ေဆးပညာဘြဲ႕ရ ဆရာဝန္(အမ်ဳိးသမီး)ႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာဘဲြ႕ရဆရာဝန္(အမ်ဳိးသမီး) ဗိုလ္လာင္းမ်ား အလိုရွိသည္

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသမီး(အပ်ဳိ) ျဖစ္ရမည္။

(ခ) ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၃ဝ ႏွစ္ထက္ မႀကီးရ။

(ဂ) အနည္းဆုံးအရပ္ ၅ ေပ၊ ၃ လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁ဝဝ ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္ ၁၃ဝ ထက္ မေက်ာ္ရ။

(ဃ) (M.B.B.S)သို႔မဟုတ္ (B.D.S) ဘြဲ႕ရၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ ဘြဲ႕လက္မွတ္ (မူရင္း)အား တင္ျပႏုိင္ရမည္။

၂။ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မွ (Grading Certificate) အမွတ္စာရင္း ပါရွိရမည္။

၃။ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။

၄။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဆးဝန္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။

၅။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)ႏွင့္ ပတ္စပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု ၃ ပံု ပူးတဲြတင္ျပရမည္။

၆။ တပ္မေတာ္မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ စနစ္အတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၇။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူပါရွိေသာ ေဆးစစ္ပံုစံျဖင့္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု/ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

၈။ ေလွ်ာက္လႊာကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူရရွိေသာ ေဆးဝန္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)သို႔ ေပးပို႔ၾက ရမည္။

၉။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြး အဖဲြ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆး ခံရမည္။ ဗိုလ္ေရြးအဖဲြ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီ ေပးပို႔သြားမည္။

၁ဝ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ျပည့္စုံစြာ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္ မကန္ ျဖည့္စြက္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္ ဌာနတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္/ မခံရ သည္ကို သြားေရာက္စုံစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)

Recent News