NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၄)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႕ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA) မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၄)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႕ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA) မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

( ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ ) 

၁။ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၄)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႕ တက္ေရာက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အေပၚ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ Peace Commission-PC မွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံစဥ္တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕သည္ လင္းေခးခရုိင္၊ ဟုိမိန္းၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္ႀကီး၊ ၎မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

၂။အဆုိပါခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ဟုိမိန္း - လင္းေခး - မုိးနဲ - နမ့္စန္ - လြိဳင္လင္ - ေတာင္ႀကီး - ေနျပည္ေတာ္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္မည္ျဖစ္၍ လုံၿခဳံေရးေပါင္း စပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း)သုိ႕ အေၾကာင္းၾကား သည့္စာအား ေအာက္တုိ ဘာလ ၂၄ ရက္မွ အခ်ိန္ နီးကပ္စြာ လက္ခံ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

၃။ခရီးစဥ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟုိမိန္း - လင္းေခး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္သည္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလဲလွယ္ရယူထားေသာ ဟုိမိန္းျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕၊ ပအုိ၀့္ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ PNLO အဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွား အေျချပဳေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎နယ္ေျမအတြင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြက္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ပိေက်းရြာ၊ ေနာင္ခ်ိဳ ေက်းရြာႏွင့္ ၀မ္ဟက္ေက်းရြာတစ္၀ုိက္ ပအုိ၀့္ျပည္သူ႕စစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ PNLO အဖြဲ႕ ျဖင့္လည္းေကာင္း  ၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ထိေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ရွိခဲ့ျခင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာသားမ်ား ခမ္းပါေဒသတစ္၀ုိက္ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ၍ တပ္မေတာ္က လုံၿခဳံေရးအေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပး ထားခဲ့ရျခင္း စသည္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

၄။သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၁၈ရက္၊ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္တြင္လည္း မြန္ျပည္နယ္ဘုရားသုံးဆူ နယ္ေျမအတြင္း NMSP အဖြဲ႕ႏွင့္ KNU အဖြဲ႕တုိ႕အၾကား နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ(၅)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ အလားတူ EAO အခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ေျဖရွင္းရ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

၅။၎အျပင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္မည့္ လြယ္တုိင္းလွ်ံ - ဟုိမိန္းမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္အထိ ခရီးမုိင္ စုစုေပါင္း မုိင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိ၍ ခရီးကြာေ၀းလြန္းျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လုံၿခဳံေရးျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ရန္ သိရွိရသည့္ ေန႕ရက္မွာလည္း နီးကပ္ေနျခင္း၊ RCSS/SSAႏွင့္ ျဖတ္သန္းရမည့္ေဒသအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ ပြားေနသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႕ေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအပါအ၀င္ ၎ေနာက္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ (၃)ႀကိမ္တုိင္လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတုိင္း တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင့္သာ ေလယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ သင့္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးသုိ႕ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၆။RCSS/SSA အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ စိစစ္ရာ၌လည္း NRPC မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းစဥ္ ေအာက္ေျခအဆင့္၌ ခရီးစဥ္အား မိမိသေဘာျဖင့္သာ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႕ ျပန္လည္အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိဘဲ ရက္နီးကပ္မွသာ ခရီးစဥ္ကိစၥအား တပ္မေတာ္သုိ႕ အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ကုိေတြ႕ရသည္။ ထုိ႕အျပင္သက္ဆုိင္ရာတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ျခင္းမရွိဘဲ ၎ခရီးစဥ္ ကုိႀကိဳဆုိရန္ အရပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီးျဖင့္ ဟုိမိန္းသုိ႕ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွစုံစမ္း၍ အဆင့္ဆင့္သတင္းပုိ႕ တင္ျပမွသာ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ လုိအပ္သည္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ 

၇။NRPC တာ၀န္ရွိသူမ်ားက NCA ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထပ္မံၫွိ ႏႈိင္းေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သုိ႕ သြားရမည္ဆုိလွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အာဏာပုိင္မ်ားအား (၃)ရက္မွ (၅)ရက္အထိ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား ခြင့္ေတာင္းရမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္အရ NRPC မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ထုိင္းႏုိင္ငံ မွတစ္ဆင့္ ေန႕ခ်င္း သြားလာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ တာခ်ီလိတ္မွ တစ္ဆင့္ စင္းလုံးငွား ေလယာဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ လာေရာက္ရန္ အသင့္စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ 

၈။တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအရ အေကာင္းမြန္ဆုံး ခရီးစဥ္ျဖစ္ေအာင္ အႀကံျပဳစီစဥ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႕သည္ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးျခင္း(၄)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႕ မတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကဲ့သို႕ မတက္ ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ၏ ကိစၥရပ္သာျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ 

(Unicode Version)

 

NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၄)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS/SSA) မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် 

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် ) 

၁။ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA) အနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၄)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပေါ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၁ စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Peace Commission-PC မှ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၌ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံစဉ်တွင် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ်တချို့သည် လင်းခေးခရိုင်၊ ဟိုမိန်းမြို့နယ်မှတစ်ဆင့် တောင်ကြီး၊ ၎င်းမှ နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည် ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ 

