အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္

 

အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္  ဧၿပီ  ၁

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ သက္ႀကီးဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးရွိ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံမ်ားမွ ပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမႉးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား ပါဝင္ေသာေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလရွင္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လည္းေကာင္း  COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ကိုယ္ခံအား ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ား၊ Mask မ်ားကို ေပးအပ္လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အနီးဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳ လ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ေစ်းမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕၊ နမၼတီးၿမိဳ႕၊  ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊  မိုးမိတ္ၿမိဳ႕တို႔ ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အသင္း ေတာ္႐ုံးမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္ အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက    လားရႈိးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တို႔ရွိ  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ေလဆိပ္၊   ကားကြင္းႏွင့္ ေစ်းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ   ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊ ေညာင္ၿမိဳ႕၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊ ကေလာၿမိဳ႕၊ ပင္းတယၿမိဳ႕၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ဟဲဟိုး ၿမိဳ႕၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ ဘန္းယဥ္ၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕၊ ဖ႐ူဆို ၿမိဳ႕၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕၊  ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕တို႔ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕၊ ခိုလမ္ၿမိဳ႕၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕၊ မိုးနဲၿမိဳ႕၊လင္းေခးၿမိဳ႕၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗလီတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ   ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ မိုင္းတုံၿမိဳ႕၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ဘုံေက်ာင္း၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက   မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕တို႔ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊   ဘူတာ႐ုံႏွင့္ ဘဏ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕၊ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕၊  ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊  ပုေလာၿမိဳ႕၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕၊ ဘုတ္ ျပင္းၿမိဳ႕၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ဘုံေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ေစ်းမ်ား ႏွင့္ဆိပ္ကမ္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊  အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ   ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊  ဖ်ာပုံၿမိဳ႕၊  မအူပင္ၿမိဳ႕၊  ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕တို႔ရွိ  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊    အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာ ၿမိဳ႕၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕၊ တမူးၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊  ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕တို႔ရွိ   ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  တပ္နယ္အသီးသီးမွ ေဆးအဖြဲ႕ မ်ားက ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေခတၱရာၿမိဳ႕၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း တို႔၌ လည္းေကာင္း၊   ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို   COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ အပူခ်ိန္တိုင္းတာေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္း၊ စနစ္ တက် လက္ေဆးသ႐ုပ္ျပျခင္း၊ Surgical Disposable Mask အသုံးျပဳနည္း သ႐ုပ္ျပသျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးမွ တိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံၾကည့္ရႈၾကၿပီး COVID-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရမလိုလက္သန႔္ ေဆးရည္မ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္ လႉဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ေပးအပ္ လႉဒါန္းၾကသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္နယ္အသီးသီးမွ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ အေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နား စခန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ လူသြားလူလာ ထူထပ္မ်ားျပားသည့္ ေနရာမ်ား၌ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)

အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆေးစစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်

