တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ သင္တန္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရွိသည္

တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ သင္တန္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရွိသည္
၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသမီး(အပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။

(ခ) အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း တစ္ခုခုမွ တင္ျပ သည့္ ေန႔မတိုင္မီ (၁)လအတြင္းရရွိသည့္ ေထာက္ခံစာ မူရင္းႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု(၃)ပံုတို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(ဂ) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၁-၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရ၊ (၁၈)ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။

(ဃ) အနည္းဆံုးအရပ္ (၅)ေပ (၂)လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၉၅)ေပါင္ ထက္မနည္းရ။

(င) မ်က္မွန္ တပ္ဆင္ထားသူ မျဖစ္ေစရ။

(စ) မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။

(ဆ) ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူပါရွိေသာ ေဆးစစ္ပံုစံျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံု/ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမက်န္းမာေရး စစ္ေဆး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

(ဇ) တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(အမွတ္စာရင္းတင္ျပရမည္။)

(စ်) တပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ တပ္/ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို ၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ၾကရမည္။

၃။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲအတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲတို႔ကို တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ၁၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

၄။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အတြင္း တပ္မေတာ္ဗုိလ္ေရြးအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ အစစ္ေဆးခံရမည္။

၅။ သင္တန္းကာလတြင္ လစာအျဖစ္ ပထမႏွစ္(၁၆၈၀၀၀)က်ပ္၊ ဒုတိယႏွစ္(၁၇၄၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယႏွစ္ (၁၈၀၀၀၀) က်ပ္၊ စတုတၳႏွစ္ (၁၈၆၀၀၀)က်ပ္ ရရွိမည္။

၆။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာက္ပါဘြဲ႕မ်ား အပ္ႏွင္းေပးမည္-

(က) သူနာျပဳ သိပၸံဘြဲ႕ B.N.Sc(Bachelor of Nursing Science)

(ခ) ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မႈ သိပၸံဘြဲ႕ B.Pharm(Bachelor of Pharmacy)

(ဂ) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဓာတ္ခဲြနည္းပညာ) B.Med.Tech(Medical Laboratory Technology)

(ဃ) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာဘဲြ႕(ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ခႏၶာသန္စြမ္းမႈ နည္းပညာ) B.Med.Tech(Physiotherapy) (င) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဘဲြ႕ (ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပုံရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) B.Med.Tech(Medical Imaging Technology)

(စ) ေျခတုလက္တုႏွင့္ အားျပဳကိရိယာ နည္းပညာ သိပၸံဘြဲ႕ B.Med.Tech (Prosthetics and Orthotics)

၇။ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ တပ္မေတာ္ ေဆး၀န္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕တြင္ သူနာျပဳ (Nurse)ႏွင့္ ေဆးဘက္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက မိမိတုိ႔ သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္အလုိက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕(Master of Science) ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္။

၈။ တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ ထမ္းတပ္ဖဲြ႕တြင္ သူနာျပဳ (Nurse)/ေဆးဘက္ကၽြမ္းက်င္သူ(တတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္ (၁) ႏွစ္၊ အထက္တန္း သူနာျပဳ/ ေဆးဘက္ကၽြမ္းက်င္သူ (ဒုတိယတန္း) အမႈထမ္းသက္(၂)ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း(၃)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတုိ႔မွ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေထာက္ခံတင္ျပလွ်င္ ဒုတိယဗုိလ္[ အထက္တန္း သူနာျပဳ / ကၽြမ္းက်င္သူ(ဒုတိယတန္း)] အျဖစ္ စတင္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။

မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ တပ္/ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္း ႏုိင္သည္။

Recent News