စဥ္းစားသံုးသပ္ရေတာ့မယ့္ အပုိင္းျဖစ္လာရင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုပဲ နစ္နာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္မွာျဖစ္ေနေသာ တုိက္ပဲြေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းရာသီတုန္းက ရြာေတြနားမွာ မုိင္းဆဲြေၾကာင္း၊ မုိင္းေထာင္တုိက္ခုိက္ေၾကာင္း၊ ရြာထဲကုိ ဝင္ေျပးၿပီး ရြာထဲကေနပစ္ေၾကာင္း၊    ျပန္လည္ခုခံတဲ့အခါ  လံုၿခံဳေရးအရေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အခါ၌ ယခုလုိမ်ဳိးျဖစ္စဥ္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊   ယခုေရေၾကာင္းမွာလည္း ၎ျဖစ္စဥ္အတုိင္း ျဖစ္လာေသာအခါ  တကယ္ထိခုိက္နစ္နာတာက  ျပည္သူလူထုျဖစ္သည့္အတြက္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၊တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္က အသိေပး ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ AAနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရြာနားမွာ လက္မခံရန္၊ အေယာင္ေဆာင္မႈေတြမလုပ္ၾကရန္ ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္နားမွာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ကိစၥအား သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁ဝ၇ မီလီမီတာ ေရွာ့ခ္တုိက္ဒံုးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဒံုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးထားတာ ေတြရိွေၾကာင္း၊ ဘယ္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္ကေနရတာလဲဆုိတာ တိတိက်က်ေျပာဖုိ႔ ခက္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၁ဝ၇ မီလီမီတာဒံုး ဆုိၿပီး အင္တာနက္မွာ ႐ုိက္ႏိွပ္ရွာလုိက္ရင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ၎ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္၍ စစ္ေရယာဥ္မ်ားပင္ အပစ္ခံရသျဖင့္   လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စရာရိွလား ဆုိၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ထားတာလည္း ျပန္ေျဖခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္မွာ ခ်ဳံခုိတုိက္သလုိပဲ    ေရျပင္မွာလည္း ကုန္းေပၚကေနၿပီး ခ်ဳံခုိတုိက္လုိ႔ရပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြက္ေတာ့ ထူးဆန္းေနေပမယ့္ ယခုလုိမ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂ဝ ၊ ၃ဝ ကရိွေၾကာင္း၊  ကရင္ျပည္နယ္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ကေန ထြက္ေသာ သေဘၤာမ်ားကုိ ေရတပ္က သေဘၤာငယ္ေလးေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း အေစာင့္လုိက္ေပးရေၾကာင္း၊   ထုိအခ်ိန္က    ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ   လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ အရိွန္ျမင့္တက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ေရတပ္စစ္သေဘၤာေတြ ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ခံရတာ မၾကာခဏျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊    လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Serious အေျခအေနေတာ့ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဂ႐ုစုိက္ရမယ့္ အေျခအေနေတာ့ ရိွပါေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္အဓိက ေျပာလုိသည္မွာ   ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္သေယာင္ျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕ပစၥည္းေတြျဖစ္သေယာင္မ်ဳိး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ျခင္းမွာ ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိ  ထိခုိက္ေစေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအးေအးမြန္ (RFA သတင္းဌာန)

ေမး။ ။ AA  အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ သူ႔ေဒသလုိ႔ ေျပာထားပါေၾကာင္း၊   ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အေျခစုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ဘယ္လုိမွ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ တုိက္ပဲြေတြလည္း မၾကာခဏျဖစ္ေနသည့္အတႊက္   AA နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားမွာ Bilateral  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ဆုိတာျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား သိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္ 

ေျဖခဲ့ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ AA အေပၚမွာ မူတည္ပါေၾကာင္း၊ AA အေပၚမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကေတာ့  အရင္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ  ေျပာၾကားၿပီးတဲ့အတုိင္း ေျပာင္းလဲမႈ မရိွပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအးေအးမြန္ (RFA သတင္းဌာန)

ေမး။  ။  ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း KNPP အဖဲြ႕ႏွင့္ လက္မွတ္မထုိးေသးသည့္ အဖဲြ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး   ေမးျမန္းခြင့္ ရရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကုိလည္း  ေမးျမန္းလုိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း  မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ တုိးတက္မႈမ်ားရိွသည္ကုိ သိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္

