တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္ သင္တန္းသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရွိသည္

တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္ သင္တန္းသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရွိသည္

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသမီး(အပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။

(ခ) အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း တစ္ခုခုမွ တင္ျပ သည့္ ေန႔မတိုင္မီ (၁)လအတြင္းရရွိသည့္ ေထာက္ခံစာ မူရင္းႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု(၃)ပံုတို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(ဂ) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၁-၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရ၊ (၁၈)ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။

(ဃ) အနည္းဆံုးအရပ္ (၅)ေပ (၂)လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၉၅)ေပါင္ ထက္မနည္းရ။

(င) မ်က္မွန္ တပ္ဆင္ထားသူ မျဖစ္ေစရ။

(စ) မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။

(ဆ)   ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူပါရွိေသာ ေဆးစစ္ပံုစံျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံု/ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမက်န္းမာေရး စစ္ေဆး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

(ဇ) တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(အမွတ္စာရင္းတင္ျပရမည္။)

(စ်) တပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။   

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ တပ္/ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို ၅-၁၀-၂၀၁၉  ရက္ေန႔  ေနာက္ဆံုးထား၍  ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာ  တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ၾကရမည္။

၃။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲအတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲတို႔ကို တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအတိုင္း  သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ၁၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

၄။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အတြင္း  တပ္မေတာ္ဗုိလ္ေရြးအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ အစစ္ေဆးခံရမည္။

၅။ သင္တန္းကာလတြင္ လစာအျဖစ္ ပထမႏွစ္(၁၆၈၀၀၀)က်ပ္၊ ဒုတိယႏွစ္(၁၇၄၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယႏွစ္ (၁၈၀၀၀၀) က်ပ္၊ စတုတၳႏွစ္ (၁၈၆၀၀၀)က်ပ္ ရရွိမည္။

၆။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာက္ပါဘြဲ႕မ်ား အပ္ႏွင္းေပးမည္-

(က) သူနာျပဳ သိပၸံဘြဲ႕ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science)

(ခ) ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မႈ သိပၸံဘြဲ႕  B.Pharm(Bachelor of Pharmacy)

(ဂ) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဓာတ္ခဲြနည္းပညာ) B.Med.Tech(Medical Laboratory Technology)

(ဃ) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ခႏၶာသန္စြမ္းမႈ နည္းပညာ) B.Med.Tech(Physiotherapy)

(င) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕ (ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) B.Med.Tech(Medical Imaging Technology)

(စ) ေျခတုလက္တုႏွင့္ အားျပဳကိရိယာနည္းပညာသိပၸံဘြဲ႕ B.Med.Tech (Prosthetics and Orthotics)

၇။ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ တပ္မေတာ္ ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ သူနာျပဳ (Nurse) ႏွင့္ ေဆးဘက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက မိမိတုိ႔ သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္အလုိက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕(Master of Science) ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္။

၈။      တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ ထမ္းတပ္ဖဲြ႕တြင္ သူနာျပဳ (Nurse)/ေဆးဘက္ကၽြမ္းက်င္သူ(တတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္ (၁) ႏွစ္၊ အထက္တန္း သူနာျပဳ/ ေဆးဘက္ကၽြမ္းက်င္သူ (ဒုတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္(၂)ႏွစ္၊  စုစုေပါင္း(၃)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတုိ႔မွ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေထာက္ခံတင္ျပလွ်င္ ဒုတိယဗုိလ္[ အထက္တန္း သူနာျပဳ / ကၽြမ္းက်င္သူ(ဒုတိယတန္း)] အျဖစ္  စတင္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။

မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္း ႏုိင္သည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော် သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် သင်တန်းသူအမျိုးသမီးများ အလိုရှိသည်

၁။ လျှောက်ထားသူသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသား အိမ်ထောင်မရှိဖူးသူ အမျိုးသမီး(အပျို)ဖြစ်ရမည်။

(ခ) အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း တစ်ခုခုမှ တင်ပြ သည့် နေ့မတိုင်မီ (၁)လအတွင်းရရှိသည့် ထောက်ခံစာ မူရင်းနှင့် ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

(ဂ) လျှောက်ထားသူသည် ၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၆)နှစ်အောက် မငယ်ရ၊ (၁၈)နှစ်ထက်မကြီးရ။

