ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုိရိွသည္

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္-

(က) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရိွဖူးသူ (အပ်ဳိ)ျဖစ္ရမည္။ 
(ခ) တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။ 
(ဂ) ၁-၁-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ထက္မႀကီးရ။ 
(ဃ)အရပ္(၅)ေပ(၂)လက္မ၊ ေပါင္(၁ဝဝ)ႏွင့္အထက္ရိွရမည္။ (အထက္ပါအတုိင္း ကုိယ္အေလးခ်ိန္ သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္အား ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းစားပါမည္။) 
(င) မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ပါရိွရမည္။

၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ နီးစပ္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၇-၈-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အခမဲ့ရယူၿပီး ၈-၈-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၅-၉-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္း မ်ားႏွင့္အတူ လူကုိယ္ တုိင္လာေရာက္ သတင္းပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္- 
(က) ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးလက္မွတ္။ 
(ခ) တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္။ 
(ဂ) အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္း တစ္ခုခုမွ တစ္လအတြင္း ရရိွေသာ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)။ 
(ဃ) တစ္လအတြင္း ႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု (၃) ပံု။

၃။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားအား စစ္ေရးခ်ဳပ္႐ံုး၊ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ မ်ားအား တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးမည့္ သင္တန္း ေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္။ ၎တြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆးေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ သင္တန္းသူ အျဖစ္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္မည္။

၄။ သင္တန္းတြင္ အေျခခံ စစ္ပညာရပ္မ်ား၊ အေျခခံ ႐ံုးလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ ၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ Dip.C.S (Diploma in Computer Studies) ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။

၅။ သင္တန္းကာလ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေျခလ်င္တပ္သားသစ္ သင္တန္းကာလတြင္ တပ္သားသစ္ လစာ ၁၂ဝဝဝဝိ/-က်ပ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္သားသစ္ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္ ရက္မွစ၍ သင္တန္းၿပီး ဆံုးသည္အထိ တပ္သားအေျခခံလစာ ၁၂၅ဝဝဝိ/-က်ပ္ကုိလည္းေကာင္း ရရိွမည္။ သင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ ကြန္ပ်ဴတာ) (တတိယတန္း) (အေျခခံလစာ-၁၇ဝဝဝဝိ+အရည္အခ်င္းလစာ ၄ဝဝဝိ+ M.H.R.A ၁ဝဝဝဝိ= ၁၈၄ဝဝဝိ)အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။

၆။ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) တပ္ၾကပ္ႀကီး(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) အဆင့္/အတန္း တုိးျမႇင့္ေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ အဆင့္ /အတန္း တုိးျမႇင့္ေရး စာေမးပဲြသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိခြင့္ရိွ၍ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္/ အတန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ရရိွႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္တဲြေဖာ္ျပပါ လစာ၊ စရိတ္မ်ားရရိွမည္-

(က)တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ)(ဒုတိယတန္း) အေျခခံလစာ - ၁၇ဝဝဝဝ အရည္အခ်င္းလစာ - ၆ဝဝဝ M.H.R.A - ၁ဝဝဝဝ စုစုေပါင္း- ၁၈၆ဝဝဝ 
(ခ)တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) (ပထမတန္း) အေျခခံလစာ - ၁၇ဝဝဝဝ အရည္အခ်င္းလစာ - ၈ဝဝဝ M.H.R.A - ၁ဝဝဝဝ စုစုေပါင္း- ၁၈၈ဝဝဝ 
(ဂ)ဒုတိယအရာခံဗုိလ္ (စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) အေျခခံလစာ - ၂ဝဝဝဝဝ အရည္အခ်င္းလစာ - ၈ဝဝဝ M.H.R.A - ၁ဝဝဝဝ စုစုေပါင္း- ၂၁၈ဝဝဝ 
(ဃ) အရာခံဗုိလ္(စာေရး/ကြန္ပ်ဴတာ) အေျခခံလစာ - ၂၁၅ဝဝဝ အရည္အခ်င္းလစာ - ၈ဝဝဝ M.H.R.A - ၁ဝဝဝဝ စုစုေပါင္း- ၂၃၃ဝဝဝ

မွတ္ခ်က္။ ႏွစ္တုိးလစာကုိ ၂ ႏွစ္လွ်င္ ၂ဝဝဝိ/- ႏႈန္းျဖင့္ ၁ဝဝဝဝိ/- အထိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ၇။ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ အေဝးသင္ တကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရရိွႏုိင္ေရး အတြက္ အဆင္ေျပစြာ ေျဖဆုိုႏိုင္သည္။ မွတ္ခ်က္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက နီးစပ္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ စံုစမ္းႏုိင္သည္။

Recent News