စစ္သည္ေတာ္တိုင္း တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ ျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္(၂၀)ပါး

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ရိုေသပါ။
၂။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းပါ။
၃။ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို အစဥ္ ဦးထိပ္ထားပါ။
၄။ စြမ္းရည္သံုးရပ္ ထက္ျမက္ေအာင္ အစဥ္ ႀကိဳးစားပါ။
၅။ စစ္စည္းကမ္းကို တိက်စြာ လိုက္နာပါ။
၆။ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါ။
၇။ လံု႔လ ၀ီရိယရွိပါ။
၈။ က်န္းမာေအာင္ေနပါ။ သန္စြမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။
၉။ မိမိလက္နက္ကို ခင္မင္ျမတ္ႏိုးပါ။ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးယံုၾကည္ပါ။
၁၀။ ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရဲရဲ ရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ပါ။
၁၁။ စစ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ ႏႈတ္လံုပါ၊ ႏႈတ္ေၾကာင့္ ေသတတ္သည္ကို ဂရုျပဳပါ။
၁၂။ စစ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ပီသစြာ ေနထိုင္က်င့္ၾကံၿပီး တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္ကိုျမႇင့္တင္ပါ။
၁၃။ အမ်ိဳးသားအေရးကို ဦးစားေပးပါ။
၁၄။ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ပါ။
၁၅။ ပါးစပ္ကသာ တိုင္းျပည္ကိုမခ်စ္ဘဲ အလုပ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ပါ။
၁၆။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး သံုးပါးလံုး ယဥ္ေက်းေျပျပစ္ပါေစ။
၁၇။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနပါ။
၁၈။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းႏွင့္ ေလာင္းကစားျခင္း ေရွာင္ပါ။
၁၉။ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားကို မစင္ကဲ့သို႔ ရြံရွာစက္ဆုပ္ပါ။
၂၀။ ရိုးရိုးပဲ ေနထိုင္စားေသာက္ပါ၊ ကိုယ့္၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ ညီပါေစ။

* တပ္မေတာ္သားတိုင္း လိုက္နာရသည့္ code of conduct ျဖစ္သည္ *

Recent News