တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ သင္တန္းသားမ်ား အလုိရွိသည္

တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ သင္တန္းသားမ်ား အလုိရွိသည္

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသား(လူပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။

(ခ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းတစ္ခုခုမွ တင္ျပသည့္ေန႔ မတိုင္မီ (၁)လအတြင္းရရွိသည့္ ေထာက္ခံစာမူရင္းႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု(၃)ပံုတို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပ ရမည္။

(ဂ) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၁-၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရ၊ (၁၈)ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။

(ဃ) အနည္းဆံုးအရပ္ (၅)ေပ (၃)လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၁၀၀)ေပါင္ထက္မနည္းရ။ ေပါင္(၁၄၀)ထက္ မေက်ာ္ရ။

(င) မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူ မျဖစ္ေစရ။

(စ) မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။

(ဆ) ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူပါရွိေသာ ေဆးစစ္ပံုစံျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံု/ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမက်န္းမာေရး စစ္ေဆး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

(ဇ) တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ (အမွတ္စာရင္း တင္ျပရမည္။)

(စ်) တပ္မေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။   

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို ၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ၾကရမည္။

၃။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲအတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲတို႔ကို တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း  သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာမည္။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အတြင္း  တပ္မေတာ္ဗုိလ္ေရြး အဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ အစစ္ေဆးခံရမည္။

၅။ သင္တန္းကာလတြင္ လစာအျဖစ္ ပထမႏွစ္ (၁၆၈၀၀၀)က်ပ္၊ ဒုတိယႏွစ္(၁၇၄၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယႏွစ္ (၁၈၀၀၀၀) က်ပ္၊ စတုတၳႏွစ္ (၁၈၆၀၀၀)က်ပ္ ရရွိမည္။

၆။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာက္ပါဘြဲ႕မ်ား အပ္ႏွင္းေပးမည္-

(က) သူနာျပဳ သိပၸံဘြဲ႕ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science)

(ခ) ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မႈ သိပၸံဘြဲ႕  B.Pharm(Bachelor of Pharmacy)

(ဂ) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဓာတ္ခဲြနည္းပညာ) B.Med.Tech(Medical Laboratory Technology)

(ဃ) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာခႏၶာ သန္စြမ္းမႈနည္းပညာ) B.Med.Tech(Physiotherapy)

(င) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) B.Med.Tech(Medical Imaging Technology)

(စ) ေျခတုလက္တုႏွင့္ အားျပဳ ကိရိယာနည္းပညာ သိပၸံဘြဲ႕ B.Med.Tech (Prosthetics and Orthotics)

၇။ သင္တန္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ တပ္မေတာ္ ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ သူနာျပဳ (Nurse) ႏွင့္ ေဆးဘက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက  မိမိတုိ႔ သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာ ရပ္အလုိက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ (Master of Science) ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္။

၈။ တပ္မေတာ္ ေဆး၀န္ထမ္း တပ္ဖဲြ႕တြင္ သူနာျပဳ (Nurse) /  ေဆးဘက္ကၽြမ္းက်င္သူ (တတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္ (၁)ႏွစ္၊ အထက္တန္း သူနာျပဳ/ေဆးဘက္ကၽြမ္းက်င္သူ (ဒုတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္(၂)ႏွစ္၊  စုစုေပါင္း(၃)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိ႔မွ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေထာက္ခံတင္ျပလွ်င္ ဒုတိယဗုိလ္ [အထက္တန္း သူနာျပဳ /ကၽြမ္းက်င္သူ(ဒုတိယတန္း)]အျဖစ္  စတင္ခန္႔အပ္ ေပးမည္။

မွတ္ခ်က္။အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက မိမိတုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္း ႏုိင္သည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော် သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ် သင်တန်းသားများ အလိုရှိသည်

၁။ လျှောက်ထားသူသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသား အိမ်ထောင်မရှိဖူးသူ အမျိုးသား(လူပျို)ဖြစ်ရမည်။

(ခ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းတစ်ခုခုမှ တင်ပြသည့်နေ့ မတိုင်မီ (၁)လအတွင်းရရှိသည့် ထောက်ခံစာမူရင်းနှင့် ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြ ရမည်။

