ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရိွသည္

ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ၾကီး/စာေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရိွသည္

၁။      ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုရမည္-

          (က)   ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရိွဖူးသူ(အပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။

          (ခ)     တက္ၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

          (ဂ)     ၁-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။

          (ဃ)   အရပ္(၅)ေပ(၂)လက္မ၊ ေပါင္(၁၀၀)ႏွင့္အထက္ရိွရမည္။

          (အထက္ပါအတုိင္း ကုိယ္အေလးခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကုိယ္အေလး ခ်ိန္အား ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းစားပါမည္။)

          (င)     မိဘအုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရိွရမည္။

၂။  ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္  ၂၆-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အခမဲ့ရယူၿပီး  ၂၇-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၆-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ သတင္းပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္-

          (က)   ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္။

          (ခ)     တက္ၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္။

          (ဂ)     အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္း တစ္ခုခုမွ တစ္လ အတြင္းရရိွေသာ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)။

          (ဃ)   တစ္လအတြင္း႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု(၃)ပံု။

၃။       သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ားအား  စစ္ေရးခ်ဳပ္႐ံုး၊  စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ ခံရသူမ်ားအား တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အစီအစဥ္ျဖင့္  ေလ့က်င့္ေပးမည့္ သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔  ပုိ႔ေဆာင္ ေပးမည္။၎တြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆးေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ သင္တန္းသူအျဖစ္ အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္မည္။

၄။      သင္တန္းတြင္ အေျခခံ စစ္ပညာရပ္မ်ား၊ အေျခခံ႐ံုးလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ တုိ႔ကုိ ၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ  Dip,C.S (Diploma in Computer  Studies)  ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။

၅။   သင္တန္းကာလ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေျခလ်င္တပ္သားသစ္သင္တန္းကာလတြင္ တပ္သားသစ္လစာ  ၁၄၄၀၀၀ိ/- က်ပ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္သားသစ္သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္ရက္မွစ၍ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည္အထိ တပ္သား အေျခခံ လစာ၁၅၀၀၀၀ိ/-က်ပ္ကုိလည္းေကာင္း ရရိွမည္။ သင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ ကြန္ပ်ဴတာ) (တတိယတန္း) (အေျခခံလစာ-၂၀၄၀၀၀ိ+အရည္အခ်င္းလစာ ၄၀၀၀ိ+ M.H.R.A ၁၀၀၀၀ိ= ၂၁၈၀၀၀ိ) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေပးမည္။

၆။    တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) အဆင့္/အတန္း တုိးျမႇင့္ေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ အဆင့္ /အတန္း တုိးျမႇင့္ေရးစာေမးပဲြသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိ ခြင့္ရိွ၍ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္/အတန္းမ်ားတုိးျမႇင့္ ရရိွႏုိင္ၿပီး  ၎တုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္တဲြေဖာ္ျပပါ လစာ၊ စရိတ္မ်ား ရရိွမည္-

စဥ္ အဆင့္အတန္း    အေျခခံလစာ အရည္အခ်င္းလစာ M.H.R.A ေပါင္း
(က) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)ဒုတိယတန္း) ၂၀၄၀၀၀ ၆၀၀၀  ၁၀၀၀၀   ၂၂၀၀၀၀
(ခ)  တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ(ပထမတန္း) ၂၀၄၀၀၀ ၈၀၀၀  ၁၀၀၀၀   ၂၂၀၀၀၀
(ဂ)  ဒုတိယအရာခံဗုိလ္ (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)    ၂၄၀၀၀၀ ၈၀၀၀  ၁၀၀၀၀   ၂၅၈၀၀၀
(ဃ) အရာခံဗုိလ္ (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)  ၂၅၈၀၀၀ ၈၀၀၀  ၁၀၀၀၀   ၂၇၆၀၀၀

         

              မွတ္ခ်က္။      ႏွစ္တုိးလစာကုိ ၂ ႏွစ္လွ်င္ ၂၀၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ ၁၀၀၀၀ိ/- အထိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။

၇။      တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပစြာေျဖဆုိုႏိုင္သည္။

         မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းႏုိင္သည္။

Recent News