တပ္မေတာ္သား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရးတြင္ အေျခခံက် သည့္ စားေရးအား ထိိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲ၍ အက်ဳိးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္

 

တပ္မေတာ္သား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရးတြင္ အေျခခံက် သည့္ စားေရးအား ထိိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲ၍ အက်ဳိးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၁၀

စားေရးသည္ လူတုိ႕၏လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး၌ အေျခခံ အက်ဆုံးျဖစ္သျဖင့္ စားေရး အား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲ၍ အက်ဳိးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႕နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊမုယင္းငါးေမြးျမဴေရးဇုံ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ပုံ ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား လုိက္ပါ၍ တပ္မေတာ္(ေရ) မွ ျမစ္တြင္းသြားကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဇီးျဖဴကုန္းေခ်ာင္း အတုိင္းထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရႊမုယင္းေဒသအေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္႐ႈသည္။

ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ေရႊမုယင္းငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသုိ႕ ေရာက္ရွိရာ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ပုံက ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ငါးထြက္ ရွိမႈႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မိသားစု ၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုသုိ႕ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စား၀တ္ ေနေရးတြင္ အေျခခံက် သည့္ စားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာၾကားရာတြင္ စားေရးသည္ လူတုိ႕၏ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး၌ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္သျဖင့္ “ အူမ ေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏုိင္္မည္” ဆုိသည့္ ဆုိ႐ုိးေပၚ ေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီး (FAO)၏ စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရအား၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅၂ ဒသမ ၃ သန္းဟုထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ ေနလူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၃၇ ဒသမ ၄ သန္းရွိေၾကာင္း၊ အလားတူ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း ေက်းလက္ေနလူဦးေရသည္ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကင္းကြာ၍မရေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ ၆ သန္းခန္႕ ေနထုိင္ေၾကာင္း၊ တစ္ေန႕လ်င္လူတစ္ဦး ငါးအသား ၅ က်ပ္သားစားသုံးမည္ ဆုိလ်င္ပင္ ငါးပိႆာခ်ိန္ ၃ သိန္းခန္႕လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ အလွည့္က် ေျပာင္းလဲ စားသုံးမႈကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစားသုံးမႈျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္မည္ ဆုိလ်င္ပင္ အနည္းဆုံး ငါးပိႆာခ်ိန္ ၃ ေသာင္းခန္႕လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခု ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ေရႊမုယင္းငါးေမြးျမဴေရးဇုံအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ စားေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာၾကား ရာတြင္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းသာမက မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ စနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲမႈသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ လူအင္အားစီမံခန္႕ခြဲမႈ (Man Power Management) ကစ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေဆာင္ရြက္ေန သည့္ လုပ္ငန္း၌ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း သာမက ငါးအစာေတာင့္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ ထြက္ရွိလာေသာ ငါးမ်ားအား တစ္၀က္ကုန္ေခ်ာ (Semi Product) အျဖစ္ထြက္ရွိသည္အထိ ၎ေနရာတြင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ေဒသခံ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိပါ အက်ဳိးရွိေစမည့္အျပင္ တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ (Valued Added) မ်ားထုတ္လုပ္ ေရး ကုိပါ ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴေရးေဆာင္္ရြက္ရာ၌ မိသားစုတစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စုိက္ေမြး လုပ္ငန္း ေပါင္းစည္းလယ္ယာ (Integrated Farming) ႏွင့္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ကြာျခားခ်က္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစားႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နည္းစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အစာေကြၽးေမြးမႈ၊ ေရာဂါကင္းေ၀းေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိ႕ကုိလည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ဥယ်ာဥ္ၿခံ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးေရးတူမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္္ေသာနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕ ေဒသအလုိက္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ကန္မ်ားအတြင္း ငါးမ်ဳိးမ်ား စုိက္ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း အမ်ား၏စားေရးကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

နည္းစနစ္တက်ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အဆင့္မီထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ေရး တုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒသတြင္းသာမက ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပသုိ႕ တင္ပုိ႕ႏုိင္သည္အထိ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ၀ယ္လုိအားကုိ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္ပသုိ႕တင္ပုိ႕ႏုိင္ေရး ျပည္ပပုိ႕ကုန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စံႏႈန္းကုိက္ညီမႈမရွိပါက ၀ယ္လုိအားရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္မွ လက္ခံႏုိင္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး GMP(Good Manufacturing Product) သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေရး၊ ISO လက္မွတ္မ်ား ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ကုိ တစ္ေနရာတည္း မွီခုိေန၍မရဘဲ ေစ်းကြက္ကုိ ျဖန္႕က်က္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထုိသုိ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ ေရးစနစ္တက်ရွိမႈ(Transportation)၊ ေသသပ္ၿပီးအဆင့္မီေသာ ထုပ္ပုိးမႈ (Packing) ႏွင့္ ေရရွည္ အထားခံႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးမီထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတုိ႕ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား သည္။