(ဃ) အနည်းဆုံးအရပ် (၅)ပေ (၂)လက်မနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်(၉၅)ပေါင် ထက်မနည်းရ။

(င) မျက်မှန် တပ်ဆင်ထားသူ မဖြစ်စေရ။

(စ) မိဘအုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရမည်။

(ဆ)   လျှောက်လွှာနှင့် အတူပါရှိသော ဆေးစစ်ပုံစံဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ မြို့နယ်ရှိ တပ်မတော် ဆေးရုံ/ ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် ပဏာမကျန်းမာရေး စစ်ဆေး အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဇ) တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲများဖြင့် အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(အမှတ်စာရင်းတင်ပြရမည်။)

(ဈ) တပ်မတော်၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။   

၂။ လျှောက်လွှာများကို မိမိတို့နှင့် နီးစပ်ရာ တပ်/ ဌာနချုပ်များတွင် ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ အခမဲ့ရယူနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကို ၅-၁၀-၂၀၁၉  ရက်နေ့  နောက်ဆုံးထား၍  လျှောက်လွှာထုတ်ယူခဲ့သော  တပ်/ဌာနချုပ်များသို့ ပြန်လည် ပေးပို့ကြရမည်။

၃။ သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအတွက် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲတို့ကို တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ သင်ရိုးညွှန်း တမ်းအတိုင်း  သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ၁၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ် ပါသည်။

၄။ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များတွင် ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာမည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများသည် ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အတွင်း  တပ်မတော်ဗိုလ်ရွေးအဖွဲ့တွင် ဝင်ရောက် အစစ်ဆေးခံရမည်။

၅။ သင်တန်းကာလတွင် လစာအဖြစ် ပထမနှစ်(၁၆၈၀၀၀)ကျပ်၊ ဒုတိယနှစ်(၁၇၄၀၀၀)ကျပ်၊ တတိယနှစ် (၁၈၀၀၀၀) ကျပ်၊ စတုတ္ထနှစ် (၁၈၆၀၀၀)ကျပ် ရရှိမည်။

၆။ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးလျှင် မိမိတို့သင်ယူခဲ့သည့် ဘာသာရပ်အလိုက် အောက်ပါဘွဲ့များ အပ်နှင်းပေးမည်-

(က) သူနာပြု သိပ္ပံဘွဲ့ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science)

(ခ) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှု သိပ္ပံဘွဲ့  B.Pharm(Bachelor of Pharmacy)

(ဂ) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဘွဲ့(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ) B.Med.Tech(Medical Laboratory Technology)

(ဃ) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဘွဲ့(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခန္ဓာသန်စွမ်းမှု နည်းပညာ) B.Med.Tech(Physiotherapy)

(င) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်မှန်နှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ) B.Med.Tech(Medical Imaging Technology)

(စ) ခြေတုလက်တုနှင့် အားပြုကိရိယာနည်းပညာသိပ္ပံဘွဲ့ B.Med.Tech (Prosthetics and Orthotics)

၇။ သင်တန်းပြီးမြောက် အောင်မြင်သောအခါ တပ်မတော် ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့တွင် သူနာပြု (Nurse) နှင့် ဆေးဘက် ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် ခန့်အပ် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပါက မိမိတို့ သင်ယူခဲ့သည့် ဘာသာရပ်အလိုက် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(Master of Science) နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D) သင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်။

၈။      တပ်မတော်ဆေးဝန် ထမ်းတပ်ဖွဲ့တွင် သူနာပြု (Nurse)/ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူ(တတိယတန်း) အမှုထမ်းသက် (၁) နှစ်၊ အထက်တန်း သူနာပြု/ ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူ (ဒုတိယတန်း) အမှုထမ်းသက်(၂)နှစ်၊  စုစုပေါင်း(၃)နှစ်ပြည့် မြောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် ထောက်ခံတင်ပြလျှင် ဒုတိယဗိုလ်[ အထက်တန်း သူနာပြု / ကျွမ်းကျင်သူ(ဒုတိယတန်း)] အဖြစ်  စတင် ခန့်အပ်ပေးမည်။

မှတ်ချက်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မိမိတို့လျှောက်လွှာ ထုတ်ယူခဲ့သည့် တပ်/ဌာနချုပ်များတွင် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်သည်။

Recent News