ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာတပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး သင္တန္းသားမ်ား အလုိရွိသည္

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္-
(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
(ခ) တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္။
(ဂ) ၁-၁-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။
(ဃ) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ (၁၀၀)ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္ (၁၄၀)ထက္မေက်ာ္ရ။

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို နီးစပ္ရာစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၁၉-၉-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အခမဲ့ရယူၿပီး ၂၀-၉-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၇-၁၁-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္သတင္းပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္-
(က) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္။
(ခ) တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္။
(ဂ) အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး / ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတစ္္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)။
(ဃ) (၁)လအတြင္း ႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ ဓာတ္ပုံ (၃) ပုံ။
(င) မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။

၃။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားအား စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအစီအစဥ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) အမွတ္(၁)အရာခံႏွင့္အၾကပ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္။ ၎တြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆးေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ သင္တန္းသားအျဖစ္ အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္မည္။

၄။ သင္တန္းတြင္ အေျခခံစစ္ပညာရပ္မ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာတုိ႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ ၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာ Dip.C.S (Diploma in Computer Studies) ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။

၅။ သင္တန္းကာလ (၂)ႏွစ္အတြင္း ေျခလ်င္တပ္သားသစ္ သင္တန္းကာလတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တပ္သားသစ္လစာ ၁၂ဝဝဝဝိ /- ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေျခလ်င္ တပ္သားသစ္သင္တန္း ၿပီးဆုံးသည့္ရက္မွစ၍ သင္တန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ တပ္သားအေျခခံလစာ ၁၂၅ဝဝဝိ/- ကုိ လည္းေကာင္း ရရွိမည္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (တတိယတန္း)အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။

၆။ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ အဆင့္/အတန္း တုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိခြင့္ရွိ၍ ေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ /အတန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ရရွိႏုိင္ၿပီး ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါ လစာ၊ စရိတ္မ်ားရရွိမည္-

(က) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (တတိယတန္း) အေျခခံလစာ ၁၇၀၀၀၀ + အရည္အခ်င္းလစာ ၄၀၀၀ + M.H.R.A ၁၀၀၀၀ = စုစုေပါင္း ၁၈၄၀၀၀
(ခ) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (ဒုတိယတန္း) အေျခခံလစာ ၁၇၀၀၀၀ + အရည္အခ်င္းလစာ ၆၀၀၀ + M.H.R.A ၁၀၀၀၀ = စုစုေပါင္း ၁၈၆၀၀၀
( ဂ) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (ပထမတန္း) အေျခခံလစာ ၁၇၀၀၀၀ + အရည္အခ်င္းလစာ ၈၀၀၀ + M.H.R.A ၁၀၀၀၀ = စုစုေပါင္း ၁၈၈၀၀၀
(ဃ) ဒုတိယအရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) အေျခခံလစာ ၂၀၀၀၀၀+ အရည္အခ်င္းလစာ ၈၀၀၀+ M.H.R.A ၁၀၀၀၀ = စုစုေပါင္း ၂၁၈၀၀၀
(င) အရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) အေျခခံလစာ ၂၁၅၀၀၀ + အရည္အခ်င္းလစာ ၈၀၀၀ + M.H.R.A ၁၀၀၀၀ = စုစုေပါင္း ၂၃၃၀၀၀
မွတ္ခ်က္။ ႏွစ္တုိးလစာကုိ ၂ ႏွစ္လွ်င္ ၂၀၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင္႔ ၁၀၀၀၀ိ/- အထိ ခံစားခြင္႔ရွိသည္။

၇။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႕ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပစြာေျဖဆုိႏုိင္သည္။

၈။ ဘဲြ႕ရရွိသူ တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) မ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းသက္ ၆ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘြဲ႕မရေသးသူမ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းသက္ ၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

၉။ ထုိ႔အျပင္ ဘြဲ႕ရရွိသူ တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) မ်ားသည္ စစ္သံစစ္မႈထမ္း စာေရးအျဖစ္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ႏုိင္ငံျခားရွိ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ) ႐ုံးမ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ သြားေရာက္၍ အမႈထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက နီးစပ္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စုံစမ္းႏုိင္သည္။

Recent News