ႏုိင္ငံ့စီးပြားတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တပ္မိသားစုမ်ားသုိ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ ၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ထြက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ သိရွိၿပီး ေရာင္းလုိအား၊ ၀ယ္လုိအား မွ်ေစေရးအတြက္ ၀ယ္လုိအားရွိခ်ိန္တြင္ အက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိေဒသႏွင့္ တုိင္းျပည္ အတြက္ အက်ဳိးကုိျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နည္းစနစ္က်နသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ စားေရးကုိ  တပ္မေတာ္မွေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဇုံမ်ားျဖစ္ေသာ သီလ၀ါ၊ ေရႊမုယင္း၊ လွည္းကူး ၂၆ မုိင္ စသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဇုံ ၃ ဇုံမွ ထြက္ရွိလာသည့္ အသား၊ ငါး၊ ႏုိ႕ႏွင့္ ဥအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႕ကုိ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ဘဲ တပ္မိသားစုမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု ၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးမွသည္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎ရည္ရြယ္ခ်က္အားသိရွိၿပီးထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ထုိ႕ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ငါးေမြးျမဴ ေရးေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ထားရွိမႈ အေျခအေန မ်ားအား လုိက္လံၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဒလတပ္နယ္ရွိ ေရတပ္ အေျခစုိက္စခန္းသုိ႕ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက တပ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႀကီး ၄ ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား အားရွင္းလင္းတင္ျပရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လုိအပ္သည္မ်ားျပန္လည္ေဆြးေႏြး မွာၾကားသည္။ ထုိ႕ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အေျခစုိက္စခန္း အတြင္း လွည့္လည္၍ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ တပ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ကာ လုိအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္(ေရ) အျမန္သြား တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ညေနပုိင္းတြင္္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။       

(Unicode Version)

တပ်မတော်သား၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေးတွင် အခြေခံကျ သည့် စားရေးအား ထိထိရောက်ရောက် ထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲ၍ အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်

နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ  ၁၀

စားရေးသည် လူတို့၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် စား၊ ဝတ်၊ နေရေး၌ အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်သဖြင့် စားရေး အား ထိထိရောက်ရောက် ထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲ၍ အကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တွံတေးမြို့နယ်ရှိ ရွှေမုယင်းငါးမွေးမြူရေးဇုံ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။

ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည်  ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံ နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါ၍ တပ်မတော်(ရေ) မှ မြစ်တွင်းသွားကင်းလှည့်ရေယာဉ်များဖြင့် ဇီးဖြူကုန်းချောင်း အတိုင်းထွက်ခွာခဲ့ပြီး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် ရွှေမုယင်းဒေသအခြေအနေများအား ကြည့်ရှုသည်။

ယင်းနောက် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ ရွှေမုယင်းငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသို့ ရောက်ရှိရာ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံက ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ငါးထွက် ရှိမှုနှင့် တပ်မတော်သား မိသားစု ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုသို့ သက်သာသောဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချနေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။

ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စားဝတ် နေရေးတွင် အခြေခံကျ သည့် စားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ပြောကြားရာတွင် စားရေးသည် လူတို့၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် စား၊ ဝတ်၊ နေရေး၌ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သဖြင့် “ အူမ တောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မည်” ဆိုသည့် ဆိုရိုးပေါ် ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မကြာသေးမီ က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကြီး (FAO)၏ စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေအား၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၅၂ ဒသမ ၃ သန်းဟုထုတ်ပြန်ထားကြောင်း၊ ကျေးလက် နေလူဦးရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ၃၇ ဒသမ ၄ သန်းရှိကြောင်း၊ အလားတူ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၌လည်း ကျေးလက်နေလူဦးရေသည် အများစုဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ကင်းကွာ၍မရကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လူဦးရေ ၆ သန်းခန့် နေထိုင်ကြောင်း၊ တစ်နေ့လျင်လူတစ်ဦး ငါးအသား ၅ ကျပ်သားစားသုံးမည် ဆိုလျင်ပင် ငါးပိဿာချိန် ၃ သိန်းခန့်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အလှည့်ကျ ပြောင်းလဲ စားသုံးမှုကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပြီး လူဦးရေ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းစားသုံးမှုဖြင့် တွက်ချက်ကြည့်မည် ဆိုလျင်ပင် အနည်းဆုံး ငါးပိဿာချိန် ၃ သောင်းခန့်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခု ဆောင်ရွက် နေသည့် ရွှေမုယင်းငါးမွေးမြူရေးဇုံအား ထိထိရောက်ရောက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်၍ တပ်မတော်သားများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ပြည်သူလူထုများ၏ စားရေးကို အထောက်အကူပြုရမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ပြောကြား ရာတွင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသာမက မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို အောင်မြင်စေရန်အတွက် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အဓိကကျကြောင်း၊ လူအင်အားစီမံခန့်ခွဲမှု (Man Power Management) ကစ၍ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဆောင်ရွက်နေ သည့် လုပ်ငန်း၌ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း သာမက ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ထွက်ရှိလာသော ငါးများအား တစ်ဝက်ကုန်ချော (Semi Product) အဖြစ်ထွက်ရှိသည်အထိ ၎င်းနေရာတွင်ပင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ဒေသခံ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူများကိုပါ အကျိုးရှိစေမည့်အပြင် တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန် (Valued Added) များထုတ်လုပ် ရေး ကိုပါ ဖြစ်လာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ရာ၌ မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်မွေး လုပ်ငန်း ပေါင်းစည်းလယ်ယာ (Integrated Farming) နှင့်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကွာခြားချက် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အများစားနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ အစာကျွေးမွေးမှု၊ ရောဂါကင်းဝေးစေရန် စောင့်ရှောက်မှု တို့ကိုလည်း နည်းမှန်လမ်းမှန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ဥယျာဉ်ခြံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးတူမည် မဟုတ်သောကြောင့် မှန်ကန်သောနည်းစနစ်များဖြင့် အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဒေသအလိုက် မြစ်၊ ချောင်း၊ ကန်များအတွင်း ငါးမျိုးများ စိုက်ထည့်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း အများ၏စားရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပြီး အများအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

