ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး သင္တန္းသားမ်ား အလုိရွိသည္

ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး သင္တန္းသားမ်ား အလုိရွိသည္

၁။ေလွ်ာက္ထားသူသည္ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(ခ) တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ၁-၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။

(ဃ) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္(၁၀၀)ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္(၁၄၀)ထက္မေက်ာ္ရ။

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို နီးစပ္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အခမဲ့ရယူၿပီး ၅-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ သတင္းပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္-

(က) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္။

(ခ) တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္။

(ဂ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ / တုိင္းေဒသႀကီး / ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတစ္္ခုခုမွ  ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)။

(ဃ) (၁)လအတြင္း ႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ဓာတ္ပုံ (၃) ပုံ။

(င) မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။  

၃။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားအား စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အစီအစဥ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) အမွတ္(၁) အရာ ခံႏွင့္ အၾကပ္ႀကီး သင္ေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္။ ၎တြင္  စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆးေအာင္ျမင္ သူမ်ားကုိ သင္တန္းသားအျဖစ္ အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္မည္။

၄။ သင္တန္းတြင္ အေျခခံ စစ္ပညာရပ္မ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တုိ႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ တုိ႔ကုိ ၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာ  Dip,C.S (Diploma in Computer Studies)ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။

၅။ သင္တန္းကာလ(၂)ႏွစ္အတြင္း  ေျခလ်င္တပ္သားသစ္သင္တန္းကာလတြင္  သတ္မွတ္ထားေသာ  တပ္သားသစ္ လစာ ၁၄၄၀၀၀ိ /- ကုိလည္းေကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္သားသစ္သင္တန္း ၿပီးဆုံးသည့္ရက္မွစ၍ သင္တန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ တပ္သားအေျခခံလစာ ၁၅၀၀၀၀ိ/- ကုိလည္းေကာင္းရရွိမည္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)(တတိယတန္း)အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။

၆။ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ အဆင့္ /အတန္း တုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရွိ၍ ေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ /အတန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ရရွိႏုိင္ၿပီး  ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါ လစာ၊ စရိတ္မ်ားရရွိမည္-

စဥ္ အဆင့္အတန္း      အေျခခံလစာ  အရည္အခ်င္းလစာ M.H.R.A ေပါင္း
(က) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ(တတိယတန္း) ၂၀၄၀၀၀  ၄၀၀၀  ၁၀၀၀၀ ၂၁၈၀၀၀
(ခ) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ(ဒုတိယတန္း)  ၂၀၄၀၀၀  ၆၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၂၀၀၀၀
(ဂ) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)(ပထမတန္း)  ၂၀၄၀၀၀  ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၂၂၀၀၀
(ဃ) ဒုတိယအရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)  ၂၄၀၀၀၀ ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၅၈၀၀၀
(င) အရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)   ၂၅၈၀၀၀    ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၇၆၀၀၀

 

မွတ္ခ်က္။      ႏွစ္တုိးလစာကုိ ၂ ႏွစ္လွ်င္ ၂၀၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ ၁၀၀၀၀ိ/- အထိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။                         

၇။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႕ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပစြာ ေျဖဆုိႏုိင္သည္။

၈။ ဘဲြ႕ရရွိသူ တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)မ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘြဲ႕မ ရေသးသူမ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းသက္ ၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ ထား ႏုိင္သည္။

၉။ ထုိ႔အျပင္ ဘြဲ႕ရရွိသူ တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)မ်ားသည္ စစ္သံစစ္မႈထမ္းစာေရးအျဖစ္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခံ ရပါက ႏုိင္ငံျခားရွိ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)႐ုံးမ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူသြားေရာက္၍  အမႈထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက နီးစပ္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ စုံစမ္းႏုိင္သည္။

(Unicode Version)

ကွန်ပျူတာ ဒီပလိုမာ တပ်ကြပ်ကြီး/စာရေး သင်တန်းသားများ အလိုရှိသည်

၁။လျှောက်ထားသူသည်အောက်ပါ အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်-

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ) တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ) ၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး ၁၉ နှစ်ထက်မကြီးရ။

(ဃ) ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်(၁၀၀)ထက်မနည်းရ၊ ပေါင်(၁၄၀)ထက်မကျော်ရ။

၂။ လျှောက်လွှာများကို နီးစပ်ရာ စစ်ဌာနချုပ်များတွင် ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစတင်၍ အခမဲ့ရယူပြီး ၅-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အတွင်း စစ်ဌာနချုပ်များသို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် သတင်းပို့ လျှောက်ထားရမည်-

