မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ 

 

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ပရမံၾကယ္ တာရာၿမိဳ႕သစ္ေက်ာင္းတိုက္၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး သည္။ 

 

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေဆးကုသ ေရးအဖြဲ႕က သံဃာေတာ္ ၁၄ ပါး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၅ ဦးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၅၆၂ ဦးတို႔အား ခြဲစိတ္ကုသမႈဆုိင္ရာေရာဂါ၊သားဖြား/မီးယပ္ေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ သြား ႏွင့္ခံတြင္း ေရာဂါ၊ ကေလးေရာဂါ၊ အ႐ိုး/ အေၾကာေရာဂါ၊ အေထြေထြ ေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး ကုသေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ဓာတ္မွန္႐ိုက္ေပးျခင္း၊ ECG စက္ျဖင့္ႏွလံုးစမ္းသပ္ေပး ျခင္းႏွင့္ ေသြးစစ္ ေဆးေပးျခင္း စသည့္ေရာဂါ ရွာေဖြစမ္းသပ္ကုသျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

 

 ထို႔ျပင္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မွ်င္ေတာင္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံျပည္သူ ၂၆၁ ဦးအား သားဖြား/ မီးယပ္ေရာဂါ၊ မ်က္စိ ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါ၊ ကေလးေရာဂါ၊ အ႐ိုး/အေၾကာေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ လူနာ ၁ဝ ဦးအား ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသႏိုင္ေရးစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

 

အလားတူ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ က်စ္စံု ေပြးေက်းရြာရွိ ေဒသခံျပည္သူ ၁၈၄ ဦးအား အ႐ိုး/အေၾကာေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါ၊ နား/ႏွာေခါင္း/ လည္ေခ်ာင္း ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာ ဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္က်န္းမာေရး စစ္ေဆး ကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။    

Recent News