နည်းစနစ်တကျမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အဆင့်မီထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ် နိုင်ရေး တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ဒေသတွင်းသာမက ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်သည်အထိ ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဝယ်လိုအားကို တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကာ ပြည်ပသို့တင်ပို့နိုင်ရေး ပြည်ပပို့ကုန် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ထုတ်လုပ် နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး စံနှုန်းကိုက်ညီမှုမရှိပါက ဝယ်လိုအားရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်ပဈေးကွက်မှ လက်ခံနိုင်သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး GMP(Good Manufacturing Product) သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရေး၊ ISO လက်မှတ်များ ရရှိရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဈေးကွက်ကို တစ်နေရာတည်း မှီခိုနေ၍မရဘဲ ဈေးကွက်ကို ဖြန့်ကျက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးစနစ်တကျရှိမှု(Transportation)၊ သေသပ်ပြီးအဆင့်မီသော ထုပ်ပိုးမှု (Packing) နှင့် ရေရှည် အထားခံနိုင်သည့် အရည်အသွေးမီထုတ်ကုန်များဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတို့ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား သည်။

နိုင်ငံ့စီးပွားတိုးတက်စေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် ထုတ်ကုန်များကို တပ်မိသားစုများသို့ ထိထိရောက်ရောက် ထောက်ပံ့ပေးရမည်ဖြစ် ပြီး ရာနှုန်းပြည့်ထွက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဈေးကွက်၏ သဘောသဘာဝကို သိရှိပြီး ရောင်းလိုအား၊ ဝယ်လိုအား မျှစေရေးအတွက် ဝယ်လိုအားရှိချိန်တွင် အကျိုးရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိဒေသနှင့် တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သောကြောင့် နည်းစနစ်ကျနသည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ စားရေးကို  တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေသည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဇုံများဖြစ်သော သီလဝါ၊ ရွှေမုယင်း၊ လှည်းကူး ၂၆ မိုင် စသည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဇုံ ၃ ဇုံမှ ထွက်ရှိလာသည့် အသား၊ ငါး၊ နို့နှင့် ဥအမျိုးမျိုးတို့ကို သက်သာသောဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်ဘဲ တပ်မိသားစုများ နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု ၏သက်သာချောင်ချိရေးမှသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက် အကူဖြစ်စေရေး ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သဖြင့် ၎င်းရည်ရွယ်ချက်အားသိရှိပြီးထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း မှာကြားသည်။

ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ငါးမွေးမြူ ရေးဆောင်ရွက် ထားရှိမှုများနှင့် ငါးမွေးမြူရေးကန်များ ဖော်ဆောင်ထားရှိမှု အခြေအနေ များအား လိုက်လံကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒလတပ်နယ်ရှိ ရေတပ် အခြေစိုက်စခန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ အစည်း အဝေးခန်းမတွင် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီး ၄ ရပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများ အားရှင်းလင်းတင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ်သည်များပြန်လည်ဆွေးနွေး မှာကြားသည်။ ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အခြေစိုက်စခန်း အတွင်း လှည့်လည်၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကာ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် တပ်မတော်(ရေ) အမြန်သွား တိုက်ခိုက်ရေး ရေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ ရန်ကုန်မြို့သို့ ညနေပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။  

           

 

    

 

Recent News