(ဂ) လျှောက်ထားသူသည် ၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၆)နှစ်အောက် မငယ်ရ၊ (၁၈)နှစ်ထက်မကြီးရ။

(ဃ) အနည်းဆုံးအရပ် (၅)ပေ (၃)လက်မနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်(၁၀၀)ပေါင်ထက်မနည်းရ။ ပေါင်(၁၄၀)ထက် မကျော်ရ။

(င) မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူ မဖြစ်စေရ။

(စ) မိဘအုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရမည်။

(ဆ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူပါရှိသော ဆေးစစ်ပုံစံဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီး/ မြို့နယ်ရှိ တပ်မတော် ဆေးရုံ/ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် ပဏာမကျန်းမာရေး စစ်ဆေး အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဇ) တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲများဖြင့် အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (အမှတ်စာရင်း တင်ပြရမည်။)

(ဈ) တပ်မတော်၏အုပ်ချုပ်မှုစနစ် အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။   

၂။ လျှောက်လွှာများကို မိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များတွင် ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ အခမဲ့ရယူနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကို ၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်လွှာထုတ်ယူခဲ့သော တပ်/ဌာနချုပ်များသို့ ပြန်လည် ပေးပို့ကြရမည်။

၃။ သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအတွက် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲတို့ကို တက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း  သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုကြ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များတွင် ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေ ညာမည်။ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆို အောင်မြင်သူများသည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အတွင်း  တပ်မတော်ဗိုလ်ရွေး အဖွဲ့တွင် ဝင်ရောက် အစစ်ဆေးခံရမည်။

၅။ သင်တန်းကာလတွင် လစာအဖြစ် ပထမနှစ် (၁၆၈၀၀၀)ကျပ်၊ ဒုတိယနှစ်(၁၇၄၀၀၀)ကျပ်၊ တတိယနှစ် (၁၈၀၀၀၀) ကျပ်၊ စတုတ္ထနှစ် (၁၈၆၀၀၀)ကျပ် ရရှိမည်။

၆။ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးလျှင် မိမိတို့သင်ယူခဲ့သည့် ဘာသာရပ်အလိုက် အောက်ပါဘွဲ့များ အပ်နှင်းပေးမည်-

(က) သူနာပြု သိပ္ပံဘွဲ့ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science)

(ခ) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှု သိပ္ပံဘွဲ့  B.Pharm(Bachelor of Pharmacy)

(ဂ) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဘွဲ့(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ) B.Med.Tech(Medical Laboratory Technology)

(ဃ) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခန္ဓာ သန်စွမ်းမှုနည်းပညာ) B.Med.Tech(Physiotherapy)

(င) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်မှန်နှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ) B.Med.Tech(Medical Imaging Technology)

(စ) ခြေတုလက်တုနှင့် အားပြု ကိရိယာနည်းပညာ သိပ္ပံဘွဲ့ B.Med.Tech (Prosthetics and Orthotics)

၇။ သင်တန်း ပြီးမြောက်အောင်မြင်သောအခါ တပ်မတော် ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့တွင် သူနာပြု (Nurse) နှင့် ဆေးဘက် ကျွမ်းကျင်သူများ အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပါက  မိမိတို့ သင်ယူခဲ့သည့် ဘာသာ ရပ်အလိုက် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (Master of Science) နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D) သင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်။

၈။ တပ်မတော် ဆေးဝန်ထမ်း တပ်ဖွဲ့တွင် သူနာပြု (Nurse) /  ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူ (တတိယတန်း) အမှုထမ်းသက် (၁)နှစ်၊ အထက်တန်း သူနာပြု/ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူ (ဒုတိယတန်း) အမှုထမ်းသက်(၂)နှစ်၊  စုစုပေါင်း(၃)နှစ်ပြည့် မြောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် ထောက်ခံတင်ပြလျှင် ဒုတိယဗိုလ် [အထက်တန်း သူနာပြု /ကျွမ်းကျင်သူ(ဒုတိယတန်း)]အဖြစ်  စတင်ခန့်အပ် ပေးမည်။

မှတ်ချက်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မိမိတို့ လျှောက်လွှာ ထုတ်ယူခဲ့သည့် တပ်/ဌာနချုပ် များတွင် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်သည်။

 

Recent News