အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ အသီးသီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ားသို႔ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း

 

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ အသီးသီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ားသို႔ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ အသီးသီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ားသို႔ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ေဆး ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္  မတ္  ၂၉

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ   Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ကုိ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါ (Pandemic) အျဖစ္ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (World Health Organization-WHO)က မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္း COVID-19ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး  ႏိုင္ငံအတြင္း  ကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မရွိေစေရး ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၿပီး  က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  က႑ အသီးသီးမွ အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူလူထုပါ မက်န္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

ထိုသို႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ သက္ႀကီး ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေကာင္း မြန္ေစေရး၊ ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈ မရွိေစေရး ႏွင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ့ ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရွိ ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေထရ္ႀကီး ဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား လည္းေကာင္း၊  ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအားလည္းေကာင္း  (COVID-19) ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးစစ္ေဆး ေပးျခင္း၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အနီး ဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းေပးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ေစ ေရးအတြက္ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳ ႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ ေဆးရည္မ်ား၊ Mask မ်ားကို ေပးအပ္ လႉဒါန္းလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေဇယ်ဳံပါဠိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာလယ္တီစံ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေဇယ်ာ သီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာစံ ပရိယတ္ၱိေက်ာင္း တိုက္၊ ေရဆင္းကန္ဦး ပရိယတ္ၱိ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ေရဆင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ား က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕၊ မင္းရပ္ ရပ္ကြက္ရွိ ဂ်ာေမ့ဗဟိုဗလီႀကီး၊ ရွမ္းစုေတာင္ ရပ္ကြက္ရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္႐ုံး၊ ၿမိဳ႕ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ဂိုက္စ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ဗိမ္ၼာန္ေတာ္ႏွင့္ အလယ္ ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ လီဆူခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက  လား႐ႈိး ၿမိဳ႕ေပၚ႐ြိ  ရန္တိုင္း ေအာင္ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ၏ပရိဝုဏ္အတြင္း၊ ရပ္ကြက္(၈)ရွိ လုံေလာ့ ေက်ာင္းတိုက္၊ ရပ္ကြက္(၁၂)ရွိ သာသန ဟိတကာရီသီလရွင္စာသင္တိုက္၊ လားရႈိး ေလဆိပ္အတြင္း/အျပင္၊ ဘူတာ ႀကီးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕ မ်ား က ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၊ စြန္းလြန္ဝိပႆနာရိပ္သာ၊ စတုဘုံမိက ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕၊ ေမြေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဟိုခိုပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊ ကေလာၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဥမင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး  ေက်ာင္းႏွီးဘုရား ေက်ာင္းတိုက္၊ ျမတ္ရဲေအး စာသင္တိုက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ မယ္ခိုဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕၊ စၾကၤာကုန္း ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၊ ဉဏ္ဖုဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕၊ ဥံႆကံဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊ အင္းေခါင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ပင္ေလာင္း ၿမိဳ႕၊ ျမသိန္းတန္စာသင္တိုက္၊ တီက်စ္ၿမိဳ႕၊ ေနာင္မြန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ကယားျပည္ နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ပုဗ္ၺာ႐ုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕နာမ္ေစတီေတာ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕၊ ဇရပ္ျဖဴ ေက်း႐ြာ သာသနာ့ ဂုဏ္ရည္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕၊ ထားလဲေက်း႐ြာ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕၊ မဟာ ကနၱရတိဏၰ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႕၊ ေမာ္ခ်ီးသာသနာျပဳေက်ာင္း၊ မယ္စဲ့ ၿမိဳ႕၊ ဟိုစဲ့ သာသနာျပဳေက်ာင္း၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၊ ခ်စ္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈ ထမ္း ေဟာင္း႐ုံး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စူဠာမုနိ ေစတီေတာ္ဘူတာ႐ုံ၊  ၿမိဳ႕မေစ်း၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္  (ေတာင္ပိုင္း)၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕၊ ဓာတ္ေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္၊ ရတနာစီေက်ာင္းတိုက္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕၊ မဟာရဌာ ဘိသာမဂ္ၢီ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္၊ ပရိတ္ၿမိဳ႕၊ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ စြႏ္ၷီဂ်ာ ေမ့အ္ဗလီ၊  ဟိုမိန္းၿမိဳ႕၊  ၀ိသုဒဒ္ၶိ ေက်ာင္း၊ ျပည္ၿငိမ္း ေအးေက်ာင္း၊ ဣစာၦသယ ေက်ာင္း၊ ခိုလမ္ၿမိဳ႕၊ (၇)မိုင္ေက်ာင္း၊ ဟိုင္းလိုက္ေက်ာင္း၊ မိုင္းရႉးၿမိဳ႕၊ စိတၱသုခေက်ာင္း၊ မိုးနဲၿမိဳ႕၊ ဝိဇ္ၨာရိယာေက်ာင္း၊ အုတ္ေက်ာင္း၊ လင္းေခးၿမိဳ႕၊ မဟာဝိ ဟာရေက်ာင္း၊ ဓမၼရက္ၡိတေက်ာင္း၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းပန္းေက်ာင္း၊ ဝါဆိုေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းခမ္းေက်ာင္း၊ ဟိုလြယ္ ေက်ာင္း၊ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာရန္ေအာင္ေက်ာင္း၊ ကုန္းေတာ္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ အိဝံေဂလိလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ လုံယန္းႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ သီလဓမၼကုန္းသာ ေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ တူယား ေက်ာင္းတိုက္၊ ေနာင္ဖာေစတီေက်ာင္းတိုက္၊   က်ိဳင္းလဲ့ေက်ာင္းတိုက္၊  ဘုိးၾဘားရိပ္သာ၊ သာသနာ့ ေ၀ပုလႅ ပရိယတိၱစာသင္တိုက္၊ ဓမၼသုခ ေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး သင္တန္းေက်ာင္း၊ တပ္နယ္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္၊ ေဟြခါးလားဟူႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊  ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဗဟို ေက်ာင္းတိုက္၊  ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေအာင္မဂၤလာေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕၊ ေထရဝါဒဗုဒၶ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕၊ ပါလန္ေက်ာင္းတိုက္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၊ ပစ္ၦိမာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္၊ သာသနာ ၂၅၀၀ ေစတီေတာ္၊ ေရလယ္ဘုရား၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္ရွိ ျမဝတီဘဏ္ လီမိတက္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေန ေသာေနရာမ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ သကၤန္းညီေနာင္ေက်း႐ြာရွိ ၿမိဳ႕ဦး ေက်ာင္းတိုက္၊  ဗုဒၶ သုခေက်ာင္းတိုက္၊ ေငြ ဟသၤာေက်ာင္းတိုက္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕၊ ေအးသုခ ေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိဳ႕မေ႐ႊေက်ာင္းတိုက္၊ ေဝဠဳ ဝန္ေက်ာင္းတိုက္၌လည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုး တန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္   တပ္နယ္

