စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုး၏ စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္တရားရုံးျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးစီရင္ သြားမည္ျဖစ္

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုး၏ စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္တရားရုံးျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးစီရင္ သြားမည္ျဖစ္

တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမတ္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုး (Court of Inquiry) အဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသိီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ေျမသို႕ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုးက စစ္ေဆးခဲ့သည့္ နွစ္ႀကိမ္အတြင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဂူတာျပင္ေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းခဲ့သျဖင့္  စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူရန္ အေျခအေန ေပၚေပါက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ သို႕ပါ၍ စစ္တရားရံုး (Court- Martial) ျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးစီရင္ နုိင္ေရး စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ခံုရံုးအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္းရရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕

(Unicode Convector)

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုး၏ စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္တရားရုံးျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးစီရင္ သြားမည္ျဖစ္

တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမတ္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုး (ဃသကမအ သ္ ႈညဆကငမပ) အဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသိီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ေျမသို႕ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုးက စစ္ေဆးခဲ့သည့္ နွစ္ႀကိမ္အတြင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဂူတာျပင္ေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းခဲ့သျဖင့္  စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူရန္ အေျခအေန ေပၚေပါက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ သို႕ပါ၍ စစ္တရားရံုး (ဃသကမအ- ၾေမအငေူ) ျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးစီရင္ နုိင္ေရး စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ခံုရံုးအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္းရရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕

 

Recent News