တပ္မေတာ္(ေရ)၏ စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း (Combined Fleet Exercise-Sea Shield 2017) ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၃၁

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တည္ေနရာအေနအထားအရ ကမ္း႐ုိးတန္းအရွည္မုိင္ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိသျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ကုိကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏တာ၀န္မွာ လြန္စြာႀကီးမားေၾကာင္း၊ ေရတပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ကာကြယ္ရန္မလုံေလာက္ဘဲ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈက႑မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယခုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္၍ ေနာင္တြင္ ယခုထက္ပုိမုိထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း (Combined Fleet Exercise-Sea Shield 2017) တြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ အရာရွိႀကီးမ်ား စစ္ေရယာဥ္မွဴး မ်ားႏွင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားကို အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တပ္မေတာ္(ေရ)၀တ္စုံအား ဂုဏ္ျပဳ၀တ္ဆင္၍ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ (ကိုကိုးကြၽန္းေဒသ)၌ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း (Combined Fleet Exercise-Sea Shield 2017) ကို ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ အကဲၾကည့္စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ်ေပၚမွ လိုက္ပါၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။

ဦးစြာ စစ္ေရယာဥ္-ေအာင္ေဇယ်ေပၚတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေလ့က်င့္ခန္းကို ဦးေဆာင္မည့္ တာ၀န္ေရတပ္မမွဴးက ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တုိက္စစ္ႏႈတ္မိန္႔ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တာ၀န္ေရတပ္မမွဴးႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာစစ္ေရယာဥ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းကို အစီအစဥ္အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္(ေရ)အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႕(NAVY SEALs) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရန္သူမ်ား စီးနင္းထားသည့္ ခရီးသည္တင္ကုန္သြယ္ေရယာဥ္တစ္စီးအား အျမန္သြား ကင္းလွည့္တုိက္ခုိက္ေရးေရယာဥ္ ၄ စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၃ စီးျဖင့္ ၀င္ေရာက္စီးနင္း၍ ဖမ္းဆီးခံဓားစာခံမ်ားအား ကယ္ဆယ္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းအား ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းမွ ေရယာဥ္အနီး၀ဲပ်ံ၍ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ၎ကုိအာ႐ုံစုိက္ေနခ်ိန္တြင္ (NAVY SEALs) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အျမန္သြားကင္းလွည့္ တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေရယာဥ္အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စင္းမွ အခ်ိန္ကုိက္ရန္သူအား ေခ်မႈန္းပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ကာပစ္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ (NAVY SEALs) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွေန၍ Fast Rope ႀကိဳးျဖင့္ ေရယာဥ္ေပၚသုိ႔ စီးနင္းတက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အျမန္သြားကင္းလွည့္ တုိက္ခုိက္ေရးေရယာဥ္ေပၚမွ (NAVY SEALs) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း Anchor Launcher အသုံးျပဳ၍ ႀကဳိးေလွကားျဖင့္ ေရယာဥ္ေပၚသုိ႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေရယာဥ္အတြင္းပုိင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခုိက္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းမွ ေရယာဥ္၀န္ထမ္းမ်ားအားကယ္ဆယ္ၿပီး က်န္ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းမွ ဓားစာခံႏွစ္ဦးအား SPIE ROPE ျဖင့္ကယ္ဆယ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈအားေပးေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အေလးျပဳၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ေရယာဥ္အတြင္း ရန္သူေထာင္ထားခဲ့သည့္ မုိင္းမ်ားႏွင့္ ရန္သူမ်ားမက်န္ရွိေစေရး ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရန္သူေထာင္ထားသည့္မုိင္းမ်ား ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရစစ္သည္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရယာဥ္၀န္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ႕အား အျမန္သြားကင္းလွည့္ တုိက္ခုိက္ေရးေရယာဥ္ ၂ စင္းျဖင့္ ျပန္လည္ကယ္ထုတ္ ၾကၿပီးထြက္ခြာၾကသည္။ မုိင္းမ်ားေပါက္ကြဲခ်ိန္တြင္ ေရယာဥ္ေပၚတြင္က်န္ရွိခဲ့ၿပီး ေရယာဥ္ေပၚမွ အခ်ိန္မီခုန္ခ်ခဲ့သည့္ (NAVY SEALs) တပ္ဖြဲ႔၀င္ မုိင္းရွင္းစစ္သည္ ၁ ဦးအား ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးမွ Hoist ျဖင့္ ဆယ္တင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ရန္သူ႕မုိင္းေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ေနသည့္ ခရီးသည္တင္ ကုန္သြယ္ေရယာဥ္အား ဘက္စုံသုံး တြဲဆြဲစစ္ေရယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္မီးၿငႇိမ္းသတ္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျမန္သြားကင္းလွည့္ တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္မ်ားက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေရးယာဥ္ ေအာင္ေဇယ်ေပၚတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ တက္/ဆင္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းကုိျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း၌ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ (NAVY SEALs) တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕မွဴးက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ကုိယ္တုိင္လာေရာက္သတင္းပုိ႔တင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေရတပ္စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ ေရျပင္ရန္ကာကြယ္ေရးစစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ပုံျပဳ Formation-5 ပုံစံျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ခ်ီတက္ၾကသည္။ ၎ေနာက္ရန္သူ ေရငုပ္သေဘၤာသတင္းရရွိခ်ိန္တြင္ စစ္ေရယာဥ္ ၄ စီး ပင္မစစ္ေရယာဥ္အုပ္မွခြဲထြက္၍ ေရေအာက္ရန္ ကာကြယ္ေရးစစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည့္ ရန္သူ႕ေရငုပ္သေဘၤာအား RDC၊ LDC ေရျမႇဳပ္ဒုံး၊ ေရျမႇပ္ဗုံးမ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းျခင္းကုိေဆာင္ရြက္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ပင္မစစ္ေရယာဥ္စုသည္ Cruising C Formation ပုံစံေျပာင္းလဲခ်ီတက္သည္။ ၎မွရန္သူ႕ ေလေၾကာင္းရန္သတင္းရရွိခ်ိန္တြင္ Arrow Head Formation ပုံစံေျပာင္းလဲခ်ီတက္၍ ရန္သူျမန္ႏႈန္းျမင့္ေရယာဥ္မ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈအား ေရျပင္ရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ၾကၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ပါ၀င္ၾကသည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ လုိက္ပါလာေသာ အရာရွိစစ္သည္မ်ားက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္သူ႕ေလယာဥ္မ်ားအား ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ပစ္ခတ္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ႐ုတ္ခ်ည္းေပၚေပါက္လာေသာ ရန္သူ႕ကင္းေထာက္ေရယာဥ္ မ်ားအား အေျမာက္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းျခင္းေလ့က်င့္ခန္းကုိ လည္းေကာင္း အသီးသီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ရန္သူ႕ပင္မစစ္ေရယာဥ္အုပ္ကုိ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းရန္အတြက္ ၤ Formation-10 ပုံစံေျပာင္းလဲ၍ အီလက္ထရြန္းနစ္ စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း၊ ဒံုးပ်ံမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း၊ ပင္မအေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အၿပီးအပုိင္ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ စစ္ေရယာဥ္ေအာင္ေဇယ်ေပၚတြင္ စီးနင္းလုိက္ပါလာသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အား ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားက Fleet Review ျဖင့္ ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)တို႔ထံ ေလ့က်င့္ခန္းအထိမ္းအမွတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကို ေပးအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္း (Combined Fleet Exercise-Sea Shield 2017) တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ေရယာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယေန႔ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ စီမံခ်က္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္ကုိက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိလည္း စီမံခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းကုိဦးေဆာင္သူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) အပါအ၀င္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားကုိဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀မွသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၾကာင္း၊ တုိက္ပြဲစြမ္းအားတြင္အေရး အႀကီးဆုံးမွာ စစ္ကစားမႈစီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္ခတ္မႈစီမံခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္လည္း တုိက္သေဘၤာမ်ားသည္ Maneuver ေကာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Speed ႏွင့္ Fire Power ေကာင္းရန္လုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္တုိက္ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း စစ္ကစားမႈႏွင့္ပစ္ခတ္မႈ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူေျခလ်င္တပ္ မ်ားတြင္ ေျမပုိင္မွစစ္ႏုိင္မည္ဟုဆုိေၾကာင္း၊ ေရတပ္အေနျဖင့္လည္း ေရျပင္တစ္ခုလုံးကုိ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္ေနရန္ လုိေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းပကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈစြမ္းပကားကုိ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေန႔မိန္႔ခြန္းတြင္ ၂၁ ရာစု ေခတ္သစ္စစ္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲႏုိင္သည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေလ့က်င့္ခန္းတြင္လည္း ေရတပ္ႏွင့္ေလတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး သေဘာတရားကုိအသုံးခ်ရန္ႏွင့္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေလ့က်င့္ရန္ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တုိင္းျပည္၏အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာရွိ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈသည္ “အား” တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ “အား”ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးကိစၥမ်ားသာမက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ဦးေဆာင္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတြင္ ျပည္သူမပါဘဲမရႏုိင္ေၾကာင္း၊ “ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား” လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္မဟာဗ်ဴဟာအရလည္း ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းပကားရရွိေအာင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းမွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားေပးအပ္သည္။ ထုိသို႔စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနမႈကို ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားလည္း ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ်ႏွင့္အတူ လိုက္ပါၿပီး သတင္းရယူခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေရထု၊ ေလထုအတြင္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)ရွိ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို အသင့္ျဖစ္မႈ ၃ ရပ္ျဖင့္ စစ္ဆင္မႈနယ္ပယ္ ၄ ရပ္တြင္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္စြာ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ေရယာဥ္တပ္ေပါင္းစုပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္း (Combined Fleet Exercise-Sea Shield 2017) သည္ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေရယာဥ္မ်ဳိးစုံ ၂၈ စီးႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္အင္အား ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ပင္လယ္ျပင္ စစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕စစ္ကစား လႈပ္ရွားမႈကို ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ား၏စြမ္းရည္မ်ားစြာတိုးတက္ ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News