အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(ေလးေထာင့္ကန္) တိုက္၊ အခန္းေသာ့မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္

 

အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(ေလးေထာင့္ကန္) တိုက္၊ အခန္းေသာ့မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ  ၆ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ (ေလးေထာင့္ကန္)တြင္ ေနထုိင္ၾကမည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား ပၪၥမအႀကိမ္ တိုက္ခန္းေသာ့မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့သားေကာင္း အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(ေလးေထာင့္ကန္)၌ ျပဳလုပ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ပံုႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ဦးစြာ တိုင္းမွဴးက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး    စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား အိမ္ရာေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ အခန္းေသာ့မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တိုင္းမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ ကိုယ္လက္အဂၤါစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား    တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ လွ်ပ္စစ္သံုးဘီး စက္ဘီးမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီအုိးမ်ားအားေပးအပ္ကာ ျမန္မာ့သားေကာင္း အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ (ေလးေထာင့္ကန္)ရွိ    စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ဆန္၊ ဆီႏွင့္     စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ တိုင္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အိမ္ရာအတြင္း  လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး က်ဆံုး၊ ေသဆံုးခ့ဲၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔လႊတ္္ခဲ့ၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစား စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္   ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း    ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(ရန္ကုန္-၁)(ၿမိဳင္သာယာ)တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁ ရက္၌ အရာရွိႀကီး ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၁၂ ခန္း၊ အရာရွိငယ္ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၂၄ ခန္း၊ အျခားအဆင့္ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၁ဝ၂ ခန္း၊ စုစုေပါင္း ၁၃၈ ခန္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ (ရန္ကုန္-၂) (ၾကက္ျဖဴကန္)တြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္၌ အရာရွိငယ္ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၃၂ ခန္း၊ အျခားအဆင့္ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၆၄ ခန္း၊ စုစုေပါင္း၉၆ ခန္း၊ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ (ရန္ကုန္-၁) (ၿမိဳင္သာယာ)တြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၈ ရက္၌ အျခားအဆင့္ ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၈ဝ ခန္း၊ စုစုေပါင္း အရာရွိငယ္ေနအိမ္ ၃၂ ခန္းႏွင့္   အျခားအဆင့္ေနအိမ္ ၁၆ဝ ခန္း၊ စုစုေပါင္း ၁၉၂ ခန္း၊ စတုတၴအႀကိမ္အျဖစ္၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(ရန္ကုန္-၁) (ၿမိဳင္သာယာ)၌ အျခားအဆင့္ေနအိမ္ ၄၈ ခန္း၊ အဆင့္ျမင့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(ရန္ကုန္-၂)(ၾကက္ျဖဴကန္)တြင္ အျခားအဆင့္ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၁၃၆ ခန္း၊ စုစုေပါင္း အျခားအဆင့္ေနအိမ္တိုက္ခန္း ၁၈၄ ခန္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာအထိ အရာရွိႀကီး ၁၂ ဦး၊ အရာရွိငယ္ ၈၈ ဦး၊အျခားအဆင့္ ၅ဝဝ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆ဝဝ ဦးတို႔ထံ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 

ယခုပၪၥမအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာ့သားေကာင္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ (ေလးေထာင့္ကန္)တြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ့ဲေသာ အျခားအဆင့္ေနအိမ္(၂-ခန္းတြဲ) (၆)ထပ္ခုနစ္လံုး အိမ္ခန္းေပါင္း ၈၄ ခန္းႏွင့္(ရန္ကုန္-၁)တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္  အျခားအဆင့္ ေနအိမ္(၂-ခန္းတြဲ) (၂)လံုးမွ (၁၆)ခန္း၊ စုစုေပါင္း အျခားအဆင့္ေနအိမ္ ၁ဝဝ ခန္း ေနရာခ် ထားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(Unicode Version)
အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာ(လေးထောင့်ကန်) တိုက်၊ အခန်းသော့များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ ပြုလုပ်

နေပြည်တော်  ဒီဇင်ဘာ  ၆ 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ (လေးထောင့်ကန်)တွင် နေထိုင်ကြမည့် စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များအား ပဉ္စမအကြိမ် တိုက်ခန်းသော့များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ မြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့သားကောင်း အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာ(လေးထောင့်ကန်)၌ ပြုလုပ်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုများ တက်ရောက်ကြသည်။ 