အသီးသီးမွေဆးအဖြဲ႕မ်ားက   တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ဝက္သိုက္ေက်ာင္း တိုက္၊ ေ႐ႊေက်ာင္းတိုက္၊ ေကာ့လိပ္ကုက္ၠိဳလ္ စာသင္တိုက္၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္ရွိ  ဟိႏ္ၵဴ ဘုရားေက်ာင္း၊     ေတာင္သာယာဘိုးဘြား ရိပ္သာ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ေဇယ်ဘုမ္ၼိေက်ာင္းတိုက္၊ ေဇယ်ဝတီေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာဘုံေက်ာ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ပခုကၠဴေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊေတာင္စား ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ ထားဝယ္ မရ္ကတ္ဇ္ ဗလီႀကီး၊ ျမန္မာႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ေက်ာင္း၊ ဟိႏၵဴဘုရားရွိ ခိုးေက်ာင္း၊ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္၊ နနၵသီရိေက်ာင္းတိုက္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊ သာသနာ့ပါလေက်ာင္း တိုက္၊   ညႇင္းေထြး ႐ြာသစ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊေစတီေက်ာင္းတိုက္၊ သီတဂူဓမၼ ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္၊ ေအာင္သီရိ ဘုရားကုန္း၊   ဆုေတာင္းျပည့္ဆံေတာ္ရွင္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊  တပ္ရာ ကုန္းေက်ာင္းတိုက္၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕၊ ဘုရားႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ ေျမာက္ေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္းအို ေက်း႐ြာ၊ ပစ္ၦိမာရံသီအေနာက္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေဒါေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ အလယ္ ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ တပ္ဦးေက်ာင္း၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာရကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္၊ သုခကာရီ ေက်ာင္းတိုက္၊ သီရိမဂၤလာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေတာ္ေအးေက်ာင္းတိုက္၊ နိဗၺာန္ေအး စာသင္တိုက္၊ ဗုဒၶႏုႆတိ စာသင္တိုက္၊  ဟိႏၵဴဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ စြႏ္ၷိဂ်ာေမဗလီ၊ ကက္သလစ္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊   ေအာ္ႀကီး ေက်း႐ြာ သာသနာ့ေဝပုလ္ႅေက်ာင္းႏွင့္ ေ႐ႊျပည္သာ ေက်ာင္းတိုက္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီဝကလမ္းရွိ ဇဖါရ္ရွား ဂူဗိမာန္ ႏွင့္ဝတ္ျပဳေက်ာင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊  အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊  ဗဟိုလမ္းရွိ ခ်မ္းေျမ့ ဂုဏ္ေဝသီလရွင္ စာသင္တိုက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းလွ်က္ေက်း႐ြာရွိ သာသနာ့ ဝန္ေဆာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊  ေတာတိုက္ ရပ္ကြက္ရွိ ေတာတိုက္ ဓမၼရိပ္သာ ေက်ာင္းတိုက္၊  လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊  ဒါးပိန္ေတာင္ေက်း႐ြာရွိ   ေဇာတိကာ႐ုံ ေ႐ႊက်င္ ေက်ာင္းတိုက္၊  တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊  ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ျပည္ေဇာတိကာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္ရွိ သီတဂူဗုဒၶ တကၠသိုလ္(သန္လ်င္)၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ရွိ အလယ္ ေက်ာင္းပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ရွိ ေဇယ်ေမဒနီစာသင္တိုက္၊ အလယ္ေတာရ ေက်ာင္း၊ ေဇယ်မဂၤလာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ပစ္ၦိမာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊမစိုးရိမ္ ေက်ာင္းတိုက္၊ တိုက္ႀကီး ေက်ာင္း ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊   စတုဘုမ္ၼိကေက်ာင္းတိုက္၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၊  သာသနာ့ရံ သီပါဠိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ကုလဝိေသသီေက်ာင္းတိုက္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ အျပင္ ပတၱျမား စာသင္တိုက္၊ ရတနာ မြန္စာသင္တိုက္၊ ေရတံခြန္စာသင္တိုက္၊ မဂၤလာရာမစာသင္တိုက္၊ အဂၤပူၿမိဳ႕ရွိ သက် သီတာပညာပါရမီ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဟိုင္းႀကီး ကြၽန္းၿမိဳ႕၊ သဒၶမၼ ေဇာတိကာ႐ုံ ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္ႏွင့္ ဝိသုဒၵါ႐ံု ဓမၼရိပ္သာ ေက်ာင္းတိုက္ တို႔၌ လည္းေကာင္း၊  အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက အမ္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ဦး ေက်ာင္းတိုက္၊ ေက်ာက္ႀကီး ေတာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေငြခ်န္ေတာင္ေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ ဒိုက္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ နာရီကန္႐ြာမေက်ာင္းတိုက္၊ ေဇတဝန္ပရိယတ္ၱိတပ္ဦးေက်ာင္းႏွင့္ သဂၤနက္ ေက်း႐ြာရွိ ကမန္ တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီး သီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ မိုးညႇင္းသမ္ၺဳေဒ္ၶဘုရား၊ သီလရွင္စာသင္တိုက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊေတာင္ဦး တိပိဋက ဓမၼပါလ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ ပိေတာက္ပင္ ေက်ာင္းတိုက္၊ မယ္ဇယ္ ပင္ေက်ာင္း တိုက္၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕၊ နန္းဦးေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာဂနၶာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ေဇယ်သိမ္းေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊဘုန္း ရံသီ ေက်ာင္းတိုက္၊   ေခမာသီဝံေက်ာင္းတိုက္၊ ပံသကူေက်ာင္းတိုက္၊   ဓူဝံေက်ာင္းတိုက္၊ ပထမဂနၶာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိဳ႕ခ်က္ေအာင္ေျမေက်ာင္း တိုက္၊ ေအာင္ေျမရာျပည့္ေက်ာင္းတိုက္၊ ဓမၼရံသီ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊပါရမီေက်ာင္းတိုက္၊ ရန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္၊   ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္ေတာ္ဦး ေက်း႐ြာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၊ ဓမၼာေခ်ာင္ သာသနာ့ရိပ္သာ၊ စိတၱရသုခ ေက်ာင္းတိုက္၊  ျမတ္ဓမၼသုခေက်ာင္းတိုက္၊ ကင္းေစတီ ေတာရေက်ာင္းတိုက္၊    ေနာင္ပို ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ ခႏ္ၱီးၿမိဳ႕၊ ဇီးျဖဴကုန္းရပ္ကြက္၊ ေဇယ်သုခ ေက်ာင္း တိုက္၊ ၿမိဳ႕မ ရပ္ကြက္၊ သာသနာ့ဟိတၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္၊ ေပါမိုင္းရပ္ကြက္၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ ဗဟို ေက်ာင္းတိုက္၊   သာစည္ရပ္ကြက္၊ သာသနာ့ဓမၼသုခေက်ာင္းတိုက္၊ ပခုက္ၠဴၿမိဳ႕၊  မဟာဝိသုတာရာမေက်ာင္းတိုက္၊   တပ္ဦး ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္းတိုက္၊ သာသနာ့ ဝုဒိၶကာရ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕၊ မဇၩိမာ႐ုံပါရမီ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေပါက္ၿမိဳ႕၊ ေလသာေက်ာင္းတိုက္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ ပန္ေအာ့ေတာင္တန္း သာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္၊   ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ေက်ာဘုတ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေစ်းေဟာင္း ရပ္ကြက္၊ ဟားခါးႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းႏွင့္ ဟားခါးအင္းဝ ဘဏ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မနၱေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မန္းေတာင္ေျခ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ မႏ္ၱေလး ဘူတာႀကီးရွိ  အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳသည့္ အဓိက ေနရာမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမ ေဇယ်ဳံ ပရိယတ္ၱိ စာသင္တိုက္၊  ၾကာနီကန္ ပရိယတ္ၱိစာသင္တိုက္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁၂)ရပ္ကြက္၊  ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕နယ္  ဘာသာ ေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕၊ ေတာင္ငူခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ၊ အစၥ လာမ္ သာသနာေရး ရာေကာင္စီ၊ ဒရ္ဂါဂ်ာေမ ဗလီ၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ဘူတာႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊  ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေဒါက္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္ရွိ  တိုင္တစ္ရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊  ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္ရွိ  ေတာရႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ ေ႐ႊေစ တီေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ရွိ ေတာင္ေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ႁပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕ရွိ  ဦးဆင္ႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕၊ ဂန႔္ေဂၚဝိုင္းရပ္ကြက္၊ ေ႐ႊေတာင္ဦးဘုရား ပရိဝုဏ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သာသနာႏြယ္ဝင္သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားတို႔ကို COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍လိုအပ္သည့္က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ အပူခ်ိန္တိုင္းတာေပးျခင္း၊  က်န္းမာေရး အသိ ပညာေပးျခင္း၊ စနစ္တက် လက္ေဆးသ႐ုပ္ျပျခင္းတို႔  ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးမွ တိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံၾကည့္ရႈၾကၿပီး COVID-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူ ျပဳေဆးဝါးမ်ား၊ ေရမလိုလက္သန႔္ေဆးရည္မ်ား၊   ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္  လႉဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ားက ေစတီပုထိုးမ်ား၊  ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊  သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္ နား စခန္း မ်ားႏွင့္ လူသြား လူလာထူထပ္ မ်ားျပားသည့္ ေနရာမ်ား၌ ပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။  

(Unicode Version)

