တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း(ဆင္ျဖဴရွင္) ေလ့က်င့္မႈစတင္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂

Recent News