တုိင္းျပည္ကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကား ေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ အၿမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ - ၃

တုိင္းျပည္ကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကား ေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ အၿမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ စြမ္းရည္၊ စြမ္းအားရွိသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္းရွိသည့္တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေရးျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ပုသိမ္တပ္နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း (ဆင္ျဖဴရွင္)တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးအတြက္ရည္မွန္း၍ သမား႐ုိးက်စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ျမင့္မား လာေစရန္အတြက္ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပုသိမ္တပ္နယ္တြင္ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း(ဆင္ျဖဴရွင္) ဒုတိယပုိင္းေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။ အဆုိပါေလ့က်င့္ခန္းသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)လက္႐ုံး တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္ မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္မည့္ ႐ႈရပ္သုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းအားအစီအစဥ္ အတုိင္းျပဳလုပ္ၾကရာ ျမစ္ကူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕၊ ေရတပ္ အထူး စစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျမစ္ကူးစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွတုိက္ပြဲ နယ္ေျမအတြင္းရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီအထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ရန္သူ႕စခန္းမ်ား အားအလစ္အငုိက္ ၀င္ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေလထီးျဖင့္ ေျမျပင္သုိ႔ဆင္းသက္ကာ ရန္သူ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းမ်ားအား စီးနင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္တပ္မေတာ္(ေလ)မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားက ရန္သူ႕ပစ္မွတ္အသီးသီး အားတုိက္ခိုက္ျခင္း၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ားက ပစ္ခတ္၍ေခ်မႈန္းျခင္း၊ ေျခလ်င္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာကမ္းတက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ကမ္းတက္ျခင္း၊ ထပ္မံစစ္ကူေရာက္ရွိလာသည့္ ရန္သူ႕စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား တပ္မေတာ္(ေရ)မွစစ္ေရယာဥ္ မ်ားကပင္လယ္ေရျပင္တြင္ပင္တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းျခင္း၊ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရန္သူ႕စခန္းအားစီးနင္း တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အသီးသီးသုိ႔ တုိက္ပြဲလုပ္ငန္းအဆင့္ အလိုက္အတိုင္း ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္၍ ရန္သူကုိေခ်မႈန္း တုိက္ခိုက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အသီးသီးကုိသိမ္းပုိက္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္မိမိတပ္မ်ားအတြက္ေလေၾကာင္းမွ ခဲယမ္းႏွင့္ရိကၡာမ်ားခ်ေပးျခင္း၊ တုိက္ပြဲတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားကုိအေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေရးႀကီးလူနာမ်ားကုိ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ ၾကၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းၿပီးဆုံးရပ္နားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းအား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလုံးပူးေပါင္း၍ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ ယခုေလ့က်င့္ ခန္းမွေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သင္ခန္းစာေဖၚထုတ္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းစစ္ ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွ ရရွိလာ သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးဆုိသည္မွာ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္း ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္၊ တပ္ဖြဲ႕အလုိက္၊ တပ္ရင္းအလုိက္ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္၍ ေနာက္ဆုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) တပ္မ်ားအားလုံးအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ စစ္၏သေဘာတရားမွာအၿမဲေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး မိမိတု႔ိအေနျဖင့္ အၿမဲေလ့လာေနရန္လိုေၾကာင္း၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္းေခတ္အလုိက္မ်ိဳးစုံ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးမႈမ်ားလည္းေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိတုိ႔သည္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ နည္းပညာရပ္မ်ား ကုိေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ေလ့လာေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ေလ့က်င့္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီအၿမဲေလ့လာ၊ အၿမဲေလ့က်င့္၊ အၿမဲလုိက္နာေနရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအားကာကြယ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္တုိင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရဘူးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္၊ စြမ္းအားမ်ား ပုိမုိလုိအပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းမွာေခတ္မီသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္မရွိခဲ့ျခင္း၊ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ အားနည္းျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏုိင္ငံတုိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကား အားနည္းပါက ထိပါးေစာ္ကားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ရဲေဘာ္သုံး က်ိပ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ၿပီးစစ္ပညာသင္ယူ၍ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ဖြဲ႔ၿပီး ျပည္သူနဲ႔အတူတုိက္ပြဲ၀င္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သလုိ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစ၍ယခုအခ်ိန္အထိတပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိမယိမ္းယုိင္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္စြမ္းရည္ ထက္ျမက္သည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္အၿမဲမျပတ္ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ရန္၊ ကြၽမ္းက်င္ရန္၊ ရဲစြမ္းသတၱိရိွရန္ ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျဖင့္မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအးက တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း (ဆင္ျဖဴရွင္) အထိမ္း အမွတ္တံဆိပ္အား လက္ေဆာင္ေပးအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ သတင္း မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ား အားရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ၿပီး သိရွိလုိသည္မ်ားေမးျမန္းမႈအေပၚျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းဒုတိယပုိင္းအျဖစ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ပူးေပါင္း၍ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

Recent News