တပ္မေတာ္ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္  ဇူလုိင္လအတြင္း EAOs ေတြ႕ဆံုမႈ ၂ ႀကိမ္ရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊    RCSS/SSA အဖဲြ႕မွ စဝ္ေဘာင္ေခး ဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္တြင္၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈ အတြင္း အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ရိွေၾကာင္း၊ နံပါတ္ ၁ အခ်က္အေနျဖင့္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံုစတုတၴအႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ နံပါတ္ ၂ အခ်က္အေနျဖင့္ ညီလာခံမတုိင္မီ ၾကားကာလအစီအစဥ္၊ နံပါတ္ ၃ အခ်က္အေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊   ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ ဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္ KNPP အဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္တို႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈအတြင္း အခ်က္ ၃ ခ်က္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နံပါတ္ ၁ အခ်က္တြင္ KNPP အဖြဲ႕အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရး၊ နံပါတ္၂ အခ်က္တြင္ KNPP အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ရရွိထားေသာ  သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေလးထား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး၊ အဓိက တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားေရး၊ နံပါတ္ ၃ အခ်က္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးစိုးမင္းထုိက္ (Daily Eleven သတင္းဌာန)

ေမး။  ။ ေရယာဥ္ေတြ တုိက္ခံရတဲ့ကိစၥ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္  လံုၿခံဳေရး အေျခအေန လက္ရွိမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ လံုၿခံဳမႈရွိႏုိင္မယ္လို႔ သံုးသပ္ထားလဲ သိလိုပါေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္ရမယ့္ အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုေတြျဖစ္လာႏိုင္မလဲ သိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္

လံုၿခံဳေရးဆိုတာ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္စံုတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မရွိပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္လို ႏုိင္ငံမ်ဳိးေတာင္   ၉/၁၁   ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေျပာႏုိင္တာ တစ္ခုမွာ AAနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၅ မွစတင္ၿပီးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း မွာ ျပန္ၿငိမ္သြားေၾကာင္း၊ အခု ၂ဝ၁၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ျဖစ္ခဲ့တာရွိေၾကာင္း၊   နယ္ေျမအေနနဲ႔ ခြဲျခားမယ္ဆိုရင္၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္လမွာေတာ့ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာရိွေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္အခုေနာက္ပုိင္းမွာ ထိေတြ႕တုိက္ ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်လာတဲ့ အေျခအေနမွာရိွေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ ရက္ ၂ ရက္အတြင္းမွာ တုိက္ပြဲမရိွသေလာက္ နီးပါးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿခံဳငံုၿပီးသံုးသပ္ရရင္ အရင္ကထက္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးျပန္လည္ၿပီး ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရိွေၾကာင္း  ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးထက္ႏုိင္ေဇာ္ (ဧရာဝတီသတင္းဌာန)

ေမး။  ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ျပည္သူလူထု လက္ဝယ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေရာက္ အပ္ႏွံမယ္ဆုိၿပီး (၂၁) ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးေတြမွာလည္း ေျပာထားပါေၾကာင္း၊ အခုက ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေရာက္လာၿပီဆုိေတာ့ လက္ေတြ႕ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္လာႏုိင္မလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါ သည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတဲ့ ကိစၥကုိ ေျပာခ်င္ ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ သႏၷိ႒ာန္စိတ္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ မွာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သမုိင္းမွာ တစ္ခါမွမရိွခဲ့ဘူးေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလးလတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္လ၊ ေနာက္ထပ္ႏွစ္လ ေဆာင္ရြက္ေပးေန တာရိွေၾကာင္း၊ ယခင္ကျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတက္စဥ္က အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆုိတာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးတယ္ဆုိတာ မရိွပါေၾကာင္း၊ အာမခံခ်က္ တစ္ခုေတာ့ရိွေၾကာင္း၊ လာၿပီးေဆြးေႏြးပါ၊ လာေဆြးေႏြးတဲ့ သူေတြကုိလည္း ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဖမ္းဆီး မခံရေၾကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္လုိ႔ရေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္လည္းျပန္ဆုိၿပီး အာမခံပဲ ေပးထားတာရိွေၾကာင္း၊ သတင္းေထာက္မ်ားပံုေတြျမင္ဖူးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နာမည္ႀကီးပံုေတြ ရိွပါေၾကာင္း၊ အရင္တုန္းက သတင္းေထာက္ေတြ ႐ုိက္ထားတဲ့ ''သူတုိ႔ေက်ာခုိင္း ထြက္ခြာသြားေလၿပီ''ဆုိတဲ့   ပံုမ်ဳိးေတြရိွပါေၾကာင္း၊  အခုအခ်ိန္မွာ  တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးထားတာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သႏၷိ႒ာန္စိတ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၎နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုပ္ငန္းပဲ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္မွ သံုးစဲြေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ နည္းဗ်ဴဟာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရပ္ဘက္ အသံုးစကားနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းႀကီးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းငယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္  ရည္မွန္းခ်က္ေတာ့ ရိွမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊     ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ လက္ေတြ႕ဘာ လုပ္ေနသလဲဆုိတာကုိ ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးေရး သံုးႀကိမ္နဲ႔ သက္ေသျပလ်က္ရိွေၾကာင္း၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား အေနျဖင့္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိပါေၾကာင္း၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ဖုိ႔အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆိုတာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုထဲမွာပဲ မွီခိုၿပီးေနရေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လာေအာင္   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ တိုက္တြန္းေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုမိုၿပီးေအာင္ျမင္လာႏုိင္စရာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သႏိၷ႒ာန္စိတ္အတိုင္း  ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ   ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးထက္ႏုိင္ေဇာ္ (ဧရာဝတီ သတင္းဌာန)