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ အသီးသီးရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊ သီလရှင် ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေးအသင်း အဖွဲ့များသို့ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ အသီးသီးရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊ သီလရှင် ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေးအသင်း အဖွဲ့များသို့ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆေးစစ်ဆေး ပေးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများအား ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းခြင်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်

နေပြည်တော်  မတ်  ၂၉

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ   Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါ (Pandemic) အဖြစ် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (World Health Organization-WHO)က မတ် ၁၁ ရက်တွင် တရားဝင် သတ်မှတ်ခဲ့သဖြင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကလည်း COVID-19ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပြီး  နိုင်ငံအတွင်း  ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရေး ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး  ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနှင့်  ကဏ္ဍ အသီးသီးမှ အဖွဲ့များ၊ ပြည်သူလူထုပါ မကျန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ တပ်မတော် အနေဖြင့်လည်း တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင် ကူညီ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

ထိုသို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်တော်မူကြသော သံဃာတော်များနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံမှ သက်ကြီး ဘာသာ ရေးခေါင်းဆောင်များ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်း မွန်စေရေး၊ ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှု မရှိစေရေး နှင့် ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော် ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ ဝန်ဆောင် ဆရာတော်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသ ကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အသီးသီးရှိ သြဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများ၊ ထေရ်ကြီး ဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများအား လည်းကောင်း၊  ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူဘာသာရေး ကျောင်းများရှိ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် များအားလည်းကောင်း  (COVID-19) ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး ပေးခြင်း၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ၊ အနီး ဝန်းကျင်နှင့် အများပြည်သူ အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် နေရာများအား ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းပေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်စေ ရေးအတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြု နိုင်သည့် အထောက်အကူပြု ဆေးဝါးများနှင့် လက်သန့် ဆေးရည်များ၊ Mask များကို ပေးအပ် လှူဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့တွင် နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ မင်္ဂလာဇေယျုံပါဠိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်၊ မဟာလယ်တီစံ ကျောင်းတိုက်၊ ဇေယျာ သီရိမြို့နယ်၊ ရတနာစံ ပရိယတ်္တိကျောင်း တိုက်၊ ရေဆင်းကန်ဦး ပရိယတ်္တိ ကျောင်းတိုက်နှင့် ရေဆင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တို့၌ လည်းကောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များ က ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီး နားမြို့၊ မင်းရပ် ရပ်ကွက်ရှိ ဂျာမေ့ဗဟိုဗလီကြီး၊ ရှမ်းစုတောင် ရပ်ကွက်ရှိ ကချင်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ရုံး၊ မြို့နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော် ဂိုက်စ် အောက်မေ့ဖွယ်ဗိမ်္မာန်တော်နှင့် အလယ် ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ လီဆူခရစ်ယာန် အသင်းတော်၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက  လားရှိုး မြို့ပေါ်ရွိ  ရန်တိုင်း အောင်ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော်မြတ်ကြီး ၏ပရိဝုဏ်အတွင်း၊ ရပ်ကွက်(၈)ရှိ လုံလော့ ကျောင်းတိုက်၊ ရပ်ကွက်(၁၂)ရှိ သာသန ဟိတကာရီသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ လားရှိုး လေဆိပ်အတွင်း/အပြင်၊ ဘူတာ ကြီးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများ၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့ များ က တောင်ကြီး မြို့၊ စွန်းလွန်ဝိပဿနာရိပ်သာ၊ စတုဘုံမိက ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ဟိုပုံးမြို့၊ မွေတော် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဟိုခိုပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊ ကလောမြို့၊ ရွှေဥမင်ဘုန်းတော်ကြီး  ကျောင်းနှီးဘုရား ကျောင်းတိုက်၊ မြတ်ရဲအေး စာသင်တိုက်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ မယ်ခိုဘုန်းကြီး ကျောင်း၊ ပင်းတယမြို့၊ စင်္ကြာကုန်း ဘုန်းကြီး ကျောင်း၊ ဉဏ်ဖုဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဟဲဟိုးမြို့၊ ဥံဿကံဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရပ်စောက်မြို့၊ အင်းခေါင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ပင်လောင်း မြို့၊ မြသိန်းတန်စာသင်တိုက်၊ တီကျစ်မြို့၊ နောင်မွန်းဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ကယားပြည် နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ပုဗ်္ဗာရုံဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မြို့နာမ်စေတီတော်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့၊ ဇရပ်ဖြူ ကျေးရွာ သာသနာ့ ဂုဏ်ရည် ကျောင်းတိုက်၊ ဖရူဆိုမြို့၊ ထားလဲကျေးရွာ သာသနာပြု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဘောလခဲမြို့၊ မဟာ ကန္တရတိဏ္ဏ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဖားဆောင်း မြို့၊ မော်ချီးသာသနာပြုကျောင်း၊ မယ်စဲ့ မြို့၊ ဟိုစဲ့ သာသနာပြုကျောင်း၊ တောင်ကြီး မြို့၊ ချစ်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ ကရင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၊ ဘောလခဲမြို့၊ မြို့နယ် စစ်မှု ထမ်း ဟောင်းရုံး၊ တောင်ကြီးမြို့၊ စူဠာမုနိ စေတီတော်ဘူတာရုံ၊  မြို့မဈေး၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ် ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရှမ်းပြည်နယ်  (တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်မြို့၊ ဓာတ်တော် ကျောင်းတိုက်၊ ရတနာစီကျောင်းတိုက်၊ ပင်လုံမြို့၊ မဟာရဌာ ဘိသာမဂ်္ဂီ စေတီတော်မြတ်ကြီး၊ လွိုင်လင်မြို့၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ပရိတ်မြို့၊ သူငယ်တော်ယေဇူးခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ စွန်္နီဂျာ မေ့အ်ဗလီ၊  ဟိုမိန်းမြို့၊  ဝိသုဒဒ်္ဓိ ကျောင်း၊ ပြည်ငြိမ်း အေးကျောင်း၊ ဣစ္ဆာသယ ကျောင်း၊ ခိုလမ်မြို့၊ (၇)မိုင်ကျောင်း၊ ဟိုင်းလိုက်ကျောင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့၊ စိတ္တသုခကျောင်း၊ မိုးနဲမြို့၊ ဝိဇ်္ဇာရိယာကျောင်း၊ အုတ်ကျောင်း၊ လင်းခေးမြို့၊ မဟာဝိ ဟာရကျောင်း၊ ဓမ္မရက်္ခိတကျောင်း၊ လဲချားမြို့၊ ကျောင်းပန်းကျောင်း၊ ဝါဆိုကျောင်း၊ ကျောင်းခမ်းကျောင်း၊ ဟိုလွယ် ကျောင်း၊ မိုင်းနောင်မြို့၊ မင်္ဂလာရန်အောင်ကျောင်း၊ ကုန်းတော်ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း၊ အိဝံဂေလိလူမျိုးပေါင်းစုံ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ လုံယန်းနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတို့၌လည်းကောင်း၊ တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာန ချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ သီလဓမ္မကုန်းသာ တောရကျောင်းတိုက်၊ တူယား ကျောင်းတိုက်၊ နောင်ဖာစေတီကျောင်းတိုက်၊   ကျိုင်းလဲ့ကျောင်းတိုက်၊  ဘိုးဘြားရိပ်သာ၊ သာသနာ့ ဝေပုလ္လ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ဓမ္မသုခ တောရကျောင်းတိုက်၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး သင်တန်းကျောင်း၊ တပ်နယ် နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းတော်၊ ဟွေခါးလားဟူနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်၊ တာချီလိတ်မြို့၊  တောင်တန်းသာသနာပြုဗဟို ကျောင်းတိုက်၊  ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်၊ အောင်မင်္ဂလာတောရကျောင်းတိုက်၊ မိုင်းခတ်မြို့၊ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ သာသနာပြု ကျောင်းတိုက်နှင့် မိုင်းယန်းမြို့၊ ပါလန်ကျောင်းတိုက်တို့၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ ပစ်္ဆိမာရုံကျောင်းတိုက်၊ ရွှေဆံတော်စေတီတော်၊ သာသနာ ၂၅၀၀ စေတီတော်၊ ရေလယ်ဘုရား၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်ရှိ မြဝတီဘဏ် လီမိတက်နှင့် အများပြည်သူ သွားလာနေ သောနေရာများ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်၊ သင်္ကန်းညီနောင်ကျေးရွာရှိ မြို့ဦး ကျောင်းတိုက်၊  ဗုဒ္ဓ သုခကျောင်းတိုက်၊ ငွေ ဟင်္သာကျောင်းတိုက်၊ ဖာပွန်မြို့၊ အေးသုခ ကျောင်းတိုက်၊ မြို့မရွှေကျောင်းတိုက်၊ ဝေဠု ဝန်ကျောင်းတိုက်၌လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုး တန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်   တပ်နယ်

