တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဘာသာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ၿငိမ္းခ်မ္း ေမတၱာ) အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး၀ုိင္းသုိ ့ တက္ေရာက္ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဘာသာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ၿငိမ္းခ်မ္း ေမတၱာ) အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး၀ုိင္းသုိ ့ တက္ေရာက္ 

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး(ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ)အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး၀ုိင္းသုိ ့ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

(Unicode Version)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဘာသာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ၿငိမ္းခ်မ္း ေမတၱာ) အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး၀ုိင္းသုိ ့ တက္ေရာက္ 

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး(ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ)အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး၀ုိင္းသုိ ့ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

Recent News