ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္း (Combined Fleet Exercise)ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၆

တပ္မေတာ္(ေရ)စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အတြင္း ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ လက္နက္မ်ားေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားအား ကိုကိုးကြၽန္းေရျပင္တြင္ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းဧရိယာအျဖစ္ Point A ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀၀ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ္၊ Point B ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀၀ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၀ မိနစ္၊ Point C ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၅၀မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၀ မိနစ္၊ Point D ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၅၀ မိနစ္၊အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ္စသည့္ Coordinates အမွတ္မ်ားအား ဆက္ဆြဲထားသည့္ ဧရိယာအားသတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ေရေၾကာင္းသတိေပးခ်က္ ႏွင့္ ေလေၾကာင္းသတိေပးခ်က္တို႔အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေလ့က်င့္ခန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ အဆိုပါဧရိယာမွ ၅ မိုင္ပတ္လည္အားသေဘၤာႀကီး/ငယ္မ်ား၊ ကုန္တင္/စက္ေလွမ်ား၊ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား၊ စက္တပ္သမၺန္မ်ား ျဖတ္ သန္းသြားလာျခင္း၊ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားခ်ထားျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အျမင့္ေပ၁၅၀၀၀(တစ္ေသာင္းငါးေထာင္)ေအာက္ ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းျခင္းမျပဳၾကရန္ အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Recent News