တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း (ဆင္ျဖဴရွင္)ပထမပုိင္းေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားၾကည့္႐ႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ - ၂

ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးအတြက္ရည္မွန္း၍ သမား႐ုိးက်စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲႏုိင္သည့္စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပုသိမ္တပ္နယ္တြင္ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း(ဆင္ျဖဴရွင္) ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

အဆုိပါေလ့က်င့္ခန္းသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေနာက္ ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္တြင္းသတင္း မီဒီယာမ်ားမွသတင္းေထာက္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပုသိမ္တပ္နယ္ရွိ နယ္ေျမခံသင္တန္းေက်ာင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေလ့က်င့္ခန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတဇေက်ာ္က ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း အရာအဖြင့္အား Powerpoint ၊ သဲေျမပုံမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးတုိက္စစ္ႏႈတ္မိန္႔ေပးမႈ၊ သက္ဆုိင္ရာ ၾကည္း၊ေရ၊ေလတပ္မမွဴးမ်ား၏ မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား တုိက္စစ္ႏႈတ္မိန္႔ေပးမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပမႈတုိ႔ ကုိၾကည့္႐ႈၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလုိအပ္သည္မ်ားမွာ ၾကားသည္။

ယင္းေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ Joint Operation Command Center အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုိက္လံရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီးတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယေန႔ နံနက္ ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း(ဆင္ျဖဴရွင္) မွ ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာပူးေပါင္း၍ တပ္ရင္းအဆင့္တုိက္စစ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈၾကသည္။

ယင္းေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္အေျမာက္ခ်ိတ္ဆြဲေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ေျခလ်င္၊ တင့္ပူးေပါင္း၍ ရန္သူကုိေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ သိမ္းပုိက္ ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တပ္မအဆင့္တုိက္စစ္ ျပဳလုပ္မည့္႐ႈရပ္သုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မႈအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ယင္းေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အတြဲလုိက္ဒုံးမ်ားပစ္ခတ္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ရန္သူ႕ပစ္မွတ္အသီးသီးအားႀကိဳတင္ ေခ်မႈန္းျခင္း၊ ေျခလ်င္တပ္မ်ားက ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္၍ ရန္သူကုိေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အသီးသီးအား သိမ္းပုိက္ျခင္းေလ့က်င့္မႈကုိေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္ေျမျပင္ေထာက္ပံ့ေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ ေရြ႕လ်ားစစ္ေျမျပင္ေဆး႐ုံတပ္စု ကုတင္-၂၀ တုိ႔အားလွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္သည္မ်ား ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ဒုတိယပုိင္းေလ့က်င့္ခန္းအား ေဖေဖၚ၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Recent News