AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕မ်ားက ထုတ္လႊင့္၊ ေရးသား၊ ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည့္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားအား ယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္

 

AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕မ်ားက ထုတ္လႊင့္၊ ေရးသား၊ ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည့္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားအား ယံုၾကည္ျခင္း မရွိၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ - ၂၈

၁။       ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ျခမ္းရွိ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ လႈပ္ရွားမႈမွအပ က်န္ေဒသမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းခဲ့ေသာ အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား စတင္၀င္ေရာက္လာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ေဒသမ်ား၌ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ပ်က္ျပားလာခဲ့ရသည့္။ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းေဒသမ်ား၌ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး ယႏၲရားမ်ားအား အဓိက ပစ္မွတ္ထားလ်က္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အားၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား မုိင္းေထာင္၊ မုိင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂။       လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မည္၊ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမည္စသည့္ ေကာလာဟလမ်ား ထုတ္လႊင့္လ်က္ ႐ိုးသားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေၾကာက္ရႊံထိတ္လန္႔၍ ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ေျပးေစရန္ႏွင့္ ေဒသအတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ  ပိုမုိျဖစ္ပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္း၀ရြာႏွင့္ ကင္းတလင္းရြာမွ ေက်းရြားသူ/သား ၁၂၀ ေက်ာ္အား တပ္မေတာ္မွမၾကာမီ ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးလာႀကဲမည္ျဖစ္၍ ေဘးကင္းရာသုိ႔ ပို႔ေပးမည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား ထုတ္လႊင့္ေျပာဆိုလ်က္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ အတင္းအၾကပ္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ရာ ယေန႔ အထိ ၄င္းေက်းရြာသူ/သား အမ်ားစု ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသးျခင္း မရွိဘဲ ဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိသည္။

၃။       တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ျဖစ္ေစ စစ္ဘက္ဥပေဒ၊ နယ္ဘယ္ဥပေဒမ်ားကုိ တိက်စြာ လုိက္နာက်င့္သံုးေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္သားတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ (၆၀)၊ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈစည္းမ်ဥ္း(ROE)၊ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္း ၄ ရပ္၏ ဘံု အာတီကယ္ ၃ ႏွင့္ စစ္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒ (Law of War)၏ အေျခခံမူသေဘာတရားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး လ်က္ရွိသည္။

၄။       ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕၌ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေန ျဖင့္ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား လူသားတံတိုင္းသဖြယ္အသံုး ျပဳေနမႈ၊ ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္အနီး တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ ေနမႈ၊ထိေတြ႕တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မ်ား၌ လူေနအိမ္ေျခႏွင့္အျခား အေဆာက္အဦတို႔အား မီး႐ိႈ႕၍ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနမႈတို႔အား တပ္မေတာ္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတို႔၌ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာမူ၊ စစ္ေရးအရ အေရးနိမ့္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ႐ိုးသားသည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစေရး ရည္ရြယ္လ်က္ ေကာလာဟလမ်ား ဆက္တိုက္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႕အျပင္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အေနျဖင္ ၎ေကာလာဟလမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တပ္မေတာ္က လုပ္ေဆာင္သေယာင္အသြင္ ရယူလ်က္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းမွ သြားလာေနသည့္ ေရယာဥ္ႏွင့္သေဘၤာမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီး ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသံုးသပ္ ေတြ႕ရွိရသည္။

၅။       ၄င္းကဲ့သုိ႔ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အဖ်က္အေမွာင့္ ေကာလာဟလထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအေပၚ ေဒသခံျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၊ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ တို႔ျဖင့္ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား မွတဆင့္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ ထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။                                                             

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕

(Unicode Version)

AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့များက ထုတ်လွှင့်၊ ရေးသား၊ ပြောဆိုလျက်ရှိသည့် ကောလာဟလ သတင်းများအား ယုံကြည်ခြင်း မရှိကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် - ၂၈

