ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာတပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရးသင္တန္းသားမ်ား အလုိရွိသည္

၁။      ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံရမည္-

 

(က)   ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

 

(ခ)     တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

 

(ဂ)     ၁-၁-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။

 

(ဃ)   ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္(၁ဝဝ)ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္(၁၄ဝ)ထက္မေက်ာ္ရ။

 

၂။      ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၂၄-၉-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အခမဲ့ရယူၿပီး ၂၅-၉-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၁၆-၁၁-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ သတင္းပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္-

(က)   ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္။

 

(ခ)     တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္။

 

(ဂ)     အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ / တုိင္းေဒသႀကီး / ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတစ္္ခုခုမွ ေထာက္ ခံစာ(မူရင္း)။

 

(ဃ)   (၁)လအတြင္း႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ဓာတ္ပုံ (၃) ပုံ။

 

(င)     မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။

 

၃။      သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသူမ်ားအား စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအစီအစဥ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) အမွတ္(၁)အရာခံႏွင့္ အၾကပ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္။ ၎တြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာေဆးစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍  ေဆးေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ သင္တန္းသားအျဖစ္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္မည္။

၄။      သင္တန္းတြင္ အေျခခံစစ္ပညာရပ္မ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာတုိ႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ ၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၿပီးေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာ Dip,C.S (Diploma in Computer  Studies) ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။

၅။      သင္တန္းကာလ(၂)ႏွစ္အတြင္း  ေျခလ်င္တပ္သားသစ္္ သင္တန္းကာလတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တပ္သား သစ္လစာ ၁၄၄ဝဝဝိ /- ကုိလည္းေကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္သားသစ္ သင္တန္းၿပီး ဆုံးသည့္ရက္မွစ၍  သင္တန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ သတ္မွတ္ ထားေသာ တပ္သားအေျခခံလစာ ၁၅ဝဝဝဝိ/- ကုိလည္းေကာင္းရရွိမည္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ ကြန္ပ်ဴတာ)(တတိယတန္း)အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။

၆။ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ အဆင့္/အတန္းတုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရွိ၍ ေအာင္ျမင္ပါကေအာက္ပါ အတုိင္း အဆင့္/အတန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ရရွိႏုိင္ၿပီး  ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါ လစာ၊ စရိတ္မ်ားရရွိမည္-

 

အဆင့္အတန္း                                        အေျခခံလစာ အရည္အခ်င္းလစာ      M.H.R.A   ေပါင္းလစာ

 

(က)တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)(တတိယတန္း) ၂ဝ၄ဝဝဝ        ၄ဝဝဝ                 ၁ဝဝဝဝ          ၂၁၈ဝဝဝ

 

(ခ)တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (ဒုတိယတန္း)   ၂ဝ၄ဝဝဝ        ၆ဝဝဝ                  ၁ဝဝဝဝ          ၂၂ဝဝဝဝ

 

(ဂ)တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)(ပထမတန္း)     ၂ဝ၄ဝဝဝ        ၈ဝဝဝ                  ၁ဝဝဝဝ          ၂၂၂ဝဝဝ

 

(ဃ) ဒုတိယအရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)            ၂၄ဝဝဝဝ        ၈ဝဝဝ                  ၁ဝဝဝဝ          ၂၅၈ဝဝဝ

 

(င)အရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)                       ၂၅၈ဝဝဝ        ၈ဝဝဝ                  ၁ဝဝဝဝ          ၂၇၆ဝဝဝ

 

မွတ္ခ်က္။ႏွစ္တုိးလစာကုိ ၂ ႏွစ္လွ်င္ ၂ဝဝဝိ/- ႏႈန္းျဖင့္ ၁ဝဝဝဝိ/- အထိခံစားခြင့္ရွိသည္။                         

 

၇။      တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အေဝးသင္တကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႕ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပစြာေျဖဆုိႏုိင္သည္။

 

၈။      ဘဲြ႕ရရွိသူ တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)မ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘြဲ႕မရ ေသးသူမ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းသက္ ၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

၉။      ထုိ႔အျပင္ ဘြဲ႕ရရွိသူ တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)မ်ားသည္ စစ္သံစစ္မႈထမ္းစာေရးအျဖစ္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ႏုိင္ငံျခားရွိ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ)႐ုံးမ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ သြားေရာက္၍  အမႈထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စုံစမ္းႏုိင္သည္။

 

Recent News