နေပြည်တော်  ဧပြီ  ၁

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်တော်မူကြသော သံဃာတော်များနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံမှ သက်ကြီးဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရေး၊ ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှု မရှိစေရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလေးပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ထို့ကြောင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အသီးသီးရှိ နယ်မြေခံတပ်မတော် ဆေးရုံများမှ ပါရဂူများ၊ ဆေးမှူးများနှင့် သူနာပြုများ ပါဝင်သောဆေးအဖွဲ့များက နိုင်ငံတော် သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အသီးသီးရှိ သြဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများ၊ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများနှင့် သံဃာတော်များ၊ သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များအား လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူဘာသာရေး ကျောင်းများရှိ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့ဝင်များအား လည်းကောင်း၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များကို လည်းကောင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လည်းကောင်း  COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်စေရေး အတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အထောက်အကူပြု ဆေးဝါးများနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်များ၊ Mask များကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ၊ အနီးဝန်းကျင်နှင့် အများပြည်သူ အသုံးပြု လျက်ရှိသည့် နေရာများအား ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့တွင် နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်တို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနှင့် ဈေးများ၌ လည်းကောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား မြို့၊ နမ္မတီးမြို့၊  ဗန်းမော်မြို့၊  မိုးမိတ်မြို့တို့ ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် အသင်း တော်ရုံးများ၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ် အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက    လားရှိုးမြို့နှင့် လောက်ကိုင်မြို့တို့ရှိ  ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ လေဆိပ်၊   ကားကွင်းနှင့် ဈေးတို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ   ဆေးအဖွဲ့များက ကျောက်တလုံးကြီးမြို့၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရွှေ ညောင်မြို့၊ ဟိုပုံးမြို့၊ ရပ်စောက်မြို့၊ ကလောမြို့၊ ပင်းတယမြို့၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ဟဲဟိုး မြို့၊ ပင်လောင်းမြို့၊ နောင်တရားမြို့၊ မိုးဗြဲမြို့၊ ဆီဆိုင်မြို့၊ ဘန်းယဉ်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့၊ ဖရူဆို မြို့၊ ဘောလခဲမြို့၊  ဖားဆောင်းမြို့တို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ ဗလီတို့၌လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ လဲချားမြို့၊ ခိုလမ်မြို့၊ လွိုင်လင်မြို့၊ မိုးနဲမြို့၊လင်းခေးမြို့၊ ကွန်ဟိန်းမြို့၊ ကျေးသီးမြို့တို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့် ဗလီတို့၌ လည်းကောင်း၊ တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ   ဆေးအဖွဲ့များက ကျိုင်းတုံမြို့၊ မိုင်းဆတ်မြို့၊ မိုင်းဖြတ်မြို့၊ တာချီလိတ်မြို့၊ မိုင်းတုံမြို့၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့တို့ရှိ စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ တရုတ်ဘုံကျောင်း၊ ဘဏ်များနှင့် အခြေခံပညာ ကျောင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက   မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ ဖာပွန်မြို့တို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ ဗလီများ၊   ဘူတာရုံနှင့် ဘဏ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဖြူမြို့၊လောင်းလုံးမြို့၊  ထားဝယ်မြို့၊  ပုလောမြို့၊ မြိတ်မြို့၊ ကျွန်းစုမြို့၊ တနင်္သာရီမြို့၊ ဘုတ် ပြင်းမြို့၊ ကော့သောင်းမြို့၊ ခမောက်ကြီးမြို့တို့ရှိ စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ တရုတ်ဘုံကျောင်းများ၊ ဗလီများ၊ ဈေးများ နှင့်ဆိပ်ကမ်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊  အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်တို့ရှိ   ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့် လေဆိပ်တို့၌ လည်းကောင်း၊အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့်  တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အိမ်မဲမြို့၊ ပုသိမ်မြို့၊ ကြံခင်းမြို့၊ မြန်အောင်မြို့၊  ဖျာပုံမြို့၊  မအူပင်မြို့၊  ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့တို့ရှိ  ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၌ လည်းကောင်း၊    အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့များက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာ မြို့၊ အရာတော်မြို့၊ ရွှေဘိုမြို့၊ တမူးမြို့၊ ကလေးမြို့၊ ခန္တီးမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မင်းတပ်မြို့၊ ဟားခါးမြို့တို့ရှိ စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့် ဘဏ်တို့၌ လည်းကောင်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ဆေးအဖွဲ့များက မန္တလေးမြို့၊  အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊  မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မကွေးမြို့၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့၊ ရမည်းသင်းမြို့တို့ရှိ   ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ တရားရုံးများ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဈေးများ၊ ဘဏ်များနှင့် လေဆိပ်တို့၌ လည်းကောင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့်  တပ်နယ်အသီးသီးမှ ဆေးအဖွဲ့ များက တောင်ငူမြို့၊ ကေတုမတီမြို့သစ်၊ ရွှေကျင်မြို့၊ ပဲခူးမြို့၊ ရွှေတောင်မြို့၊ ပြည်မြို့၊ ခေတ္တရာမြို့၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပေါင်းတည်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့တို့ရှိ စေတီပုထိုးများ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တို့၌ လည်းကောင်း၊   ဆရာတော်ကြီးများ၊ သံဃာတော်များ၊ သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း  အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပြည်သူ့စစ် (ဌာနေ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို   COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာ ရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ အပူချိန်တိုင်းတာပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်း၊ စနစ် တကျ လက်ဆေးသရုပ်ပြခြင်း၊ Surgical Disposable Mask အသုံးပြုနည်း သရုပ်ပြသခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အသီးသီးမှ တိုင်းမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံကြည့်ရှုကြပြီး COVID-19 ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြု ဆေးဝါးများ၊ ရေမလိုလက်သန့် ဆေးရည်များ၊ နှာခေါင်းစည်းများနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်ပေးအပ် လှူဒါန်းကြသည်။

ထို့ပြင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ နယ်မြေခံ တပ်မတော်သားများက စေတီပုထိုးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နား စခန်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ လမ်းများနှင့် လူသွားလူလာ ထူထပ်များပြားသည့် နေရာများ၌ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Recent News