ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီး ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားအလုိရွိသည္

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ (အပ်ိဳ) ျဖစ္ရမည္။

(ခ) အနည္းဆုံး အရပ္(၅)ေပ(၃)လက္မႏွင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္(၁၀၀)ထက္မနည္းရ၊ေပါင္ (၁၃၀)ထက္ မေက်ာ္ရ။

(ဂ)မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမျဖစ္ေစရ။

(ဃ)တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ေအာက္ပါဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္-

(၁)၀ိဇၨာဘြဲ႕မ်ား (ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ စိတ္ပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္သုတပညာ)။

(၂) ၀ိဇၨာဘြဲ႕(ႏိုင္ငံျခားဘာသာ)မ်ား (တ႐ုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ)။

(၃) သိပၸံဘြဲ႕မ်ား (႐ုကၡေဗဒ၊ ဇီ၀နည္းပညာ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ)။

(၄) စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံပညာဘြဲ႕။

(၅) တိရစၦာန္ေဆးသိပၸံဘြဲ႕။

(၆) ဥပေဒဘြဲ႕။

(၇)နည္းပညာဆိုင္ရာဘြဲ႕မ်ား(သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္)။

(၈) ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာဘြဲ႕။

(င) ဘြဲ႕လက္မွတ္ (မူရင္း) ႏွင့္ ဘြဲ႕ရအမွတ္စာရင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္။

(စ) မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မီသူ ဦးစားေပးမည္။ မဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီး
သူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(ဆ)၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ။ မဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၇ ႏွစ္ထိ လည္းေကာင္း၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၃၀ ႏွစ္ထိ လည္းေကာင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(ဇ) ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ဒုတိယဗိုလ္အဆင့္ စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရမည္။မဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားသည္ ဗိုလ္အဆင့္ စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရမည္။

(စ်) တပ္မေတာ္မွေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ စနစ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။

၃။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း တစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု ၃ ပံုႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု/ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတို႔မွ ပဏာမေဆးစစ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

၄။ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရွိရမည္။

၅။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူရရွိေသာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီေပးပို႔ၾကရမည္။

၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။ အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္္ဆင့္ အခ်ိန္မီေပးပို႔သြားမည္။

၇။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မကန္ ျဖည့္စြက္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္/မခံရသည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)

Recent News