၁။       ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်မီကာလ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်းရှိ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ARSA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ လှုပ်ရှားမှုမှအပ ကျန်ဒေသများသည် တည်ငြိမ် အေးချမ်းခဲ့သော အဖြူရောင်နယ်မြေ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ခြမ်း ဒေသများ၌ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုများ ပျက်ပြားလာခဲ့ရသည့်။ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ အနေဖြင့် ၎င်းဒေသများ၌ အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေး ယန္တရားများအား အဓိက ပစ်မှတ်ထားလျက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ရဲစခန်းများအား တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အားခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်အောင် ဖိအားပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများအား မိုင်းထောင်၊ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂။       လက်ရှိအချိန်တွင် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ အနေဖြင့် တပ်မတော်က ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများအား လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မည်၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမည်စသည့် ကောလာဟလများ ထုတ်လွှင့်လျက် ရိုးသားသည့် ဒေသခံပြည်သူများ ကြောက်ရွှံထိတ်လန့်၍ ကျေးရွာများမှ ထွက်ပြေးစေရန်နှင့် ဒေသအတွင်း မတည်ငြိမ်မှု  ပိုမိုဖြစ်ပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရ သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်တွင် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ခမောင်းဝရွာနှင့် ကင်းတလင်းရွာမှ ကျေးရွားသူ/သား ၁၂၀ ကျော်အား တပ်မတော်မှမကြာမီ လေယာဉ်ဖြင့် ဗုံးလာကြဲမည်ဖြစ်၍ ဘေးကင်းရာသို့ ပို့ပေးမည်ဟု ကောလာဟလများ ထုတ်လွှင့်ပြောဆိုလျက် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ အတင်းအကြပ် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရာ ယနေ့ အထိ ၎င်းကျေးရွာသူ/သား အများစု ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသေးခြင်း မရှိဘဲ ဒုက္ခရောက်လျက်ရှိသည်။

၃။       တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ တပ်မတော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် တစ်ဦးချင်း ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းလိုက်ဖြစ်စေ စစ်ဘက်ဥပဒေ၊ နယ်ဘယ်ဥပဒေများကို တိကျစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြသူများဖြစ်သည်။ စစ်ဆင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင် ရာတွင်လည်း တပ်မတော်သားတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ် (၆၀)၊ ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုစည်းမျဉ်း(ျွROE)၊ ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်း၄ ရပ်၏ ဘုံ အာတီကယ် ၃ နှင့် စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ (Law of War)၏ အခြေခံမူသဘောတရားများအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံး လျက်ရှိသည်။

၄။       ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်အချို့၌ AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများအနေ ဖြင့်ဒေသခံ ပြည်သူလူထုအား လူသားတံတိုင်းသဖွယ်အသုံး ပြုနေမှု၊ ကျေးရွာ၊ရပ်ကွက်အနီး တိုက်ပွဲဖော်ဆောင် နေမှု၊ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားချိန်များ၌ လူနေအိမ်ခြေနှင့်အခြား အဆောက်အဦတို့အား မီးရှို့၍ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နေမှုတို့အား တပ်မတော်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲများနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်မှုတို့၌ သက်သေအထောက်အထားများဖြင့် ထုတ်ပြန်ဖော်ပြပြီး ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကြောင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှု ကျဆင်းလာမူ၊ စစ်ရေးအရ အရေးနိမ့်လာမှုတို့ကြောင့် ဒေသခံရိုးသားသည့် ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွင်း မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပွားစေရေး ရည်ရွယ်လျက် ကောလာဟလများ ဆက်တိုက် ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချီလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ အနေဖြင် ၎င်းကောလာဟလများအပေါ် အခြေခံ၍ တပ်မတော်က လုပ်ဆောင်သယောင်အသွင် ရယူလျက် ကျေးရွာများအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ရေကြောင်းမှ သွားလာနေသည့် ရေယာဉ်နှင့်သင်္ဘောများအား နှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီး ခြင်းများနှင့် အခြားအဖျက်အမှောင့် လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသုံးသပ် တွေ့ရှိရသည်။

၅။       ၎င်းကဲ့သို့ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၏ အဖျက်အမှောင့် ကောလာဟလထုတ်လွှင့်မှုများအပေါ် ဒေသခံပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းမပြုကြရန်နှင့် ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အပါအဝင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့် တို့ဖြင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတဆင့် အသိပေးနှိုးဆော် ထားကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။          

Recent News