ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းေလၽွာက္လႊာမ်ား အခ်ိန္မီ ျပန္လည္တင္သြင္းရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း

ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းေလၽွာက္လႊာမ်ားအား ၂၁-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေလၽွာက္လႊာမ်ား ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေလၽွာက္လႊာထုတ္ယူလိုသူမ်ား နီးစပ္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလၽွာက္လႊာ ထုတ္ယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဗိုလ္ေလာင္းေလၽွာက္လႊာမ်ားအား မိမိတို႔ ေလၽွာက္လႊာထုတ္ယူရရွိသည့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ေလၽွာက္လႊာပိတ္ရက္မတိုင္မီ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္တင္သြင္းၾကရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး(ဖုန္း ၀၃၆-၃၀၃၃၁၊ ၀၃၆-၃၀၃၃၈)သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)

Recent News