တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင္႕ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ့ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား က်င္းပ

 

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင္႕ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ့ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္   ဒီဇင္ဘာ  ၃ဝ

 တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ေန႔ လယ္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ  တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ထိန္လင္းႏွင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမသုိ႔ ဝင္ေရာက္၍  သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူူၾကၿပီးေနာက္   ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း တီးမႈတ္ကာ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဘြဲ႕ယူ မည့္သူမ်ားအား ကတိသစၥာခံယူေစျခင္း၊ ေမာ္ကြန္းထိန္းက ဘြဲ႕ယူမည့္သူမ်ားကိုပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ထံသုိ႔   ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို  အစီအစဥ္အတုိင္း  ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က သူနာျပဳ သိပၸံဘြဲ႕ ၅၉ ဦး၊ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္မႈသိပၸံဘြဲ႕ သံုးဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ သိပၸံဘြဲ႕ (ဓာတ္ခြဲနည္းပညာ ေလးဦး၊ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ ငါးဦး၊ ခႏၶာသန္စြမ္းမႈ နည္းပညာ ငါးဦး) စုစုေပါင္း ၇၆ ဦးတုိ႔ကိုဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားအပ္ႏွင္းၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက   အေဆာင္အေယာင္အမွတ္ လကၡဏာ ျဖစ္သည့္ ဝတ္႐ံုမ်ားကိုဝတ္ဆင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

 ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာကာ တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဘြဲ႕ႏွင္းသ ဘင္ ခန္းမမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

 တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသိုလ္အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား အား က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႕ ၂ဝ ဦး၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးဘြဲ႕လြန္ ဒီပလုိမာ ၂၁၁ ဦး၊ သူနာျပဳ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ ၃၇၇ ဦး၊ ေဆးဝါးမဟာသိပၸံဘဲြ႕ ၄၂ ဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ မဟာသိပၸံဘြဲ႕  ၁၂၁ ဦး၊ သူနာျပဳ သိပၸံဘြဲ႕(ေပါင္းကူး) ၁၁၃ဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသံလြန္လႈိင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းနည္းပညာ ဒီပလုိမာဘြဲ႕  ၁၄ ဦး၊ အထူးၾကပ္မတ္ သူနာျပဳစုမႈ ဒီပလုိမာဘြဲ႕ ၁၄ ဦး၊ ခြဲစိတ္ခန္းသူနာျပဳစုမႈဒီပလုိမာဘြဲ႕ ၃၅ ဦး၊ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ ၃၁ဝ၄ ဦး၊  ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္မႈသိပၸံဘြဲ႕ ၂ဝ၇ဦး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာသိပၸံဘြဲ႕ ၅၈၇  ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၈၄၅ ဦးတုိ႔ အား ဘြဲ႕မ်ား အပ္ႏွင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ရွိ စာေပသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ နည္းျပအရာရွိမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ အတတ္ပညာမ်ားရရွိေရးအတြက္ ျပည္ပ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သူနာျပဳ ပါရဂူ ဘြဲ႕အတြက္ သင္တန္းသူ တစ္ဦး၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သူနာျပဳ ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ သင္တန္းသူ ႏွစ္ဦး၊ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ သူနာျပဳပါရဂူ ဘြဲ႕အတြက္ သင္တန္းသူႏွစ္ဦးႏွင့္   သူနာျပဳမဟာသိပၸံဘြဲ႕အတြက္ သင္တန္းသူ ရွစ္ဦးတုိ႔ အား ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ La Trobe တကၠသုိလ္ သုိ႔ ေစလႊတ္ပညာသင္ၾကားေစခဲ့ၿပီး အဆုိပါသင္တန္းသူ ၁၃ဦးအား အဆုိပါတကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းသည့္ အခမ္းအနားကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ ခန္းမ၌ ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပ ႏုိင္ခဲ့သည္။ အလားတူ ထုိင္းႏုိင္ငံ Ching Mai Universityႏွင့္ Mahidol University တုိ႔တြင္ သူနာျပဳမဟာ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ ေဆးဝါးမဟာ သိပၸံဘြဲ႕ တက္ေရာက္ သင္ယူေစခဲ့ၿပီး ေျခာက္ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ La Trobe တကၠသုိလ္သုိ႔ သူနာျပဳပါရဂူ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁)မွ သင္တန္းသူ ငါးဦးကို လည္းေကာင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ University of AirlanggaMulyorejoSuraba တကၠသုိလ္သို႔ သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ ပညာသိပၸံဘြဲ႕ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁ဝ)မွ  ထူးခြၽန္သင္တန္းသား ႏွစ္ဦးကို လည္းေကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကား ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။      

(Unicode Version)

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်၏ (၂၂)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပ

နေပြည်တော်   ဒီဇင်ဘာ  ၃ဝ

 တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ်၏ (၂၂)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားကို ယနေ့နေ့ လယ်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်း သဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ  တပ်မတော် သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထိန်လင်းနှင့် ပညာရေး အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။

 အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ တပ်မတော် သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ပညာရေး အဖွဲ့ဝင်များ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမသို့ ဝင်ရောက်၍  သတ်မှတ်နေရာများတွင် နေရာယူူကြပြီးနောက်   နိုင်ငံတော် သီချင်း တီးမှုတ်ကာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်သည်။ ထို့နောက် ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဘွဲ့နှင်း သဘင် ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ဘွဲ့ယူ မည့်သူများအား ကတိသစ္စာခံယူစေခြင်း၊ မော်ကွန်းထိန်းက ဘွဲ့ယူမည့်သူများကိုပါမောက္ခ ချုပ်ထံသို့   ပို့ဆောင်ခြင်းများကို  အစီအစဉ်အတိုင်း  ဆောင်ရွက်ကြသည်။

 ဆက်လက်၍ ပါမောက္ခချုပ်က သူနာပြု သိပ္ပံဘွဲ့ ၅၉ ဦး၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှုသိပ္ပံဘွဲ့ သုံးဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ သိပ္ပံဘွဲ့ (ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ လေးဦး၊ ဓာတ်မှန်နှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ ငါးဦး၊ ခန္ဓာသန်စွမ်းမှု နည်းပညာ ငါးဦး) စုစုပေါင်း ၇၆ ဦးတို့ကိုဘွဲ့လက်မှတ်များအပ်နှင်းပြီးနောက် ကျောင်းအုပ်ကြီးက   အဆောင်အယောင်အမှတ် လက္ခဏာ ဖြစ်သည့် ဝတ်ရုံများကိုဝတ်ဆင် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။

 ယင်းနောက် ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဘွဲ့နှင်း သဘင်မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာကာ တပ်မတော် သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ပညာရေး အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘွဲ့နှင်းသ ဘင် ခန်းမမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြသည်။

 တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ်အနေဖြင့် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား အား ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိ သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့ ၂ဝ ဦး၊ ဆေးပညာသင်ကြားရေးဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ ၂၁၁ ဦး၊ သူနာပြု မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ၃၇၇ ဦး၊ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ၄၂ ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့  ၁၂၁ ဦး၊ သူနာပြု သိပ္ပံဘွဲ့(ပေါင်းကူး) ၁၁၃ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသံလွန်လှိုင်းဖြင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနည်းပညာ ဒီပလိုမာဘွဲ့  ၁၄ ဦး၊ အထူးကြပ်မတ် သူနာပြုစုမှု ဒီပလိုမာဘွဲ့ ၁၄ ဦး၊ ခွဲစိတ်ခန်းသူနာပြုစုမှုဒီပလိုမာဘွဲ့ ၃၅ ဦး၊ သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ ၃၁ဝ၄ ဦး၊  ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှုသိပ္ပံဘွဲ့ ၂ဝ၇ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာသိပ္ပံဘွဲ့ ၅၈၇  ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၈၄၅ ဦးတို့ အား ဘွဲ့များ အပ်နှင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

 တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ်ရှိ စာပေသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ နည်းပြအရာရှိများ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အတတ်ပညာများရရှိရေးအတွက် ပြည်ပ သင်တန်းများ တက်ရောက် စေလွှတ်ခဲ့ရာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် သူနာပြု ပါရဂူ ဘွဲ့အတွက် သင်တန်းသူ တစ်ဦး၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် သူနာပြု ပါရဂူဘွဲ့အတွက် သင်တန်းသူ နှစ်ဦး၊ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင် သူနာပြုပါရဂူ ဘွဲ့အတွက် သင်တန်းသူနှစ်ဦးနှင့်   သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့အတွက် သင်တန်းသူ ရှစ်ဦးတို့ အား သြစတြေးလျ နိုင်ငံ La Trobe တက္ကသိုလ် သို့ စေလွှတ်ပညာသင်ကြားစေခဲ့ပြီး အဆိုပါသင်တန်းသူ ၁၃ဦးအား အဆိုပါတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့အပ်နှင်းသည့် အခမ်းအနားကို ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်း သဘင် ခန်းမ၌ အောင်မြင်စွာ လက်ခံကျင်းပ နိုင်ခဲ့သည်။ အလားတူ ထိုင်းနိုင်ငံ Ching Mai Universityနှင့် Mahidol University တို့တွင် သူနာပြုမဟာ သိပ္ပံဘွဲ့နှင့် ဆေးဝါးမဟာ သိပ္ပံဘွဲ့ တက်ရောက် သင်ယူစေခဲ့ပြီး ခြောက် ဦး အောင်မြင်ခဲ့သည်။

 ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ La Trobe တက္ကသိုလ်သို့ သူနာပြုပါရဂူ ဘွဲ့လွန်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)မှ သင်တန်းသူ ငါးဦးကို လည်းကောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ University of AirlanggaMulyorejoSuraba တက္ကသိုလ်သို့ သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက် ပညာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁ဝ)မှ  ထူးချွန်သင်တန်းသား နှစ်ဦးကို လည်းကောင်း အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်ပညာ သင်ကြား စေခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။      

Recent News