ေမး။  ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၌ EAOs အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕သည္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားရွိသကဲ့သို႔  လက္မွတ္မေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ NCA ကို  ျပန္လည္သုံးသပ္ေစလိုသည္ဟု ေျပာၾကားမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊   NCA လမ္းေၾကာင္းအေပၚ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို သိရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္၍ရႏုိင္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ မူလအတိုင္း ဆက္သြားပါက အဆင္ေျပမလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္

NCA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္  ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  NCA ၏အဓိပၸာယ္ကို   အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရမည္ဆိုပါက    ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ေသာ   ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တရား မွ်တမႈႏွင့္  ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတို႔ အေပၚ အေျခခံသည့္  ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ပါေၾကာင္း၊ NCA ပါ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္  ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို  ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲသည့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူ အားလုံးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္  ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္း ကသာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ  ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္လည္း မူေဘာင္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေပးထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ၅ ခုတြင္ အပစ္ရပ္ ထားေပးသည္မွာ   ၇  လရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ကပါ  လက္ခံေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္သည့္ဆႏၵအေပၚတြင္  မူတည္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း  တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕  အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း NRPC ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊၎လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ EAOs အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၎လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

(Unicode Version)

ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့နှင့် သတင်းမီဒီယာများ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်း

နေပြည်တော်    ဇူလိုင်    ၂၃

ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ ညနေ ၃ နာရီမှ ၄ နာရီခွဲအထိ တပ်မတော် စစ်သမိုင်းပြတိုက်(နေပြည်တော်)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးနှင့် သတင်းမီဒီယာ ၂၂ ခုမှ သတင်းထောက် ၄၄ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးကပြောကြားရာတွင်

-ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြား၍ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက်ပြု လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို လစဉ်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ထုတ်ပြန်ချက်ပြုလုပ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အပစ်ရပ် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ၅ ခု၌ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၂၁  ရက်အထိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြား သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊   တင်ပြပါ ကာလအတွင်းတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း  ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတွင်    မိမိတပ်နှင့် ထိတွေ့မှုမရှိပါကြောင်း၊  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချင်းချင်း ထိတွေ့မှုမရှိပါကြောင်း၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် KIAအဖွဲ့မှ ၁ဝ ကြိမ်၊ AA အဖွဲ့မှ ၂ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု အနေဖြင့် KIA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ လူသစ်စုဆောင်းမှုအနေဖြင့် KIA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်း မိမိတပ်နှင့် ထိတွေ့မှု ၃၂ ကြိမ် ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ TNLA  အဖွဲ့နှင့် ၂ဝ ကြိမ်ဖြစ်ပြီး အများဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ KIA နှင့် TNLA  အဖွဲ့နှင့် ၄ ကြိမ်၊ MNDAA နှင့် TNLA အဖွဲ့နှင့် ၂ ကြိမ်၊ MNDAA ၊ KIA နှင့် TNLA အဖွဲ့နှင့် ၂ ကြိမ်၊ KIA အဖွဲ့နှင့် ၁ ကြိမ်၊ MNDAA အဖွဲ့နှင့် ၁ ကြိမ်၊ KIA နှင့် MNDAA အဖွဲ့နှင့် ၂ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၃၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင် အချင်းချင်း ထိတွေ့မှု မရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု အနေဖြင့် TNLA အဖွဲ့မှ ၁၈ ကြိမ်၊ KIAအဖွဲ့မှ ၃ ကြိမ်၊ MNDAA အဖွဲ့မှ ၆ ကြိမ်၊ SSA (ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှ ၇ ကြိမ်၊ RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၅ ကြိမ်၊ ပေါင်း ၃၉ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု အနေဖြင့် TNLA အဖွဲ့မှ၂ ကြိမ်၊ SSA (ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှ ၄ ကြိမ်၊ RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၇ ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးလူသစ်စုဆောင်းမှု အနေဖြင့် TNLA အဖွဲ့မှ ၇ ကြိမ်၊ MNDAA အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်၊ SSA (ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်၊ RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၂ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၁၁ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေ ၅ ခုအနက် အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေသည် အများဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေအတွင်း မိမိတပ်နှင့်ထိတွေ့မှု၊ လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းထိတွေ့မှုမရှိဘဲ နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှု အနေဖြင့် KNPP အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတွင်  မိမိတပ်နှင့် ထိတွေ့မှုအနေဖြင့်RCSS/SSA အဖွဲ့နှင့် ၁ ကြိမ်၊ နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှားမှု အနေဖြင RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၂ ကြိမ်၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု အနေဖြင့် SSA (ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့မှ ၁ ကြိမ်၊ လူသစ်စုဆောင်းမှုအနေဖြင့် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၃ ကြိမ်နှင့် တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေအတွင်း RCSS/SSA အဖွဲ့နှင့် မိမိတပ်တို့ ထိတွေ့မှု ၃ ကြိမ်၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ ၃ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ထို့ကြောင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်အထိ စုစုပေါင်းမိမိတပ်နှင့် ထိတွေ့မှု ၃၆ ကြိမ်၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု ၅၇ ကြိမ်၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု ၉ ကြိမ်နှင့် လူသစ်စုဆောင်းမှု ၁၅ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ခြုံငုံ သုံးသပ်ကြည့်ပါက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး မိမိတပ်နှင့်ထိတွေ့မှု အများဆုံးအဖွဲ့မှာ TNLA အဖွဲ့ဖြစ်၍ ၂ဝ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု အများဆုံး အဖွဲ့မှာ TNLA အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၁၈ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု အများဆုံးအဖွဲ့မှာ SSA (ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၄ ကြိမ်ရှိကြောင်း၊ လူသစ်စုဆောင်းမှု အများဆုံးအဖွဲ့မှာ TNLA အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး  ၇ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ဆက်လက်၍ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ  ၅ ခုအတွင်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်မှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်အထိ ၇  လတာကာလအတွင်းတွင် စုစုပေါင်း အနေဖြင့် တင်ပြလိုသည်မှာ မိမိတပ်နှင့် ထိတွေ့မှုအနေဖြင့် TNLA အဖွဲ့နှင့် ၂၅ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတပ်နှင့် ထိတွေ့မှု ဒုတိယအများဆုံးမှာ KIA အဖွဲ့နှင့် ၂ဝ ကြိမ်၊ RCSS/SSAအဖွဲ့နှင့် ၁၁ ကြိမ်၊ SSA (ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့၊ MNDAA အဖွဲ့၊ KIA နှင့်TNLA အဖွဲ့တို့ဖြင့် ၉ ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊  လက်နက်ကိုင် အချင်းချင်း ထိတွေ့မှုများ အနေဖြင့် RCSS/SSA နှင့် TNLA ၊ SSA (ဝမ်ဟိုင်း) ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့သည် ၄၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊   လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်း ထိတွေ့မှုအနေဖြင့် ဒုတိယ အများဆုံးအဖွဲ့မှာ RCSS/SSA အဖွဲ့နှင့် PNLO အဖွဲ့တို့နှင့် ၂ ကြိမ်၊ RCSS/SSA အဖွဲ့နှင SSA (ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့တို့နှင့် ၁ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့့ကြောင်း၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှုများ အနေဖြင့် TNLA အဖွဲ့သည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး ၂ဝရ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဒုတိယအများဆုံး အဖွဲ့မှာ RCSS/SSA အဖွဲ့သည် ၁၁၆ ကြိမ်၊ SSA (ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့သည်   ၈၉   ကြိမ်၊  KIA အဖွဲ့သည်  ၈၅ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု အနေဖြင့် RCSS/SSA အဖွဲ့သည် အများဆုံးဖြစ်၍ ၃၁ ကြိမ်ရှိကြောင်း၊  ဒုတိယအများဆုံး ဆက်ကြေးကောက်ခံသည့် အဖွဲ့မှာ  KIA အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၁၅ ကြိမ်၊ SSA (ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှ ၁၁ ကြိမ်၊ TNLA အဖွဲ့မှ ၇ ကြိမ် အသီးသီး ရှိခဲ့့ကြောင်း၊ လူသစ်စုဆောင်းမှု အနေဖြင့်  RCSS/SSA အဖွဲ့သည်  အများဆုံးဖြစ်၍ ၂၇ ကြိမ်ရှိခဲ့့ကြောင်း၊    ဒုတိယအများဆုံး  လူသစ်စုဆောင်းမှု အနေဖြင့် KIA အဖွဲ့မှ ၂၁ ကြိမ််၊ TNLA နှင့် MNDAA တို့မှ ၁၆ ကြိမ်စီ အသီးသီး ဆောင်ရွက်ခဲ့့ကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အပစ်ရပ်တိုင်း  စစ်ဌာနချုပ် ၅ ခုတွင် ၇ လတာ ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏  စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှု စုစုပေါင်းမှာ  မိမိတပ်နှင့် ထိတွေ့မှု ၉၇ ကြိမ်၊  တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်း ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ၄၅ ကြိမ်၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု ၅၈၅  ကြိမ်၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှု ၆၆ ကြိမ်၊  လူသစ်စုဆောင်းမှု ၈၆ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိတွေ့တိုက်ပွဲများ လျော့ကျလာခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲကြီးများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း မရှိခဲ့့ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် တိုက်ပွဲများ လျော့ကျလာခြင်းသည် အကောင်းဘက်ကို ရှေးရှုလာသည်ဟု သုံးသပ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး၊   လုံခြုံရေးနှင့်  ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်သည့် လမ်းကြောင်းကို ရုပ်သိမ်း၍ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးကြရန်  ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ််များအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများ အနေဖြင့်(NRPC)နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အနေဖြင့် ၁-၇-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့မှ ယနေ့အထိ  ၃ ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး  ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) နှင့် ၉-၇-၂ဝ၁၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ ( RCSS/SSA) နှင့် ၁၁-၇-၂ဝ၁၉ ရက်တွင်   နေပြည်တော်၌ လည်းကောင်း၊ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)နှင့် ၁၇-၇-၂ဝ၁၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း၊ တပ်မတော်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်  တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အကြား ၁-၇-၂ဝ၁၉ ရက်မှ ယနေ့အထိ၂ ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး  ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS/SSA) နှင့် ၁၂-၇-၂ဝ၁၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ လည်းကောင်း၊ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ(KNPP)နှင့်  ၁၈-၇-၂ဝ၁၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ လည်းကောင်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုများအပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များ