၂။အဆိုပါခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဟိုမိန်း - လင်းခေး - မိုးနဲ - နမ့်စန် - လွိုင်လင် - တောင်ကြီး - နေပြည်တော် လမ်းကြောင်းအတိုင်း မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် လာရောက်မည်ဖြစ်၍ လုံခြုံရေးပေါင်း စပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)သို့ အကြောင်းကြား သည့်စာအား အောက်တို ဘာလ ၂၄ ရက်မှ အချိန် နီးကပ်စွာ လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

၃။ခရီးစဉ်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဟိုမိန်း - လင်းခေး လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်သည် လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးလဲလှယ်ရယူထားသော ဟိုမိန်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့၊ ပအိုဝ့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များနှင့် NCA လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် PNLO အဖွဲ့များ လှုပ်ရှား အခြေပြုနေသည့် နေရာများဖြစ်ပြီး ၎င်းနယ်မြေအတွင်း၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ ပန်ပိကျေးရွာ၊ နောင်ချို ကျေးရွာနှင့် ဝမ်ဟက်ကျေးရွာတစ်ဝိုက် ပအိုဝ့်ပြည်သူ့စစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ PNLO အဖွဲ့ ဖြင့်လည်းကောင်း  ၊ RCSS/SSA အဖွဲ့များအကြား ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှု ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ခြင်း၊ တိုက်ပွဲများကြောင့် ကျေးရွာသားများ ခမ်းပါဒေသတစ်ဝိုက် တိမ်းရှောင်ခဲ့ရ၍ တပ်မတော်က လုံခြုံရေးအစောင့်အရှောက်ဖြင့် ပြန်လည်နေရာချပေး ထားခဲ့ရခြင်း စသည် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် နယ်မြေများဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။သာဓကအားဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၁၈ရက်၊ ၂၁ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်တွင်လည်း မွန်ပြည်နယ်ဘုရားသုံးဆူ နယ်မြေအတွင်း NMSP အဖွဲ့နှင့် KNU အဖွဲ့တို့အကြား နယ်မြေ အငြင်းပွားမှုကြောင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ(၅)ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း နှင့် အလားတူ EAO အချင်းချင်းပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက ဖြေရှင်းရ ခက်ခဲသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ 

၅။၎င်းအပြင် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ သွားရောက်မည့် လွယ်တိုင်းလျှံ - ဟိုမိန်းမှတစ်ဆင့် တောင်ကြီး၊ နေပြည်တော်အထိ ခရီးမိုင် စုစုပေါင်း မိုင် ၄၀၀ ကျော်ရှိ၍ ခရီးကွာဝေးလွန်းခြင်း၊ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လုံခြုံရေးပြုလုပ် ပေးနိုင်ရန် သိရှိရသည့် နေ့ရက်မှာလည်း နီးကပ်နေခြင်း၊ RCSS/SSAနှင့် ဖြတ်သန်းရမည့်ဒေသအတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အကြား တင်းမာမှုဖြစ် ပွားနေသည့် နယ်မြေဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် မလိုလားအပ်သော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအပါအဝင် ၎င်းနောက်ပိုင်း နေပြည်တော်သို့ (၃)ကြိမ်တိုင်လာရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အတိုင်း တာချီလိတ်မှတစ်ဆင့်သာ လေယာဉ်ဖြင့် လာရောက် သင့် ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ အကြံပြုတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 

၆။RCSS/SSA အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် စိစစ်ရာ၌လည်း NRPC မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းစဉ် အောက်ခြေအဆင့်၌ ခရီးစဉ်အား မိမိသဘောဖြင့်သာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသို့ ပြန်လည်အသိပေးတင်ပြခြင်းမရှိဘဲ ရက်နီးကပ်မှသာ ခရီးစဉ်ကိစ္စအား တပ်မတော်သို့ အသိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ကိုတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့ အသိပေးအကြောင်းကြား ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းခရီးစဉ် ကိုကြိုဆိုရန် အရပ်မော်တော်ယာဉ် ၄ စီးဖြင့် ဟိုမိန်းသို့ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်ညနေပိုင်းတွင် ရောက်ရှိလာ ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှစုံစမ်း၍ အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ တင်ပြမှသာ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ လိုအပ်သည်များ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ 

၇။NRPC တာဝန်ရှိသူများက NCA နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ထပ်မံညှိ နှိုင်းသော်လည်း ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ်ဆိုင်မြို့မှတစ်ဆင့် တာချီလိတ်မြို့သို့ သွားရမည်ဆိုလျှင် ထိုင်းနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များအား (၃)ရက်မှ (၅)ရက်အထိ ကြိုတင် အကြောင်းကြား ခွင့်တောင်းရမည်ဟု အကြောင်းပြန်ကြားချက်အရ NRPC မှ တာဝန်ရှိသူများက ထိုင်းနိုင်ငံ မှတစ်ဆင့် နေ့ချင်း သွားလာနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့်အပြင် တာချီလိတ်မှ တစ်ဆင့် စင်းလုံးငှား လေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော်သို့ လာရောက်ရန် အသင့်စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ 

၈။တပ်မတော်အနေဖြင့် နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ အကောင်းမွန်ဆုံး ခရီးစဉ်ဖြစ်အောင် အကြံပြုစီစဉ် ပေးခဲ့သော်လည်း ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့တို့သည် NCA လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်း(၄)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ မတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့ မတက် ရောက်နိုင်ခြင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA) ၏ ကိစ္စရပ်သာဖြစ် ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ 

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ 

Recent News