အသီးသီးမှဆေးအဖွဲ့များက   တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့၊ ဝက်သိုက်ကျောင်း တိုက်၊ ရွှေကျောင်းတိုက်၊ ကော့လိပ်ကုက်္ကိုလ် စာသင်တိုက်၊ ကန်ဖျားရပ်ကွက်ရှိ  ဟိန်္ဒူ ဘုရားကျောင်း၊     တောင်သာယာဘိုးဘွား ရိပ်သာ၊ ထားဝယ်မြို့၊ ဇေယျဘုမ်္မိကျောင်းတိုက်၊ ဇေယျဝတီကျောင်းတိုက်၊ မဟာဘုံကျော်ကျောင်းတိုက်၊ ပခုက္ကူကျောင်းတိုက်၊ ရွှေတောင်စား စေတီတော်မြတ်ကြီး၊ ထားဝယ် မရ်ကတ်ဇ် ဗလီကြီး၊ မြန်မာနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ ဟိန္ဒူဘုရားရှိ ခိုးကျောင်း၊ လောင်းလုံး မြို့နယ်၊ နန္ဒသီရိကျောင်းတိုက်၊ ရေဖြူမြို့နယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ သာသနာ့ပါလကျောင်း တိုက်၊   ညှင်းထွေး ရွာသစ်ကျောင်းတိုက်၊ ကလိန်အောင်မြို့၊ ရွှေစေတီကျောင်းတိုက်၊ သီတဂူဓမ္မ ဝိဟာရကျောင်းတိုက်၊ အောင်သီရိ ဘုရားကုန်း၊   ဆုတောင်းပြည့်ဆံတော်ရှင် စေတီတော်မြတ်ကြီး၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊  တပ်ရာ ကုန်းကျောင်းတိုက်၊ ပုလောမြို့နယ်၊ ပလောက်မြို့၊ ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်၊ မြောက်ကျောင်းတိုက်၊ မြိတ်မြို့နယ်၊ ပင်းအို ကျေးရွာ၊ ပစ်္ဆိမာရံသီအနောက်ကျောင်းတိုက်၊ ဒေါကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ အလယ် ချောင်းကျေးရွာ တပ်ဦးကျောင်း၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ တောရကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းတိုက်၊ သုခကာရီ ကျောင်းတိုက်၊ သီရိမင်္ဂလာ ကျောင်းတိုက်၊ ကော့သောင်း မြို့နယ်၊ ပြည်တော်အေးကျောင်းတိုက်၊ နိဗ္ဗာန်အေး စာသင်တိုက်၊ ဗုဒ္ဓနုဿတိ စာသင်တိုက်၊  ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ စွန်္နိဂျာမေဗလီ၊ ကက်သလစ်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊   အော်ကြီး ကျေးရွာ သာသနာ့ဝေပုလ်္လကျောင်းနှင့် ရွှေပြည်သာ ကျောင်းတိုက်တို့၌ လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန် တိုင်းစစ် ဌာနချုပ်နှင့်  တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဇီဝကလမ်းရှိ ဇဖါရ်ရှား ဂူဗိမာန် နှင့်ဝတ်ပြုကျောင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊  ဗဟိုလမ်းရှိ ချမ်းမြေ့ ဂုဏ်ဝေသီလရှင် စာသင်တိုက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အင်းလျှက်ကျေးရွာရှိ သာသနာ့ ဝန်ဆောင်ကျောင်းတိုက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊  တောတိုက် ရပ်ကွက်ရှိ တောတိုက် ဓမ္မရိပ်သာ ကျောင်းတိုက်၊  လှည်းကူးမြို့နယ်၊  ဒါးပိန်တောင်ကျေးရွာရှိ   ဇောတိကာရုံ ရွှေကျင် ကျောင်းတိုက်၊  တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊  ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ပြည်ဇောတိကာရုံကျောင်းတိုက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်ရှိ သီတဂူဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ ဒလမြို့နယ်၊ ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်ရှိ အလယ် ကျောင်းပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်တို့၌ လည်းကောင်း၊ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့ရှိ ဇေယျမေဒနီစာသင်တိုက်၊ အလယ်တောရ ကျောင်း၊ ဇေယျမင်္ဂလာ ကျောင်းတိုက်၊ ပုသိမ်မြို့ရှိ ပစ်္ဆိမာရုံကျောင်းတိုက်၊ ရွှေမစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်၊ တိုက်ကြီး ကျောင်း ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊   စတုဘုမ်္မိကကျောင်းတိုက်၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသင်တန်းကျောင်း၊  သာသနာ့ရံ သီပါဠိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်၊ ကုလဝိသေသီကျောင်းတိုက်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ အပြင် ပတ္တမြား စာသင်တိုက်၊ ရတနာ မွန်စာသင်တိုက်၊ ရေတံခွန်စာသင်တိုက်၊ မင်္ဂလာရာမစာသင်တိုက်၊ အင်္ဂပူမြို့ရှိ သကျ သီတာပညာပါရမီ ကျောင်းတိုက်၊ ဟိုင်းကြီး ကျွန်းမြို့၊ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကာရုံ ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်နှင့် ဝိသုဒ္ဒါရုံ ဓမ္မရိပ်သာ ကျောင်းတိုက် တို့၌ လည်းကောင်း၊  အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက အမ်းမြို့ရှိ မြို့ဦး ကျောင်းတိုက်၊ ကျောက်ကြီး တောင်ကျောင်းတိုက်၊ ငွေချန်တောင်တောရကျောင်းတိုက်၊ ဒိုက်ကြီးကျောင်းတိုက်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ နာရီကန်ရွာမကျောင်းတိုက်၊ ဇေတဝန်ပရိယတ်္တိတပ်ဦးကျောင်းနှင့် သင်္ဂနက် ကျေးရွာရှိ ကမန် တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအားလည်းကောင်း၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီး သီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက မုံရွာမြို့၊ မိုးညှင်းသမ်္ဗုဒေ်္ဓဘုရား၊ သီလရှင်စာသင်တိုက်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ဦး တိပိဋက ဓမ္မပါလ မဟာဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်၊ အရာတော်မြို့၊ ပိတောက်ပင် ကျောင်းတိုက်၊ မယ်ဇယ် ပင်ကျောင်း တိုက်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ နန်းဦးကျောင်းတိုက်၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ဇေယျသိမ်းကျောင်းတိုက်၊ ရွှေဘုန်း ရံသီ ကျောင်းတိုက်၊   ခေမာသီဝံကျောင်းတိုက်၊ ပံသကူကျောင်းတိုက်၊   ဓူဝံကျောင်းတိုက်၊ ပထမဂန္ဓာရုံ ကျောင်းတိုက်၊ ကလေးမြို့၊ ရွှေကျောင်းတိုက်၊ မြို့ချက်အောင်မြေကျောင်း တိုက်၊ အောင်မြေရာပြည့်ကျောင်းတိုက်၊ ဓမ္မရံသီ ကျောင်းတိုက်၊ ရွှေပါရမီကျောင်းတိုက်၊ ရန်ကင်းကျောင်းတိုက်၊   ကလေးမြို့နယ်၊ ဆည်တော်ဦး ကျေးရွာ ကျောင်းတိုက်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့၊ ဓမ္မာချောင် သာသနာ့ရိပ်သာ၊ စိတ္တရသုခ ကျောင်းတိုက်၊  မြတ်ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက်၊ ကင်းစေတီ တောရကျောင်းတိုက်၊    နောင်ပို အောင်ကျောင်းတိုက်၊ ခန်္တီးမြို့၊ ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်၊ ဇေယျသုခ ကျောင်း တိုက်၊ မြို့မ ရပ်ကွက်၊ သာသနာ့ဟိတမြို့မကျောင်းတိုက်၊ ပေါမိုင်းရပ်ကွက်၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု ဗဟို ကျောင်းတိုက်၊   သာစည်ရပ်ကွက်၊ သာသနာ့ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက်၊ ပခုက်္ကူမြို့၊  မဟာဝိသုတာရာမကျောင်းတိုက်၊   တပ်ဦး ဓမ္မဗိမာန်ကျောင်းတိုက်၊ သာသနာ့ ဝုဒ္ဓိကာရ ကျောင်းတိုက်၊ ရေစကြိုမြို့၊ မဇ္ဈိမာရုံပါရမီ ကျောင်းတိုက်၊ ပေါက်မြို့၊ လေသာကျောင်းတိုက်၊ မင်းတပ်မြို့၊ ပန်အော့တောင်တန်း သာသနာပြုကျောင်းတိုက်၊   ဟားခါးမြို့၊ ကျောဘုတ် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဈေးဟောင်း ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ကျောင်းနှင့် ဟားခါးအင်းဝ ဘဏ်တို့၌ လည်းကောင်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ ဆေးအဖွဲ့များက မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန်းတောင်ခြေ ဘိုးဘွားရိပ်သာနှင့် မန်္တလေး ဘူတာကြီးရှိ  အများပြည်သူ အသုံးပြုသည့် အဓိက နေရာများ၌ လည်းကောင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တောင်ငူမြို့၊ အောင်မြေ ဇေယျုံ ပရိယတ်္တိ စာသင်တိုက်၊  ကြာနီကန် ပရိယတ်္တိစာသင်တိုက်၊ တောင်ငူမြို့၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်၊  တောင်ငူ မြို့နယ်  ဘာသာ ပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့၊ တောင်ငူခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၊ အစ္စ လာမ် သာသနာရေး ရာကောင်စီ၊ ဒရ်ဂါဂျာမေ ဗလီ၊ တောင်ငူမြို့၊ ဘူတာကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊  ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ မဒေါက်မြို့၊ မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်ရှိ  တိုင်တစ်ရာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊  မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်ရှိ  တောရကြီးကျောင်းတိုက်၊ ရွှေစေ တီကျောင်းတိုက်၊ မြို့မ(၄)ရပ်ကွက်ရှိ တောင်ကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ပြွန်တန်ဆာမြို့ရှိ  ဦးဆင်ကြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ရွှေကျင်မြို့၊ ဂန့်ဂေါ်ဝိုင်းရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်ဦးဘုရား ပရိဝုဏ်တို့၌ လည်းကောင်း၊ ဆရာ တော်ကြီးများ၊ သံဃာတော်များ၊ သာသနာနွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် မသန်စွမ်းသူများတို့ကို COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍လိုအပ်သည့်ကျန်းမာ ရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ အပူချိန်တိုင်းတာပေးခြင်း၊  ကျန်းမာရေး အသိ ပညာပေးခြင်း၊ စနစ်တကျ လက်ဆေးသရုပ်ပြခြင်းတို့  ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်နေမှုများကို တိုင်းစစ် ဌာနချုပ်အသီးသီးမှ တိုင်းမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံကြည့်ရှုကြပြီး COVID-19 ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူ ပြုဆေးဝါးများ၊ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်များ၊   နှာခေါင်းစည်းများနှင့်  လှူဖွယ် ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ် ပေးအပ်လှူဒါန်းကြသည်။

ထို့ပြင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများက စေတီပုထိုးများ၊  ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊  သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ် နား စခန်း များနှင့် လူသွား လူလာထူထပ် များပြားသည့် နေရာများ၌ ပိုးသတ် ဆေးဖျန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ 

Recent News