ဒေါ်အေးအေးမွန် (RFA သတင်းဌာန)

မေး။ ။ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေအတွင်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သော တစ်လကျော်ကာလအတွင်း  တပ်မတော်ဘက်မှ ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ရှိခဲ့့ပါသလား၊ မည်မျှအထိ ရှိကြောင်းကို သိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းခဲ့့ပါသည်။

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက ဖြေကြားရာတွင်

-တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ တပ်မတော်များတွင်လည်း ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများကို ထုတ်ပြန်လေ့မရှိကြောင်း၊  တိုက်ပွဲအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ရှိသော်လည်းအရေအတွက်ကို  ထုတ်ဖော်ပြောကြားလေ့ မရှိကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့့ပါသည်။

ဒေါ်အေးအေးမွန် (RFA သတင်းဌာန)

မေး။  ။ အနောက်ဘက်နှင့် အနောက်မြောက်ဘက်ဒေသမှ   တိုက်ပွဲများ အကြောင်းကို မေးချင်ပါကြောင်း၊  ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကပဲ တပ်မတော်ရေယာဉ်များအား  မြေပုံမြို့နယ်ထဲတွင် တိုက်ခိုက်ခံရသည်ဟု သိရကြောင်း၊ ဒီနေ့မနက်မှာပဲ မြေပုံမြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာတချို့    မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ ကျွန်မတို့ သတင်းရပါကြောင်း၊ ဒေသခံတွေက ပြောပါကြောင်း၊  ဒါပေမဲ့  တပ်တွေက Ground မှာ ရှိတာဆိုတော့  ဗိုလ်ချုပ်တို့ပြောတာ  ပိုပြီးမှန်မယ်လို့ ယူဆပါကြောင်း၊ ကျွန်မတို့ သိရတဲ့သတင်း ဘယ်လောက်မှန်နိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်ပါကြောင်း မေးမြန်းခဲ့့ပါသည်။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဖြေကြားရာတွင်

-ပထမဆုံးအနေဖြင့် ၎င်းသတင်းကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မလာခင်မှာပင် BBC -မြန်မာပိုင်းကနေ မေးထားပါကြောင်း၊   ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ကို လှမ်းမေးကြည့်သောအခါ  ၎င်းနယ်မြေမှာ မီးရှို့တာ မရှိပါကြောင်း၊ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေတာတော့ ရှိပါကြောင်း၊ နောက်တစ်ချက်က စစ်ရေယာဉ်တွေ ပစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး  သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါကြောင်း၊ မြေပုံဘက်ကမ်း ထောင်းကြီးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် တစ်ကြိမ်၊   ရသေ့တောင်ဘက်မှာ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ်းထောင်းကြီးရွာရဲ့ တောင်ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်၌ ယခုချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ  ချောင်းတွေမှာ မိုးရာသီဖြစ်တဲ့ အတွက် ယခင် ရေမရှိသည့်ချောင်းတွေက   ရေရှိတဲ့ အနေအထားဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ်းနားထိရေတက်တဲ့ အနေအထားဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအချိန် စစ်ရေယာဉ်တွေ ဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာ ငါးဖမ်းပိုက်တွေ ချထားကြောင်း၊ ငါးဖမ်းပိုက်တွေ ချထား၍ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ငါးဖမ်းပိုက်တွေကို အပေါ်ကနေကျော်ပြီး၊တိုက်ပြီးသွားလို့ရကြောင်း၊ သို့သော် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်၍ ရှောင်သွားသော အချိန်မှာ စစ်ရေယာဉ် အရှိန်နှေးသွားကြောင်း၊ ၎င်းပိုက်ကို  ကွေ့ရှောင်နေသည့် အချိန်မှာပဲ တစ်ဖက်ကမ်းကနေ RPG နဲ့ ပစ်တာဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ကြံစည်ပြီးတော့ ထောင်ချောက် ဆင်ထားတာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံတွေ အယောင်ဆောင်ပြီး ငါးဖမ်းပိုက်ချ ထောင်ချောက်ဆင်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊

ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့   အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေကြောင်း၊   နောင်စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ၌ ယခုလိုမျိုး တွေ့တယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ့် အပိုင်းဖြစ်လာကြောင်း၊ စဉ်းစားသုံးသပ်ရတော့မယ့် အပိုင်းဖြစ်လာရင် ဒေသခံပြည်သူလူထုပဲ နစ်နာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်မှာဖြစ်နေသော တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းရာသီတုန်းက ရွာတွေနားမှာ မိုင်းဆွဲကြောင်း၊ မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်ကြောင်း၊ ရွာထဲကို ဝင်ပြေးပြီး ရွာထဲကနေပစ်ကြောင်း၊    ပြန်လည်ခုခံတဲ့အခါ  လုံခြုံရေးအရဆောင်ရွက်ရတဲ့ အခါ၌ ယခုလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ကြောင်း၊   ယခုရေကြောင်းမှာလည်း ၎င်းဖြစ်စဉ်အတိုင်း ဖြစ်လာသောအခါ  တကယ်ထိခိုက်နစ်နာတာက  ပြည်သူလူထုဖြစ်သည့်အတွက်  အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်၊တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်က အသိပေး ပြောကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ AAနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွာနားမှာ လက်မခံရန်၊ အယောင်ဆောင်မှုတွေမလုပ်ကြရန် ပြောကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြောချင်ပါကြောင်း၊ ရသေ့တောင်နားမှာ ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စအား သတင်းထုတ်ပြန်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁ဝရ မီလီမီတာ ရှော့ခ်တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဒုံးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးထားတာ တွေရှိကြောင်း၊ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ကနေရတာလဲဆိုတာ တိတိကျကျပြောဖို့ ခက်ပါကြောင်း၊ သို့သော် ၁ဝရ မီလီမီတာဒုံး ဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ ရိုက်နှိပ်ရှာလိုက်ရင် တွေ့နိုင်ပါကြောင်း၊ ၎င်းဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်၍ စစ်ရေယာဉ်များပင် အပစ်ခံရသဖြင့်   လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာရှိလား ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ထားတာလည်း ပြန်ဖြေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြေပြင်မှာ ချုံခိုတိုက်သလိုပဲ    ရေပြင်မှာလည်း ကုန်းပေါ်ကနေပြီး ချုံခိုတိုက်လို့ရပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက်တော့ ထူးဆန်းနေပေမယ့် ယခုလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်မျိုးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂ဝ ၊ ၃ဝ ကရှိကြောင်း၊  ကရင်ပြည်နယ်မှာ မော်လမြိုင်ကနေ ထွက်သော သင်္ဘောများကို ရေတပ်က သင်္ဘောငယ်လေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်း အစောင့်လိုက်ပေးရကြောင်း၊   ထိုအချိန်က    ကရင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ   လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ အရှိန်မြင့်တက်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ရေတပ်စစ်သင်္ဘောတွေ ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတာ မကြာခဏဖြစ်တတ်ကြောင်း၊    လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ Serious အခြေအနေတော့ မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော် ဂရုစိုက်ရမယ့် အခြေအနေတော့ ရှိပါကြောင်း၊ ကျွန်တော်အဓိက ပြောလိုသည်မှာ   ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်သယောင်ဖြင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်သယောင်မျိုး ထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းမှာ ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကို  ထိခိုက်စေကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဒေါ်အေးအေးမွန် (RFA သတင်းဌာန)

မေး။ ။ AA  အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများက ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ သူ့ဒေသလို့ ပြောထားပါကြောင်း၊   ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ အခြေစိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲတွေလည်း မကြာခဏဖြစ်နေသည့်အတွှက်   AA နဲ့ တပ်မတော်ကြားမှာ Bilateral  သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား သိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဖြေကြားရာတွင် 

ဖြေခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ AA အပေါ်မှာ မူတည်ပါကြောင်း၊ AA အပေါ်မှာ တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားကတော့  အရင်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ  ပြောကြားပြီးတဲ့အတိုင်း ပြောင်းလဲမှု မရှိပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဒေါ်အေးအေးမွန် (RFA သတင်းဌာန)

မေး။  ။  ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်း KNPP အဖွဲ့နှင့် လက်မှတ်မထိုးသေးသည့် အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး   မေးမြန်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်ကိုလည်း  မေးမြန်းလိုကြောင်း၊ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း  မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ တိုးတက်မှုများရှိသည်ကို သိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက ဖြေကြားရာတွင်

တပ်မတော်ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့နှင့်  ဇူလိုင်လအတွင်း EAOs တွေ့ဆုံမှု ၂ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် တပ်မတော်ဘက်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့် ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊    RCSS/SSA အဖွဲ့မှ စဝ်ဘောင်ခေး ဦးစီးအဖွဲ့နှင့်  နေပြည်တော်တွင်၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါတွေ့ဆုံမှု အတွင်း အဓိကဆွေးနွေးခဲ့သည့် အချက် ၃ ချက်ရှိကြောင်း၊ နံပါတ် ၁ အချက်အနေဖြင့် RCSS/ SSA အဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင်လုံစတုတ္ထအကြိမ် ကျင်းပနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ နံပါတ် ၂ အချက်အနေဖြင့် ညီလာခံမတိုင်မီ ကြားကာလအစီအစဉ်၊ နံပါတ် ၃ အချက်အနေဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း၊   ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်တွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့် ဦးစီးအဖွဲ့နှင့် KNPP အဖွဲ့မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ခူဦးရယ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုအတွင်း အချက် ၃ ချက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါကြောင်း၊ နံပါတ် ၁ အချက်တွင် KNPP အဖွဲ့အနေဖြင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး၊ နံပါတ်၂ အချက်တွင် KNPP အဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့ ရရှိထားသော  သဘောတူညီချက်များ အလေးထား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး၊ အဓိက တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားရေး၊ နံပါတ် ၃ အချက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဦးစိုးမင်းထိုက် (Daily Eleven သတင်းဌာန)

မေး။  ။ ရေယာဉ်တွေ တိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်  လုံခြုံရေး အခြေအနေ လက်ရှိမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ လုံခြုံမှုရှိနိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်ထားလဲ သိလိုပါကြောင်း၊ စိုးရိမ်ရမယ့် အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ သိလိုပါကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဖြေကြားရာတွင်

လုံခြုံရေးဆိုတာ ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်စုံတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိပါကြောင်း၊ အမေရိကန်လို နိုင်ငံမျိုးတောင်   ၉/၁၁   ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်ပြောနိုင်တာ တစ်ခုမှာ AAနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၅ မှစတင်ပြီးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်း မှာ ပြန်ငြိမ်သွားကြောင်း၊ အခု ၂ဝ၁၈ နှင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်များမှာ ဖြစ်ခဲ့တာရှိကြောင်း၊   နယ်မြေအနေနဲ့ ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လမှာတော့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု တော်တော်လေးများတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာရှိကြောင်း၊ သို့သော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ ထိတွေ့တိုက် ပွဲဖြစ်ပွားမှု လျော့ကျလာတဲ့ အခြေအနေမှာရှိကြောင်း၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် ၂ ရက်အတွင်းမှာ တိုက်ပွဲမရှိသလောက် နီးပါးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရရင် အရင်ကထက် တပ်မတော်အနေနဲ့ လုံခြုံရေးပြန်လည်ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးရှိကြောင်း  ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဦးထက်နိုင်ဇော် (ဧရာဝတီသတင်းဌာန)

မေး။  ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ပြည်သူလူထု လက်ဝယ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးအရောက် အပ်နှံမယ်ဆိုပြီး (၂၁) ရာစုပင်လုံ အစည်းအဝေးတွေမှာလည်း ပြောထားပါကြောင်း၊ အခုက ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ရောက်လာပြီဆိုတော့ လက်တွေ့ ဘယ်လောက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်ပါကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ပါ သည်။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဖြေကြားရာတွင်

၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သန္နိဋ္ဌာန်ချထားတဲ့ ကိစ္စကို ပြောချင် ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်၏ သန္နိဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် မှာ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်သမိုင်းမှာ တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးသော ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်း၊ လေးလတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ နောက်ထပ် နှစ်လ၊ နောက်ထပ်နှစ်လ ဆောင်ရွက်ပေးနေ တာရှိကြောင်း၊ ယခင်ကမြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ တော်လှန်ရေး ကောင်စီတက်စဉ်က အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပေးတယ်ဆိုတာ မရှိပါကြောင်း၊ အာမခံချက် တစ်ခုတော့ရှိကြောင်း၊ လာပြီးဆွေးနွေးပါ၊ လာဆွေးနွေးတဲ့ သူတွေကိုလည်း ရောက်တဲ့အခါမှာ ဖမ်းဆီး မခံရကြောင်း၊ ချုပ်နှောင်ထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်လို့ရကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ မအောင်မြင်လည်းပြန်ဆိုပြီး အာမခံပဲ ပေးထားတာရှိကြောင်း၊ သတင်းထောက်များပုံတွေမြင်ဖူးမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နာမည်ကြီးပုံတွေ ရှိပါကြောင်း၊ အရင်တုန်းက သတင်းထောက်တွေ ရိုက်ထားတဲ့ ''သူတို့ကျောခိုင်း ထွက်ခွာသွားလေပြီ''ဆိုတဲ့   ပုံမျိုးတွေရှိပါကြောင်း၊  အခုအချိန်မှာ  တပ်မတော်က တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲပေးထားတာ တပ်မတော်ရဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊

၎င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လုပ်ငန်းပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေ တပ်မတော်မှ သုံးစွဲနေသော မဟာဗျူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နည်းဗျူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရပ်ဘက် အသုံးစကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းငယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်  ရည်မှန်းချက်တော့ ရှိမှာဖြစ်ကြောင်း၊     ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ လက်တွေ့ဘာ လုပ်နေသလဲဆိုတာကို ဒီအပစ်အခတ် ရပ်စဲပေးရေး သုံးကြိမ်နဲ့ သက်သေပြလျက်ရှိကြောင်း၊

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများ အနေဖြင့် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုပါကြောင်း၊  ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပြည်သူလူထု ပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုထဲမှာပဲ မှီခိုပြီးနေရကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်လာအောင်   ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အားသွန်ခွန်စိုက် တိုက်တွန်းပေးမယ်ဆိုရင် ပိုမိုပြီးအောင်မြင်လာနိုင်စရာ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ သန္နိဋ္ဌာန်စိတ်အတိုင်း  ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ   ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဦးထက်နိုင်ဇော် (ဧရာဝတီ သတင်းဌာန)

မေး။  ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ၌ EAOs အဖွဲ့အချို့သည် NCA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့များရှိသကဲ့သို့  လက်မှတ်မရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့များလည်း ရှိပါကြောင်း၊ NCA ကို  ပြန်လည်သုံးသပ်စေလိုသည်ဟု ပြောကြားမှုများလည်းရှိကြောင်း၊   NCA လမ်းကြောင်းအပေါ် တပ်မတော်၏ သဘောထားကို သိရှိလိုကြောင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်၍ရနိုင်ပါသလား၊ သို့မဟုတ် မူလအတိုင်း ဆက်သွားပါက အဆင်ပြေမလားဟု မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက ဖြေကြားရာတွင်

NCA ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်  ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊  NCA ၏အဓိပ္ပာယ်ကို   အကြမ်းဖျင်း ပြောရမည်ဆိုပါက    ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူ အားလုံး ပါဝင်နိုင်သော   နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများမှ တစ်ဆင့် တရား မျှတမှုနှင့်  ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ အပေါ် အခြေခံသည့်  ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်ပါကြောင်း၊ NCA ပါ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်  နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကို  ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ မူဘောင်တွင် ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါကြောင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသည့်  ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်ရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းမပြုဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အလို့ငှာ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူ အားလုံးပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့်  ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်   ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် NCA လမ်းကြောင်း ကသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စစ်ရေးနည်းဖြင့် မဖြေရှင်းဘဲ  နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန်အတွက်လည်း မူဘောင်ရေးဆွဲပြီး ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊

နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အတွက်လည်း တပ်မတော်အနေဖြင့်  တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်ပေးထားကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့်  တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေ ၅ ခုတွင် အပစ်ရပ် ထားပေးသည်မှာ   ၇  လရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊  အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများကိုလည်း အစိုးရရော တပ်မတော်ကပါ  လက်ခံဆွေးနွေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်သည့်ဆန္ဒအပေါ်တွင်  မူတည်နေသည်ဟု ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ အပစ်ရပ်ထားသည့် ကာလအတွင်း  တပ်မတော်နှင့် EAOs အဖွဲ့အချို့  အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံမှုများရှိကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့်လည်း NRPC နှင့် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံမှုများ ရှိကြောင်း၊၎င်းလမ်းကြောင်းမှ တစ်ဆင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသည့်ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်က လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ EAOs အဖွဲ့များအနေဖြင့် ၎င်းလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်  ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

 

Recent News