ဦးစွာ တိုင်းမှူးက အမှာစကားပြောကြားပြီး    စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုများအား အိမ်ရာနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်နှင့် အခန်းသော့များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည်။

ထို့နောက် တိုင်းမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်အတွက် ကိုယ်လက်အင်္ဂါစွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များအား    တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)မိသားစုများက လှူဒါန်းသည့် လျှပ်စစ်သုံးဘီး စက်ဘီးများနှင့် ဘက်ထရီအိုးများအားပေးအပ်ကာ မြန်မာ့သားကောင်း အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ (လေးထောင့်ကန်)ရှိ    စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုများအား ဆန်၊ ဆီနှင့်     စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်သည်။

ယင်းနောက် တိုင်းမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အိမ်ရာအတွင်း  လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။

အဆိုပါ အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာများအား နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး ကျဆုံး၊ သေဆုံးခဲ့ကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည် များ၏ မိသားစုဝင်များ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များ၊ သက်ပြည့်အငြိမ်းစား စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအတွက်   ဆောက်လုပ် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်း    ပထမအကြိမ်အဖြစ် အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာ(ရန်ကုန်-၁)(မြိုင်သာယာ)တွင် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ မတ် ၁ ရက်၌ အရာရှိကြီး နေအိမ်တိုက်ခန်း ၁၂ ခန်း၊ အရာရှိငယ်နေအိမ်တိုက်ခန်း ၂၄ ခန်း၊ အခြားအဆင့်နေအိမ်တိုက်ခန်း ၁ဝ၂ ခန်း၊ စုစုပေါင်း ၁၃၈ ခန်း၊ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ (ရန်ကုန်-၂) (ကြက်ဖြူကန်)တွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်၌ အရာရှိငယ်နေအိမ်တိုက်ခန်း ၃၂ ခန်း၊ အခြားအဆင့်နေအိမ်တိုက်ခန်း ၆၄ ခန်း၊ စုစုပေါင်း၉၆ ခန်း၊ တတိယအကြိမ်အဖြစ် အဆင့်မြင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ (ရန်ကုန်-၁) (မြိုင်သာယာ)တွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၈ ရက်၌ အခြားအဆင့် နေအိမ်တိုက်ခန်း ၈ဝ ခန်း၊ စုစုပေါင်း အရာရှိငယ်နေအိမ် ၃၂ ခန်းနှင့်   အခြားအဆင့်နေအိမ် ၁၆ဝ ခန်း၊ စုစုပေါင်း ၁၉၂ ခန်း၊ စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ်၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာ(ရန်ကုန်-၁) (မြိုင်သာယာ)၌ အခြားအဆင့်နေအိမ် ၄၈ ခန်း၊ အဆင့်မြင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာ(ရန်ကုန်-၂)(ကြက်ဖြူကန်)တွင် အခြားအဆင့်နေအိမ်တိုက်ခန်း ၁၃၆ ခန်း၊ စုစုပေါင်း အခြားအဆင့်နေအိမ်တိုက်ခန်း ၁၈၄ ခန်းဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာအထိ အရာရှိကြီး ၁၂ ဦး၊ အရာရှိငယ် ၈၈ ဦး၊အခြားအဆင့် ၅ဝဝ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၆ဝဝ ဦးတို့ထံ နေအိမ်တိုက်ခန်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

ယခုပဉ္စမအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာ့သားကောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ (လေးထောင့်ကန်)တွင် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သော အခြားအဆင့်နေအိမ်(၂-ခန်းတွဲ) (၆)ထပ်ခုနစ်လုံး အိမ်ခန်းပေါင်း ၈၄ ခန်းနှင့်(ရန်ကုန်-၁)တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည့်  အခြားအဆင့် နေအိမ်(၂-ခန်းတွဲ) (၂)လုံးမှ (၁၆)ခန်း၊ စုစုပေါင်း အခြားအဆင့်နေအိမ် ၁ဝဝ ခန်း နေရာချ ထားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 

Recent News