ေဆးပညာဘဲြ႕ရ ဆရာ၀န္ (အမ်ဳိးသမီး)ႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာဘဲြ႕ရ ဆရာ၀န္ (အမ်ဳိးသမီး) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အလိုရွိသည္

ေဆးပညာဘဲြ႕ရ ဆရာ၀န္ (အမ်ဳိးသမီး)ႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာဘဲြ႕ရ ဆရာ၀န္ (အမ်ဳိးသမီး) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အလိုရွိသည္
၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသမီး(အပ်ဳိ) ျဖစ္ရမည္။

(ခ) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ထက္ မႀကီးရ။

(ဂ) အနည္းဆုံးအရပ္ ၅ ေပ၊ ၃ လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁၀၀ ထက္ မနည္းရ၊ ေပါင္ ၁၃၀ ထက္ မေက်ာ္ရ။

(ဃ) (M.B.B.S) သို႔မဟုတ္ (B.D.S) ဘဲြ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ဘဲြ႕လက္မွတ္(မူရင္း)အား တင္ျပႏုိင္ရမည္။

၂။ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မွ (Grading Certificate) အမွတ္စာရင္း ပါရွိရမည္။

၃။ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။

၄။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဆး၀န္ထမ္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ သည္။

၅။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္းတစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု ၃ ပံု ပူးတဲြတင္ျပရမည္။

၆။ တပ္မေတာ္မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈစနစ္အတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

၇။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူပါရွိေသာ ေဆးစစ္ပံုစံျဖင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံု/ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

၈။ေလွ်ာက္လႊာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ၂၅ ရက္ေန႔

ေနာက္ဆုံး ထား၍ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူရရွိေသာ ေဆး၀န္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္မွ တစ္ဆင့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)သို႔ ေပးပို႔ၾကရမည္။

၉။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖဲြ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ အစစ္ ေဆးခံရမည္။ ဗိုလ္ေရြးအဖဲြ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီ ေပးပို႔သြားမည္။

၁၀။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ျပည့္စုံစြာ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မ ကန္ ျဖည့္စြက္ေရးသား ေဖာ္ျပေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီ မေရာက္ရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္ ဌာနတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္/ မခံရသည္ကို သြား ေရာက္ စုံစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)

Recent News