တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္ တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း (Combined Fleet Exercise - Sea Shield 2017) ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္

Recent News