အႀကီးအကဲမ်ားအေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္(၁၀)ပါး

၁။ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အမိန္႔ကို တိက်စြာ လိုက္နာပါ။ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္စြာ နာခံပါ။
၂။ အႀကီးအကဲမ်ားကို ခ်စ္ၾကည္ေလးစားပါ။
၃။ အထက္ကေပးအပ္ေသာတာ၀န္ကို ၾကည္သာရႊင္ျပစြာေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ပါ။
၄။ သင္ၾကားေပးသည့္ အတတ္ပညာကို ဆည္းပူးသင္ယူပါ။
၅။ အႀကီးအကဲမ်ားကို ကိုယ့္ဆရာသမားအျဖစ္ အၿမဲသေဘာပိုက္ပါ။
၆။ အႀကီးအကဲမ်ားအေပၚ ေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာ သစၥာေစာင့္ပါ။
၇။ ဆံုးမနာယူလြယ္တတ္ပါေစ။
၈။ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ မိမိထက္ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္အသိအမွတ္ျပဳပါ။
၉။ မည္သည့္ကိစၥမဆို အႀကီးအကဲထံအမွန္အတိုင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့တင္ျပပါ။
၁၀။ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေက်ာသား၊ ရင္သား မခြဲျခားဘဲ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အၿမဲသတိျပဳပါ။

* တပ္မေတာ္သားတိုင္း လိုက္နာရသည့္ code of conduct ျဖစ္သည္ *

Recent News