(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်။

(ခ) တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်။

(ဂ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီး / မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုခုမှ  ထောက်ခံစာ(မူရင်း)။

(ဃ) (၁)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ။

(င) မိဘအုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူညီကြောင်း ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။  

၃။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူများအား စစ်ဌာနချုပ်များ အစီအစဉ်ဖြင့် တပ်မတော်(ကြည်း) အမှတ်(၁) အရာ ခံနှင့် အကြပ်ကြီး သင်ကျောင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်။ ၎င်းတွင်  စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဆေးအောင်မြင် သူများကို သင်တန်းသားအဖြစ် အတည်ပြု ရွေးချယ်မည်။

၄။ သင်တန်းတွင် အခြေခံ စစ်ပညာရပ်များ၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တို့အပြင် ကွန်ပျူတာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ် တို့ကို ၂ နှစ်ကြာ သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးပြီး အောင်မြင်သူများကို ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ  Dip,C.S (Diploma in Computer Studies)ချီးမြှင့်ပေးမည်။

၅။ သင်တန်းကာလ(၂)နှစ်အတွင်း  ခြေလျင်တပ်သားသစ်သင်တန်းကာလတွင်  သတ်မှတ်ထားသော  တပ်သားသစ် လစာ ၁၄၄၀၀၀ိ /- ကိုလည်းကောင်း၊ ခြေလျင်တပ်သားသစ်သင်တန်း ပြီးဆုံးသည့်ရက်မှစ၍ သင်တန်းပြီးဆုံးသည်အထိ သတ်မှတ်ထားသော တပ်သားအခြေခံလစာ ၁၅၀၀၀၀ိ/- ကိုလည်းကောင်းရရှိမည်။ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးလျှင် တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ)(တတိယတန်း)အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးမည်။

၆။ လုပ်သက် ၂ နှစ်ပြည့်သည့်အခါ အဆင့် /အတန်း တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိ၍ အောင်မြင်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် /အတန်းများ တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်ပြီး  ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ လစာ၊ စရိတ်များရရှိမည်-

စဉ်   အဆင့်အတန်း     အခြေခံလစာ        အရည်အချင်းလစာ  M.H.R.A     ပေါင်း
(က) တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ(တတိယတန်း) ၂၀၄၀၀၀ ၄၀၀၀  ၁၀၀၀၀  ၂၁၈၀၀၀
(ခ)  တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ(ဒုတိယတန်း) ၂၀၄၀၀၀ ၆၀၀၀  ၁၀၀၀၀  ၂၂၀၀၀၀
(ဂ) တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ)(ပထမတန်း) ၂၀၄၀၀၀ ၈၀၀၀  ၁၀၀၀၀  ၂၂၂၀၀၀
(ဃ) ဒုတိယအရာခံဗိုလ်(စာရေး/ကွန်ပျူတာ) ၂၄၀၀၀၀ ၈၀၀၀  ၁၀၀၀၀ ၂၅၈၀၀၀
(င) အရာခံဗိုလ်(စာရေး/ကွန်ပျူတာ)   ၂၅၈၀၀၀    ၈၀၀၀  ၁၀၀၀၀ ၂၇၆၀၀၀

မှတ်ချက်။      နှစ်တိုးလစာကို ၂ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ိ/- နှုန်းဖြင့် ၁၀၀၀၀ိ/- အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။                         

၇။ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အဆင်ပြေစွာ ဖြေဆိုနိုင်သည်။

၈။ ဘွဲ့ရရှိသူ တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ)များသည် စစ်မှုထမ်းသက် ၆ နှစ်ပြည့်ပြီးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဘွဲ့မ ရသေးသူများသည် စစ်မှုထမ်းသက် ၈ နှစ်ပြည့်ပြီးလျှင်သော် လည်းကောင်း ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းသို့ လျှောက် ထား နိုင်သည်။

၉။ ထို့အပြင် ဘွဲ့ရရှိသူ တပ်ကြပ်ကြီး(စာရေး/ကွန်ပျူတာ)များသည် စစ်သံစစ်မှုထမ်းစာရေးအဖြစ် စိစစ်ရွေးချယ်ခံ ရပါက နိုင်ငံခြားရှိ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ရုံးများတွင် မိသားစုနှင့်အတူသွားရောက်၍  အမှုထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။

မှတ်ချက်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နီးစပ်ရာ စစ်ဌာနချုပ် များတွင် စုံစမ်းနိုင်သည်။

 

 

 

 

Recent News